Het gebruik van slijm van de coronatest voor wetenschappelijk onderzoek naar corona

Bij een coronatest halen we een beetje slijm uit uw keel en neus. Wanneer u een testafspraak maakt via coronatest.nl vragen we of onderzoekers dat slijm mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona. Op deze pagina vindt u meer uitleg hierover.

Please scroll down for the English version

Waar gebruiken onderzoekers mijn slijm voor als ik toestemming geef voor wetenschappelijk onderzoek?
De toestemming die u geeft gaat alleen om het gebruik van slijm voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus door de GGD’en. Dus niet voor onderzoek naar het coronavirus in combinatie met andere ziekten of informatie. Zoals bijvoorbeeld uw leeftijd of een auto-immuunziekte. Door onderzoek naar corona kunnen we meer leren over het bestrijden van het coronavirus. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld onderdelen van het coronavirus uit het slijm halen om meer te leren over eigenschappen van het virus. Ook kunnen ze onderzoeken hoe je het coronavirus kunt behandelen of voorkomen.

Let op! Er zijn ook onderzoeken naar corona waar geen toestemming voor nodig is. Hierover leest u meer in het antwoord op de vraag hieronder. 

Gebruiken onderzoekers mijn slijm ook in onderzoeken waar ik geen toestemming voor hoef te geven?
Ja, er is ook onderzoek naar corona waar uw toestemming niet voor nodig is. Het gaat dan om onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Hierbij willen onderzoekers weten of het virus verandert. En hoe nieuwe varianten van het virus ontstaan. Het RIVM doet deze onderzoeken. Ze doen bijvoorbeeld onderzoek naar de verschillende varianten van het coronavirus in Nederland. Geeft u geen toestemming om uw slijm te gebruiken voor onderzoek naar corona? Dan kan het RIVM uw slijm wel voor deze onderzoeken gebruiken. 

Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk?  
Met wetenschappelijk onderzoek krijgen we meer kennis over het coronavirus. Hoe meer kennis over het coronavirus, hoe beter we kunnen zorgen dat mensen niet besmet raken met het coronavirus. Ook helpt het ons om behandelingen te vinden. Hierdoor kunnen we zorgen dat het coronavirus in de toekomst minder voorkomt en zich minder gemakkelijk kan verspreiden. Om meer kennis te krijgen, hebben onderzoekers onderzoeksmateriaal nodig. Bijvoorbeeld het slijm dat we uit uw keel en neus halen bij de coronatest. Zo kan dit slijm dus meehelpen om meer kennis te krijgen over het coronavirus. En, om het virus beter te bestrijden. 

Wat mogen onderzoekers precies gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? 

Onderzoekers mogen alleen het slijm van uw coronatest gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Om te testen of u besmet bent met het coronavirus, halen we slijm uit de neusholte en de keelholte. Dit slijm gebruiken we om te bepalen of u wel of niet besmet bent met het coronavirus. Daarna is er meestal nog wat slijm over. Dit kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona.. Andere informatie, zoals uw persoonsgegevens, mogen de onderzoekers niet gebruiken voor dit wetenschappelijk onderzoek naar corona.

Hoe weet ik wanneer onderzoekers het slijm uit mijn coronatest gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona?
Er zijn niet altijd onderzoeken bezig waarbij onderzoekers slijm nodig hebben. Alleen als er zo’n onderzoek bezig is, kunnen onderzoekers het slijm uit uw coronatest gebruiken. U krijgt niet te horen of onderzoekers uw slijm gebruikt hebben. Dit is omdat onderzoekers niet weten van wie het slijm is.

Wie kan mijn slijm gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek?
Onderzoekers kunnen uw slijm alleen gebruiken voor onderzoek van de GGD’en. Daarmee bedoelen we dat de GGD’en het onderzoek uitvoeren of er opdracht voor geeft. 

Gebruiken onderzoekers ook andere informatie over mij, naast mijn slijm?
Nee, u heeft er alleen toestemming voor gegeven dat onderzoekers uw slijm mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona. Dit betekent dat ze geen andere informatie van u gebruiken voor het onderzoek. Uw slijm krijgt bijvoorbeeld alleen een nummer. Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, staan er niet bij. Onderzoekers zien niet van wie het slijm is.

