Meer aandacht voor welzijn nodig bij bestrijding pandemie

Meer aandacht voor welzijn nodig bij bestrijding pandemie

NieuwsGezondheid

Het welzijn van de bevolking zou tijdens een gezondheidscrisis vanaf het begin intensiever moeten worden gemonitord. Door deze informatie mee te wegen bij het maken van beleidskeuzes in een pandemie of andere (gezondheids)crisis, kunnen ongewenste neveneffecten beperkt worden. Dat concludeert het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR) na bijna 3 jaar onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie. De resultaten bevestigen de uitkomsten van eerder onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheidseffecten van de pandemie omvangrijk en langdurig zijn, in het bijzonder voor jongeren. Zo is de mentale gezondheid van jongeren 2 jaar na de laatste lockdown nog niet hersteld. Politieke en maatschappelijke erkenning van de nog steeds voortdurende impact van de pandemie is belangrijk en kan helpen klachten te verlichten. Jongeren geven aan dat zij er behoefte aan hebben om te praten over hun ervaringen opgedaan tijdens de pandemie en hun psychische klachten.

Kwetsbare groepen nog kwetsbaarder

De resultaten laten ook zien dat de coronacrisis bestaande problemen in de samenleving zichtbaarder en groter heeft gemaakt. Kwetsbare groepen zijn nog kwetsbaarder geworden. Opvallend is dat de verslechtering in ervaren gezondheid onder volwassenen die moeite hebben met rondkomen sterker was dan onder mensen zonder moeite met rondkomen.

Eenzaamheid is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van mentale klachten, zowel bij jongeren als volwassenen. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk om mentale gezondheid bespreekbaar te blijven maken en sociale netwerken en veerkracht te versterken.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis

Netwerk GOR verzamelt met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 vijf jaar lang kennis over de gevolgen van de coronapandemie op de gezondheid. Dat gebeurt onder meer via vragenlijst- en literatuuronderzoeken en via gesprekken met ervaringsdeskundigen, experts en zorg- en onderwijsprofessionals. De opgedane inzichten helpen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises, waarbij rekening gehouden wordt met welzijn.

Netwerk GOR bestaat uit het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het onderzoek.