Privacyverklaring voor de instellingen

Formulier voor de instellingen
Het is belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie werken er met uw persoonsgegevens?
Om ervoor te zorgen dat uw bewoners een boostervaccinatie krijgen vragen wij u om persoonsgegevens van uw contactpersoon aan ons door te geven. We gebruiken en bewaren deze gegevens. Wij doen dit altijd volgens de regels uit de wet. Dit betekent dat wij netjes en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. We laten u weten welke gegevens we van u hebben, wat we ermee doen en wie ermee werkt.

We delen uw gegevens met de volgende organisaties:

 • Regionale GGD (verder: GGD)
 • GGD GHOR Nederland (verwerker)

Als u het aanmeldformulier invult, dan slaan wij de gegevens die daarin worden uitgevraagd op. Deze aanmeldformulieren komen op een centraal punt bij GGD GHOR Nederland binnen. Alleen een klein aantal medewerkers van GGD GHOR Nederland kunnen deze gegevens inzien. Dit is nodig, omdat zij uw aanvraag doorzetten naar de juiste regionale GGD. Deze regionale GGD kan dan contact met de contactpersoon van uw instelling opnemen voor de verdere afstemming van het proces.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
We hebben gegevens van een contactpersoon binnen uw organisatie nodig, zodat wij contact met de instelling op kunnen nemen om de vaccinaties voor uw bewoners in te plannen.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij van een contactpersoon nodig hebben:

 1. Voor- & achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres

Dit zijn de gegevens die wij van de instelling nodig hebben:

 1. Naam van de instelling.
 2. AGB-code van de locatie of adres van de instelling.
 3. Aantal bewoners in de instelling dat gevaccineerd wil worden.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
We gebruiken deze gegevens zodat de regionale GGD contact op kan nemen met de instelling, voor de verdere afwikkeling van het proces. Hieronder ziet u wat er met uw gegevens gebeurt.

 1. Aanmelding
 2. Doorzetten aanmelding
 3. Maken afspraak

STAP 1: U meld uw instelling aan
Via www.vaccinatie-instellingen.nl kunt u voor uw instelling een boostervaccinatie aanvragen voor uw bewoners. In dit formulier dient u de bovengenoemde gegevens in te vullen. Dit formulier komt vervolgens binnen bij GGD GHOR Nederland. Zodra het formulier door GGD GHOR Nederland is ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staan de contactgegevens opgenomen van de GGD die de aanvraag in behandeling zal nemen.

Stap 2: Doorzetten aanmelding
De aanvraagformulieren komen binnen bij GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland zet deze vervolgens door aan de regionale GGD. Welke regionale GGD dit is, wordt bepaald aan de hand van de postcode van de instelling.

Stap 3: Maken afspraak
De regionale GGD neemt de aanvragen in ontvangst. Zij nemen contact op met de instelling om verder informatie op te vragen die nodig is voor het vaccineren van de bewoners en om het verdere proces te bespreken.

Welke wetten regelen dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken?
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

We gebruiken uw gegevens zodat wij in staat zijn om op uw woonadres u van een vaccinatie te voorzien.

De wetten die hier gelden zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 onder e AVG.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
De aanmeldformulieren die GGD GHOR Nederland centraal ontvangt, worden maximaal 6 weken bewaard. Dit is nodig om de gegevens beschikbaar te hebben gedurende het proces. Hiermee voorkomen we dat wanneer een formulier te vroeg verwijderd wordt, de persoon opnieuw moet worden aangemeld. Daarnaast is dit nodig voor statistieke doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van aantallen personen dat aangemeld is per regio.

Wanneer de gegevens door de regionale GGD in ontvangst worden genomen, bepalen zij zelf hoe lang zij de gegevens bepalen. Wilt u meer weten over hoe de regionale GGD met persoonsgegevens omgaat? Raadpleeg dan de privacyverklaring van deze regionale GGD.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die de gegevens verwerken. In de afspraken staat nauwkeurig omschreven wat zij met uw gegevens voor ons mogen doen.

Wat doen we nog meer?

 • We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten dat doen.
 • Medewerkers die met uw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden.
 • We zorgen dat we werken volgens een vaste procedure. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?
Dit zijn uw rechten volgens de wet:

 • U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie van uw gegevens krijgen.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • U mag van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
 • U mag uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken

In al deze situaties, kunt u contact opnemen met de regionale die uw aanvraag in behandeling neemt. Welke GGD dit is staat vermeld in de bevestiging die u ontvangt nadat u het formulier heeft ingevuld.

Heeft u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?
Hebt u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de regionale GGD die uw aanvraag in behandeling neemt. Deze staat vermeld in de bevestiging die u ontvangt nadat u het formulier heeft ingevuld.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vragen of klachten door de regionale GGD, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van deze regionale GGD.

Heeft u uw klacht ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming en hebben we uw klacht behandeld, maar bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Wijzigingen
Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 19 november 2021.