Privacyverklaring HPV 18+

For English see: privacy statement vaccination HPV

 

Vaccinaties tegen het HPV-virus

Bescherming van uw gegevens bij vaccinatie tegen het HPV-virus
Het is belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden. Wij zijn voorzichtig met uw gegevens en houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie werken er met uw persoonsgegevens?
Voor vaccinatie vragen wij u om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. We gebruiken uw persoonsgegevens en bewaren ze. Dat moeten wij doen zoals dat in de wet geschreven staat. Dit betekent dat wij netjes en veilig met uw persoonsgegeven omgaan. We laten u weten welke gegevens we van u hebben, wat we ermee doen en wie ermee werkt.

We delen uw gegevens met de volgende organisaties:

 • GGD: Lokale GGD-afdelingen, ook de GGD-artsen;
 • IT-provider van de applicatie iHPV (Topicus) en de subverwerkers;
 • Klant Contact Centrum GGD
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Als u een afspraak maakt voor een vaccinatie, dan komen uw persoonsgegevens in het systeem iHPV. iHPV is het systeem dat de GGD gebruikt voor het maken van een afspraak en het registeren van uw vaccinatie. De GGD kan in iHPV uw vaccinatiegegevens inzien. Wij van GGD GHOR Nederland kunnen dat normaal gesproken niet zien. Behalve als er een probleem is dat we moeten oplossen.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
We hebben uw gegevens nodig om de vaccinatie goed uit te voeren.
Dit zijn de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben:

 1. Voornaam en achternaam
 2. Postcode
 3. Straat en huisnummer
 4. Geboortedatum
 5. Of u man of vrouw bent, niet gespecificeerd of onbekend
 6. Burgerservicenummer (BSN)
 7. COA-zorgnummer of V-nummer
 8. Telefoonnummer
 9. E-mailadres
 10. Medische gegevens, om te bepalen of u een vaccinatie kunt krijgen (contra-indicaties en medische triage).
 11. Gegevens over het vaccin dat u krijgt: vaccinnaam en vaccinnummer
 12. Afspraakdatum en afspraaklocatie
 13. GGD-regio
 14. Naam van uw arts

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vaccinatie te registreren. Wilt u weten waarvoor we ze nog meer gebruiken? Kijk dan bij ‘Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens nog meer?’ Hieronder ziet u wat er met uw gegevens gebeurt.

 1. Afspraak maken
 2. Uitvoeren vaccinatie
 3. Administratie/nazorg
 4. Verstrekking gegevens RIVM

STAP 1: U maakt een afspraak voor een vaccinatie
U ontvangt een uitnodigingsbrief om een afspraak te maken van het RIVM. Hierin staat dat u zelf een afspraak kunt maken voor een vaccinatie.

Er zijn 2 manieren om een afspraak te maken, verzetten of annuleren:

 • Via de website van hpvafspraak.nl

U gaat naar de website waar u kunt inloggen met uw DigiD. Daar beantwoordt u een aantal vragen. Dit zijn vragen om te beoordelen of u een vaccinatie kunt krijgen. Wanneer u alle vragen hebt beantwoord, kunt u een datum, tijd en plaats kiezen. We vragen ook naar uw telefoonnummer en e-mailadres zodat we u een bevestiging van uw afspraak kunnen sturen. U krijgt een afspraak via e-mail.

 • Via het Klant Contact Centrum van uw GGD.

Via het landelijke telefoonnummer wordt u doorgeschakeld naar een regionale GGD. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt om u door te schakelen naar de GGD. De medewerker van het Klant Contact Centrum vraagt om uw gegevens die nodig zijn voor het maken, verzetten of annuleren van een afspraak. De medewerker stelt u een aantal vragen. Zo beoordeelt de medewerker of u een vaccinatie kunt krijgen. De medewerker maakt, verzet of annuleert een afspraak voor uw vaccinatie. U krijgt een bevestiging van de afspraak via e-mail.

STAP 2: De vaccinatie
Op de afgesproken datum en tijd komt u naar de plaats waar u de vaccinatie krijgt. De GGD-medewerkers controleren eerst uw identiteit en uw afspraak. Uw gegevens worden gecontroleerd en u krijgt de vaccinatie.

STAP 3: Administratie en nazorg
Na het krijgen van de vaccinatie wordt de vaccinatie geregistreerd in uw dossier.

STAP 4: Verstrekking van de persoonsgegevens aan het RIVM
Maakt u een afspraak? Of krijgt u uw vaccinatie? Dan vragen we u toestemming om uw gegevens te delen met het RIVM. Heeft u de GGD toestemming gegeven voor het delen van uw gegevens met het RIVM? Dan stuurt de GGD uw gegevens naar het RIVM. We sturen de gegevens die hieronder staan:

 • Vaccinatiegegevens (productnaam, batchnummer vaccinatie, code van de vaccinatie);
 • Geboortedatum;
 • Datum en plaats van de vaccinatie;
 • BSN;
 • Uitvoerende locatie;
 • GGD-organisatie;
 • GGD-locatie.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens nog meer?
Het is belangrijk dat we in Nederland weten hoeveel mensen gevaccineerd zijn. Voor dit soort overzichten gebruiken we uw gegevens, maar de overzichten zijn wel anoniem. Dat betekent dat in de overzichten zelf geen persoonsgegevens meer staan. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor maken we uw gegevens onherkenbaar (middels pseudonimisering) zodat niemand weet dat het uw gegevens zijn. We gebruiken uw gegevens volgens de regels die gelden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de GGD van de plaats waar u de vaccinatie krijgt.

