Privacyverklaring niet-mobiele thuiswonenden

Formulier niet-mobiele thuiswonenden
Het is belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie werken er met uw persoonsgegevens?
Om een niet-mobiele thuiswonenden aan te melden voor een boostervaccinatie vragen wij, u om uw persoonsgegevens en die van de niet-mobiele thuiswonenden aan ons door te geven. We gebruiken en bewaren deze gegevens. Wij doen dit altijd volgens de regels uit de wet. Dit betekent dat wij netjes en veilig met persoonsgegevens omgaan. We laten u weten welke gegevens we van u hebben, wat we ermee doen en wie ermee werkt.

We delen uw gegevens met de volgende organisaties:

 • Regionale GGD (verder: GGD)
 • GGD GHOR Nederland (verwerker)

Als u het aanmeldformulier invult, dan slaan wij de gegevens die daarin worden uitgevraagt op. Deze aanmelformulieren komen op een centraal punt bij GGD GHOR Nederland binnen. Alleen een klein aantal medewerkers van GGD GHOR Nederland kunnen deze gegevens inzien. Dit is nodig, omdat zij uw aanvraag doorzetten naar de juiste regionale GGD. Deze regionale GGD kan dan contact opnemen met de niet-mobiele thuiswonenden, om een afspraak te maken voor een vaccinatie.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
We hebben uw gegevens nodig om uw aanmelding door te kunnen zetten naar de regionale GGD die de aanmelding zal oppakken. Deze regionale GGD kan met behulp van deze gegevens contact opnemen met de niet-mobiele thuiswonenden om een afspraak te maken.

In het aanmeldformulier, worden de volgende gegevens opgevraagd:

Gegevens van de huisarts:

 1. Voor- & achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer
 4. AGB-code

Gegevens van de niet-mobiele thuiswonenden:

 1. Geslacht
 2. Voor- & achternaam
 3. Adres
 4. Geboortedatum
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
We gebruiken de persoonsgegevens om een prikafspraak in te plannen op het woonadres van de niet-mobiele thuiswonenden. Hieronder ziet u wat er met de gegevens gebeurt.

 1. Aanmelding
 2. Doorzetten aanmelding
 3. Maken afspraak

STAP 1: U meldt een niet-mobiele thuiswonenden aan voor een prikafspraak
Via www.vaccinatie-nietmobielethuiswonenden.nl kunt u als huisarts voor een niet-mobiele thuiswonende patient een vaccinatie aanvragen. In dit formulier dient u de bovengenoemde gegevens in te vullen. Dit formulier komt vervolgens binnen bij GGD GHOR Nederland. Zodra het formulier door GGD GHOR Nederland is ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staan de contactgegevens opgenomen van de GGD die de aanvraag in behandeling zal nemen.

Stap 2: Doorzetten aanmelding
De aanvraagformulieren komen binnen bij GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland zet deze vervolgens door aan de regionale GGD. Welke regionale GGD dit is, wordt bepaald aan de hand van de postcode van de niet-mobiele thuiswonenden.

Stap 3: Maken afspraak
De regionale GGD neemt de aanvragen in ontvangst. Hiermee kunnen zij de niet-mobiele thuiswonenden benaderen om een afspraak te maken.

Welke wetten regelen dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken?
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

De GGD gebuikt uw gegevens zodat de GGD in staat zijn om de niet-mobiele thuiswonenden van een vaccinatie te voorzien.

De wetten die hier gelden zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 onder b AVG.
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst art. 6:446 e.v. Wgbo.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
De aanmeldformulieren die GGD GHOR Nederland centraal ontvangt worden maximaal 6 weken bewaard. Dit is nodig om de gegevens beschikbaar te hebben gedurende het proces. Hiermee voorkomen we dat wanneer een formulier te vroeg verwijderd wordt, de persoon opnieuw moet woden aangemeld. Daarnaast is dit nodig voor statistieke doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van aantallen personen dat aangemeld is per regio.

Wanneer de gegevens door de regionale GGD in ontvangst worden genomen, bepalen zij zelf hoe lang zij de gegevens bepalen. Wilt u meer weten over hoe de regionale GGD met persoonsgegevens omgaat? Raadpleeg dan de privacyverklaring van deze regionale GGD.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die de gegevens verwerken. In de afspraken staat nauwkeurig omschreven wat zij met uw gegevens voor ons mogen doen.

Wat doen we nog meer?

 • We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten dat doen.
 • Medewerkers die met uw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden.
 • We zorgen dat we werken volgens een vaste procedure. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?
Dit zijn uw rechten volgens de wet:

 • U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie van uw gegevens krijgen.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • U mag van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.

In al deze situaties, kunt u contact opnemen met de regionale die uw aanvraag in behandeling neemt. Welke GGD dit is staat vermeld in de bevestiging die u ontvangt nadat u het formulier heeft ingevuld.

Heeft u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?
Heeft u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de regionale GGD die uw aanvraag in behandeling neemt. Deze staat vermeld in de bevestiging die u ontvangt nadat u het formulier heeft ingevuld.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vragen of klachten door de regionale GGD, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van deze regionale GGD.

Heeft u uw klacht ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming en hebben we uw klacht behandeld, maar bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Wijzigingen
Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 19 november 2021.