Rapport ‘Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID’ aangeboden aan VWS en LNAZ

Rapport ‘Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID’ aangeboden aan VWS en LNAZ

NieuwsCoronavirus

Het Expertteam COVID Zorg Ziekenhuizen heeft onderzoek gedaan hoe de zorg zo goed mogelijk voorbereid kan zijn bij een nieuwe opleving van COVID. Het eindadvies biedt een aanpak met landelijke en regionale maatregelen die gericht kunnen worden ingezet. Vrijdag 10 juni werd het advies overhandigd aan de bewindspersonen van VWS en de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). In de regio is het de taak van de directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) om toe te zien op de continuïteit van zorg. Vanuit die rol heeft GGD GHOR Nederland aandacht gevraagd voor ketenbrede zorg.

Het expertteam bestaat uit vertegenwoordigers van zowel binnen als buiten het zorgveld. De opdracht van VWS aan het expertteam was ziekenhuisgericht. Voor zo goed mogelijke ziekenhuiszorg is het ook nodig om de in-, door- en uitstroom in de hele zorgketen te verbeteren. Met name op dit deel heeft GGD GHOR Nederland een bijdrage geleverd in zowel het expertteam als de klankbordgroep. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk ketenzorg te monitoren, o.a. op  het gebied van capaciteit en druk op de zorg. Tijdens de eerste coronagolven zagen we dat de focus lag op de zorg voor patiënten in de ziekenhuizen, en dan met name op de IC. Later bleek dat juist ook in andere delen van de zorgketen, waaronder de zorg thuis, de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg er grote problemen ontstonden, bijvoorbeeld in het verdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is door het expertteam dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten die de adviezen kunnen hebben op de gehele zorgketen.

Over de opdracht
Het expertteam COVID-zorg Ziekenhuizen heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, de afgelopen periode onderzocht wat nodig is om de reguliere en COVID-ziekenhuiszorg in het najaar/winter van 2022‑2023 zoveel mogelijk door te laten gaan bij een nieuwe opleving van COVID. Het grootste knelpunt in de ziekenhuiszorg, maar ook in de rest van de zorgketen, is de beschikbaarheid van zorgmedewerkers. De Taskforce Ondersteuning optimale inzet Zorgprofessionals heeft over dit vraagstuk op 12 april 2022 een separaat advies uitgebracht.

Het rapport is ook overhandigd aan Mark Kramer als voorzitter LNAZ, met het verzoek de aanbevelingen en adviezen in ROAZ-verband op te pakken. Aan de ROAZ-tafel kunnen de adviezen en de implementatie daarvan vanuit het perspectief van de gehele zorgketen bezien worden.

Het hele rapport is hier na te lezen: Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID | Rapport | Rijksoverheid.nl