Als u de afspraak maakt, vraagt de medewerker van het callcenter toestemming om gegevens over uw vaccinatie te sturen aan het RIVM. Hebt u toestemming gegeven? Dan geeft de GGD de gegevens van uw vaccinatie dezelfde dag aan het RIVM. Dit betreft wel herleidbare persoonsgegevens. Geeft u geen toestemming? Dan kunt u toch gewoon en vaccinatie krijgen.

Wilt u meer weten over het delen van gegevens met het RIVM? Klik dan op deze link.

Het RIVM gebruikt uw gegevens voor de volgende dingen:

 • voor uw veiligheid;
 • voor onderzoek om te kijken of het vaccin goed werkt;
 • om te besluiten of er genoeg mensen gevaccineerd zijn om bijvoorbeeld een lockdown minder streng te maken;
 • om snel te kunnen waarschuwen bij eventuele bijwerkingen;
 • om u uit te kunnen nodigen voor een vervolgvaccinatie.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere dingen dan we hierboven hebben uitgelegd.

Sms-berichten
Naast dat u na het maken van een vaccinatieafspraak ter bevestiging een sms-bericht ontvangt, ontvangt u soms ook andere sms-berichten van GGD GHOR Nederland wanneer dat noodzakelijk is. Deze berichten kunnen wegens verschillende redenen aan u worden toegezonden. Zo kan er een sms-bericht worden verstuurd wanneer uw afspraak is komen te vervallen of wanneer de tijd en plaats is gewijzigd. We versturen ook een sms bericht 48 uur voor uw afspraak ter herinnering.

Welke wetten regelen dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken?
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

We gebruiken uw gegevens om een inhaalcampagne van het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren. Dit is een publieke taak of een taak van algemeen belang.

De wetten die hier gelden zijn:

 • Wet publieke gezondheid artikel 6;
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg artikel 5 en 6;
 • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 onder a en b, artikel 9 lid 2 onder a en h en artikel 22 lid 4;
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst artikel 7:457 BW.

Bij vaccinaties is de GGD verplicht uw BSN te vragen en te registreren. Dit komt omdat de GGD een zorgverlener is. En omdat vaccineren een medische handeling is. De wet die hierbij geldt is artikel 6 lid 1 sub c AVG jo artikel 5 en 6 Wabvpz.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens twintig jaar. Dat moet volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarna vernietigen we ze of we maken ze anoniem. Als we uw gegevens langer willen bewaren, vragen we daar toestemming voor. Behalve als we volgens een andere wet verplicht zijn om ze te bewaren.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die gegevens voor ons verwerken. In de afspraken staat wat ze met uw gegevens voor ons mogen doen.

Wat doen we nog meer?

 • We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten dat doen.
 • Medewerkers die met uw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden.
 • We zorgen dat we werken volgens vaste procedures. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?
Dit zijn uw rechten volgens de wet:

 • U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van uw gegevens.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • In sommige gevallen mag u van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

In al deze situaties neemt u contact op met de GGD die u uw laatste vaccinatie heeft gegeven.
Hebt u toestemming gegeven om uw gegevens aan het RIVM te geven? Dan kunt u de gegevens op elk moment uit de registratie bij het RIVM laten verwijderen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het RIVM.

Heeft u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?
Hebt u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de GGD die u uw vaccinatie heeft gegeven. Iedere GGD heeft een privacyverklaring. Daarin staat wie de Functionaris voor de Gegevensbescherming is.

Onderaan deze pagina vindt u de websites van alle GGD’en.

U kunt een vertrouwelijke melding, vraag of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens ook melden bij GGD GHOR Nederland. Dit kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland. Het mailadres is fg@ggdghor.nl.

Hebben we uw klacht behandeld en bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Wijzigingen
Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 21 februari 2022.

Bijlage 1: Lijst met websites GGD’en

Wilt u weten welke GGD bij uw gemeente hoort? Dit kunt u vinden op www.ggd.nl.

 • GGD Rotterdam-Rijnmond

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

 • GGD Noord- en Oost-Gelderland

https://www.ggdnog.nl/

 • GGD IJsselland

https://www.ggdijsselland.nl/

 • GGD Haaglanden

https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm

 • GGD Zuid Limburg

https://www.ggdzl.nl/

 • GGD Twente

https://www.ggdtwente.nl/

 • GGD Drenthe

https://www.ggddrenthe.nl/publiek/

 • GGD Hart voor Brabant

https://www.ggdhvb.nl/

 • GGD Zeeland

https://www.ggdzeeland.nl/

 • GGD Hollands Midden

https://ggdhm.nl/

 • GGD Fryslân

https://www.ggdfryslan.nl/

 • Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/

 • GGD Brabant-Zuidoost

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx

 • GGD Limburg-Noord

https://www.ggdlimburgnoord.nl/

 • GGD Amsterdam

https://www.ggd.amsterdam.nl/

 • GGD Hollands Noorden

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/

 • GGD Gelderland-Midden

https://www.vggm.nl/ggd

 • GGD Gelderland-Zuid

https://ggdgelderlandzuid.nl/

 • GGD Groningen

https://ggd.groningen.nl/

 • GGD regio Utrecht

https://www.ggdru.nl/inwoners.html

 • GGD Zaanstreek-Waterland

https://www.ggdzw.nl/

 • GGD Gooi en Vechtstreek

https://www.ggdgv.nl/

 • GGD Kennemerland

https://www.ggdkennemerland.nl/

 • GGD Flevoland

https://www.ggdflevoland.nl/

 • GGD West-Brabant

https://www.ggdwestbrabant.nl/