“Extra investeren in mensen die minst profiteren van economische groei”

“Extra investeren in mensen die minst profiteren van economische groei”

NieuwsPreventie

Hieronder de reactie van GGD GHOR Nederland op de Troonrede en de diverse Rijksbegrotingen.

“Door samenwerking is in de achter ons liggende periode veel bereikt en er is veel om op verder te bouwen”, zo sprak Koning Willem Alexander dinsdag 19 september tijdens de Troonrede. In zijn toespraak kwamen verschillende onderwerpen naar voren die de nodige raakvlakken hebben met publieke gezondheid en veiligheid.

In de Troonrede werd gemeld dat er meer geld komt voor de zorg in verpleeghuizen, ouderen en armoedebestrijding. Ook als het gaat om de aanpak van terrorisme komt er extra geld beschikbaar. Dat biedt voor de publieke gezondheid en veiligheid kansen als het gaat om een preventievere benadering en integrale aanpak. Zeker als het gaat om terrorisme, waarbij er sprake kan zijn van totale maatschappelijke ontwrichting, zijn nazorg (psychosociale hulpverlening) en adequate informatievoorziening aan burgers van groot belang.

Preventie-akkoord

Als het om preventie gaat, wil GGD GHOR Nederland zich samen met zorgpartijen, zorgverzekeraars, onderwijs, maatschappelijke organisaties, werkgevers en werknemers inspannen om concrete afspraken te maken en doelen te stellen. Dit moet resulteren in een breed gedragen en doelgericht preventie-akkoord. “We hopen dat het kabinet deze beweging steunt”, aldus directeur Hugo Backx. Positief is GGD GHOR Nederland over dat preventie, e-health en de blijvende aandacht voor antibioticaresistentie worden genoemd als aandachtspunten. “Daarmee geeft het kabinet aan het landelijke preventiebeleid te willen continueren.”

Weinig aanknopingspunten

GGD GHOR Nederland is verder benieuwd naar het pakket aan maatregelen waar het nieuwe kabinet mee komt af. Dit omdat de bekendgemaakte begrotingen, onder andere die van VWS, nu nog niet veel aanknopingspunten bieden. “Waar blijft bijvoorbeeld de impuls voor de door het kabinet zo gewenste verschuiving van taken in de zorg en hoe gaat de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag verder vorm krijgen?”
“Wel zijn wij verheugd”, zo gaat Backx verder, “dat het kabinet extra miljoenen uittrekt om het werken in de zorg in het algemeen aantrekkelijker te maken. Voor de komende jaren zien wij ook vanuit de publieke gezondheid hierin een grote opgave.”

Meer profiteren

Dat Nederland er steeds beter voorstaat en dat meer mensen een baan hebben, werd ook benoemd in de Troonrede. “Hoe goed de economie er ook voorstaat, niet iedereen profiteert daarvan als het gaat om gezondheid en arbeid. Het is daarom belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed”, zo sprak de Koning.

Juist in een tijd van groei, vindt GGD GHOR Nederland dat er extra geïnvesteerd moet worden in mensen die het minst profiteren van deze groei. Het moet gaan om gelijke kansen op een goede gezondheid en het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. “Preventie is daarbij de sleutel om dat aan te pakken. Want meer aandacht voor het voorkomen van ziektes vergroot de levenskwaliteit én beperkt ook nog eens de zorgkosten. Voorkomen is beter dan genezen. Het is een oud gezegde, maar blijft actueel. Ook nu. Juist nu”, besluit Backx.