Wordt mijn naam bekend als onderzoekers mijn slijm gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona? 
Nee, onderzoekers zien niet van wie het slijm is. Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, staan er niet bij.  In een wetenschappelijke publicatie over het onderzoek staan ook geen namen van personen van wie de onderzoekers het slijm hebben gebruikt.

Er zit toch ook DNA in mijn slijm? Gebruiken onderzoekers ook mijn DNA als ze mijn slijm gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona?
Nee, onderzoekers analyseren niet uw DNA bij wetenschappelijk onderzoek waarvoor u toestemming heeft gegeven. 

Gaat de coronatest op een andere manier als onderzoekers mijn slijm gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona? Is er bijvoorbeeld meer slijm nodig voor onderzoek?
Nee. De test gaat precies hetzelfde. We halen niet meer slijm weg dan normaal het geval is.

Wat als ik geen toestemming geef om het slijm van mijn coronatest te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek?
Geeft u geen toestemming? Dan gebruiken onderzoekers uw slijm niet bij wetenschappelijk onderzoek naar corona waarvoor ze uw toestemming nodig hebben. Ze mogen het wel gebruiken voor onderzoek waarvoor ze uw toestemming niet nodig hebben. Dat u geen toestemming geeft, heeft verder geen effect op uw coronatest of op de testuitslag. Natuurlijk kunt u zich gewoon laten testen. U krijgt ook gewoon de uitslag van uw test. 

Ik heb toestemming gegeven voor het gebruik van het slijm van mijn coronatest voor wetenschappelijk onderzoek naar corona. Maar ik wil dit toch liever niet. Wat nu?
U kunt uw toestemming altijd intrekken. U kunt de toestemming intrekken door dit online formulier in te vullen. 

Trekt u uw toestemming in? Dan gebruiken onderzoekers uw slijm niet meer voor wetenschappelijk onderzoek naar corona.  

  • Dit geldt alleen voor wetenschappelijk onderzoek naar corona waarbij onderzoekers toestemming moeten vragen om materiaal van personen te gebruiken.  
  • Het kan zijn dat uw slijm tot nu toe al wel gebruikt is voor wetenschappelijk onderzoek naar corona. Dit kunnen wij niet achterhalen, en dit kunnen we ook niet meer terugdraaien.  
  • Als u uw toestemming intrekt, dan geldt dit voor alle coronatesten die u tot nu toe heeft gedaan.  

Maakt u een nieuwe testafspraak op coronatest.nl? En beslist u dan dat onderzoekers uw slijm wel mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona? Dan geldt dat alleen voor het slijm van die coronatest. Natuurlijk kunt u dan ook later weer uw toestemming intrekken. 

Ik heb al een keer laten weten dat onderzoekers mijn slijm mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona. Moet ik dat dan opnieuw doen als ik weer een coronatest laat doen?

Iedere keer als u een testafspraak maakt op coronatest.nl vragen we u of onderzoekers uw slijm mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar corona. Bij iedere coronatest kunt u dit zelf beslissen.  


English version: 

Using mucus from the coronavirus test for scientific research into coronavirus  

For the coronavirus test we take some mucus from your throat and nose. When you make a test appointment on coronatest.nl, we ask if scientists may use that mucus for scientific research into coronavirus. You can find out more on this page.

What do scientists use my mucus for if I give consent for scientific research?
The consent you give only applies to using mucus for scientific research into coronavirus by the GGD. It does not apply to research into coronavirus in combination with other diseases or information. Such as your age, for example. Or an autoimmune disease. Doing research into coronavirus helps us to learn more about how to fight coronavirus. Researchers can take coronavirus particles out of the mucus to learn more about the characteristics of the virus, for example. They can also study how to treat coronavirus and stop people from catching it.

Please note! For some research into coronavirus, consent is not needed. You can read more about this in the answer to the question below. 

