Forensisch medische expertise bij kindermishandeling

Het programma FMEK is een project van de GGD’en, bedoeld om de regionale uitvoering van forensisch medische expertise bij kindermishandeling te verbeteren. FMEK staat voor Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling.

Direct naar de factsheet FMEK

 

Forensische of gerechtelijke geneeskunde is de tak van geneeskunde die medische kennis toepast ten behoeve van rechtszaken en justitieel onderzoek. Binnen de forensische geneeskunde is kindermishandeling een apart expertisegebied. Artsen met deze expertise kunnen vaststellen of letsel bij een kind een gevolg kan zijn van mishandeling.

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) heeft de GGD’en gevraagd de regionale organisatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling op te pakken en te verbeteren. GGD GHOR Nederland heeft dit verzoek geaccepteerd en zorgt voor uitwerking, implementatie en borging.

FMEK is onderdeel van en sluit aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Dit project ondersteunt het terugdringen van huiselijk geweld.

In onze factsheet kun je lezen over het doel, de aanpak en de deelprojecten van FMEK.

Het hoofddoel van FMEK

Het programma streeft naar een decentraal werkmodel, waarin de specialistische forensisch-medische expertise voor ieder kind overal en tijdig beschikbaar is, in lokale en regionale netwerken. De regionale aanpak voorkomt dat kinderen onnodig moeten reizen. De werkwijze houdt zoveel mogelijk rekening met de belevingswereld van het kind.

Verder moet de FMEK ervoor zorgen dat er een duidelijk kwaliteitskader is en dat het OM de rapportage over het letsel kan gebruiken in een eventuele rechtsgang.

Kinderen, maar ook andere kwetsbare personen

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het programma niet uitsluitend kindermishandeling behelst, maar ook mishandeling van andere kwetsbare personen die niet in staat zijn zichzelf goed uit te drukken. Ook de forensisch-medische expertise voor deze groep wordt op regionaal niveau georganiseerd.

Partners

De (forensisch artsen van) GGD’en werken samen met partners uit zowel de strafrechtketen als de zorgketen rondom kwetsbare personen. Dit zijn onder andere de politie, OM, Veilig Thuis, Centra voor Seksueel Geweld, NFI, LECK, FMG, huisartsen en kinderartsen.

Handelingskader voor het leveren van Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK)

Op 17 juni 2020 in de Stuurgroep van het FMEK-project consensus bereikt over de inhoud van het “Handelingskader voor het leveren van Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) door GGD’en”. Alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep FMEK hebben met elkaar afgesproken om komend jaar te werken volgens dit Handelingskader FMEK, waarbij nadrukkelijk is gekozen voor een ‘lerende aanpak’. Dat wil zeggen dat partijen regionaal ervaringen opdoen met het werken volgens het Handelingskader FMEK in de praktijk en dat deze ervaringen regionaal (en indien noodzakelijk ook landelijk) worden geëvalueerd. Hieraan hebben alle stuurgroepleden zich gecommitteerd, met als belangrijke randvoorwaarde dat het handelingskader kan worden bijgesteld indien dat op basis van concrete casuïstiek nodig blijkt. De aandachts- en zorgpunten die door verschillende stuurgroeppartijen zijn aangedragen, zullen in de evaluatie en het vervolgproces worden meegenomen.

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep FMEK:

Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
GGD GHOR Nederland
Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)
Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nationale Politie
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Openbaar Ministerie (OM)
Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

Download hier het handelingskader FMEK.

Meer weten

Factsheet FMEK
  • Het programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021 vind je hier.
  • Een forensisch arts vertelt in een informatief filmpje van de KNMG over zijn beroep.

Staatsecretaris Blokhuis lanceert nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205

9 okt 2020 Kwetsbare groepen

Staatssecretaris Blokhuis heeft vandaag tijdens een digitale bijeenkomst bij het regionale meldpunt van de GGD Flevoland het nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag gelanceerd, gratis bereikbaar op 0800-1205. Lees meer

Lees meer over

Handreiking voor gegevensverwerking door meldpunten niet-acute zorg gereed

6 okt 2020 Kwetsbare groepen

De handreiking ‘Meldpunten niet acuut. Handvatten voor gegevensverwerking‘ is een product van het ondersteuningsproject meldpunt niet-acute zorg.  Experts betrokken bij diverse trajecten rondom privacy en gegevensuitwisseling ... Lees meer

Lees meer over