Nationale Omgevingsvisie: benader ruimtelijke ordening en gezondheid integraal

18 april 2018Veiligheid

Benader ruimtelijke ordening en gezondheid integraal, om een goed en gezond woon- en leefklimaat op alle niveaus te realiseren. Dat bepleit GGD GHOR Nederland in aanloop naar het Algemeen Overleg over de Nationale Omgevingsvisie. De Vaste Kamercommissie BZK heeft op 18 april het overleg met minister Ollongren (BZK).

GGD GHOR Nederland is van oordeel dat het behoud van een goed en gezond woon- en leefklimaat alleen via een integrale aanpak op alle niveau’s kan worden gerealiseerd. Die integrale aanpak werd door de Staatssecretaris van I&W in het Algemeen Overleg Leefomgeving in december 2017 ook aangekondigd.

Zij gaf in dat debat aan samen met de Ministeries van LNV en VWS te werken aan een Nationale integrale verduurzaamheidsaanpak en de gezondheidsrisico’s daarbij mee te willen wegen. GGD GHOR Nederland is benieuwd naar de stand van zaken van deze Nationale integrale verduurzaamheidsaanpak.

Neem Gezondheidsrisico’s vanuit de landbouw serieus

GGD GHOR Nederland is van mening dat er vanuit de Omgevingsvisie een onderscheid gemaakt dient te worden tussen kleinschalige, grondgebonden agrarische ondernemingen en grootschalige intensieve veehouderij. Bij die laatste is, zo vindt GGD GHOR Nederland, sprake van agrarisch industrieel ondernemen. Voor deze vorm van agrarisch ondernemen gelden wat ons betreft dan ook industriële normen die wat betreft geur en stank strenger zijn dan de huidige normen.

Industrieel agrarische ondernemers zullen moeten investeren in het voorkomen of beperken van uitstoot om de risico’s op gezondheid van burgers te verminderen. Van de overheid mag worden verwacht dat zij adequate normen vaststelt en deze, met het oog op de publieke gezondheid, streng en ondubbelzinnig handhaaft.

Lees de volledige brief van GGD GHOR Nederland aan de Vaste Kamercommissie BZK

Lees ook

Brief nijpend tekort forensisch artsen

21 jun 2022 Veiligheid

GGD GHOR Nederland vraagt met een brief aan de Tweede Kamer de druk op de zorg te verminderen en de sociale cohesie te versterken. Dit is mogelijk door ... Lees meer

Lees meer over

Nieuwe campagne werving forensisch artsen: buitengewoon boeiend

17 jun 2022 Veiligheid

Deze week wordt de campagne ‘Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend’ gelanceerd. In de campagne schitteren jonge forensische artsen die tonen zij dat ze voor hun vak staan. Lees meer

Lees meer over