Nieuwe Jeugdwet een feit

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari ingestemd met de nieuwe Jeugdwet.

GGD Nederland is blij dat de nieuwe Jeugdwet nu een feit is en dat het belangrijkste uitgangspunt van het wetsvoorstel overeind is gebleven. Namelijk dat deze belangrijke stelselwijziging, waar jarenlang over is gesproken, de nu nog versnipperde hulp aan jeugdigen moet tegengaan. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. “Wij ervaren een enorme uitdaging om, gezamenlijk met de gemeenten en andere partners, aan de slag te gaan met de transformatie die nodig is”, aldus de GGD.

Deze transformatie moet er toe leiden dat kinderen en jeugdigen sneller en effectiever van zorg kunnen worden voorzien wanneer dat noodzakelijk is. Voor PGV Nederland (als branche-organisatie namens alle GGD’en als uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg) is het daarnaast zaak dat er zo snel mogelijk invulling wordt gegeven aan de collectieve preventie die belangrijk is om de zogenaamde ‘beweging naar voren’ vorm te kunnen geven. Belangrijke basis daarvoor is gelegd in het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  zoals verwoord in het rapport van de Commissie De Winter.

In de nieuwe Jeugdwet is een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdarts die in samenspraak met de huisarts voor de toeleiding naar eventuele zwaardere zorg moet gaan zorgen. In het basispakket is daaraan gekoppeld de taak voor de JGZ dat deze zorg ook gemonitord dient te worden. Afstemming en samenwerking tussen huisarts, jeugdarts en medisch specialist op dit terrein is dan ook noodzakelijk voor een goed functionerende toegang tot die zorg en de normaliseringgedachte in de nieuwe wet.

Moties

45 Senatoren steunden het wetsvoorstel van de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J), 22 senatoren stemden tegen. Van de zes ingediende moties werden er drie aangenomen, over een jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget, over een meldpunt voor ouders, professionals en gemeenten voor signalen over de overheveling van de jeugd-ggz, en over de positie van landelijk werkende instellingen. De overige moties werden verworpen. De Eerste Kamer stemde ook in met het bijbehorende wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

Gemeenten, zorgaanbieders, professionals en cliënten en het Rijk staan nu samen aan de lat om de Jeugdwet te implementeren, met als doel de jeugdzorg duurzaam te transformeren. In het voortraject is aangetoond dat deze partijen kunnen samenwerken en daar heeft PGV Nederland alle vertrouwen in.