Do researchers also use my mucus for research for which I do not need to give my consent?
Yes. For some research into coronavirus, your consent is not needed. This research looks at how coronavirus spreads in the Netherlands. In this research, researchers want to know if the virus changes. And how new variants of the virus come about. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) does this research. It does research into the different variants of coronavirus in the Netherlands. Do you not give your permission for your mucus to be used for research into coronavirus? Then the RIVM can still use your mucus for these studies. 

Why is scientific research important?
Scientific research helps us to find out more about coronavirus. The more we know about coronavirus, the better we are able to stop people from getting infected with coronavirus. It also helps us to find treatments. This will help us to make sure that there are fewer coronavirus infections in future. And that coronavirus cannot spread so easily. To find out more, researchers need research material. For example, the mucus that we take from your throat and nose for the coronavirus test. This mucus can help us to find out more about coronavirus. And to fight the virus better. 

What exactly are researchers allowed to use for scientific research?  
Researchers are only allowed to use the mucus from your coronavirus test for scientific research. We take mucus from your nasal passage and your pharynx to test whether you are infected with coronavirus. We use this mucus to see whether you are infected with coronavirus or not. There is usually some mucus left over afterwards. We can use this for scientific research into coronavirus. The researchers are not allowed to use other information such as your personal data for this scientific research into coronavirus.

How will I know when researchers use mucus from my coronavirus test for scientific research into coronavirus?  
There is not always research going on that researchers need mucus for. Researchers can only use the mucus from your coronavirus test when that kind of research is going on. You will not be told if researchers have used your mucus. This is because researchers do not know whose mucus it is.

Who can use my mucus for scientific research? 
Researchers can only use your mucus for research done by the GGD. This means that the GGD does the research or gives instructions for the research to be done. 

Do researchers use other information about me besides my mucus? 
No. You have only given permission for researchers to use your mucus for scientific research into coronavirus. This means that they do not use any other information about you for the research. Your mucus is only marked with a number, for example. It is not marked with your personal data such as your name. Researchers do not see whose mucus it is. 

Will my name be made known if researchers use my mucus for scientific research into coronavirus?
No. Researchers do not see whose mucus it is. It is not marked with your personal data such as your name.  The names of people whose mucus has been used by researchers are not given in scientific publications about the research either.

There is also DNA in my mucus. Will researchers also use my DNA if they use my mucus for scientific research into coronavirus?
No. Researchers do not analyse your DNA for scientific research that you have given your permission for. 

Is the coronavirus test done in a different way if researchers are going to use my mucus for scientific research into coronavirus? For example, is more mucus needed for research?
No. The test is done in exactly the same way. We do not take out more mucus than usual.

What if I do not give consent for the mucus from my coronavirus test to be used for scientific research?
Do you not give consent? Then researchers will not use your mucus for scientific research into coronavirus for which they need your consent. But they are allowed to use it for research for which they do not need your consent. If you do not give consent, this will not affect your coronavirus test or the test result. You can get tested anyway. You will also get the result of your test as usual. 

I have given consent for the mucus from my coronavirus test to be used for scientific research. But I do not really want it to be used. Now what?
You can always withdraw your consent. You can withdraw the consent by filling in this online form. 

Are you withdrawing your consent? Then researchers will no longer use your mucus for scientific research into coronavirus.  

  • This only applies to scientific research into coronavirus for which researchers must ask permission to use people’s material.  
  • Your mucus may already have been used for scientific research into coronavirus up to now. We cannot find out if it has been used. And if it has, we cannot change that.  
  • If you withdraw your consent, this will apply to all the coronavirus tests you have done up to now. 

What if you make a new test appointment on coronatest.nl and you decide to let researchers use your mucus for scientific research into coronavirus? Then that will only apply to the mucus from that coronavirus test. You can still withdraw your consent again later. 

I have already said that researchers may use my mucus for scientific research into coronavirus. Do I have to do that again if I get tested for coronavirus again?
Every time you make a test appointment on coronatest.nl, we ask if scientists may use your mucus for scientific research into coronavirus. You can decide this for every test.