Reactie Coalitieakkoord GGD GHOR Nederland

Reactie Coalitieakkoord GGD GHOR Nederland

Nieuws

Versterking publieke gezondheid vergt meer dan investeren in pandemische paraatheid

In de plannen voor het nieuwe kabinet ziet GGD GHOR Nederland aanknopingspunten om in te zetten op meer gezondheid voor alle Nederlanders. Maar bij het voornemen de publieke gezondheid te versterken en meer in te zetten op preventie ontbreekt de uitwerking en het structurele financiële kader. Nu de GGD’en opnieuw alle zeilen bij zetten om een historische boostercampagne uit te voeren, doet dat extra pijn.

In het coalitieakkoord zitten mooie punten, die erop wijzen dat het nieuwe kabinet wil inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen, met meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering. Ook het structureel invoeren van een kansrijke start in alle gemeenten en de voorgenomen structurele versterking van de pandemische paraatheid is mogelijk goed nieuws voor de broodnodige versterking van de publieke gezondheidszorg in Nederland.

André Rouvoet: “Ik vrees dat het nieuwe kabinet zich richt op de volgende pandemie.”

Dát het nieuwe kabinet na onze herhaalde oproep de versterking van de publieke gezondheid nu aankondigt is een eerste stap in de goede richting. Dat niet concreet wordt hoe dit structureel wordt opgepakt stelt teleur. Het is immers al lang duidelijk dat het fundament van de publieke gezondheid, de brede basis van de GGD’en, dringend herstel nodig heeft. Dat de voorgenomen versterking in de context van de pandemische paraatheid wordt genoemd stelt bovendien niet gerust. Andre Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Ik vrees dat het nieuwe kabinet zich richt op de volgende pandemie. Maar de les van deze pandemie is dat we te weinig hebben geïnvesteerd in publieke gezondheid, waardoor we onvoldoende weerbaar waren. Daarin moet je investeren, náást pandemische paraatheid. Anders heb je bij de volgende gezondheidscrisis wel een crisisorganisatie, maar nog steeds veel ongezonde Nederlanders en een publieke gezondheid die onvoldoende toegerust is”.

GGD GHOR Nederland ziet een risico in een te eenzijdige gerichtheid op de aanpak van een volgende wereldwijde infectieziekte, waardoor het achterstallige onderhoud bij de basis van waaruit wordt opgeschaald opnieuw uitblijft. Dé les van corona is juist dat Nederland niet klaar was, omdat vanuit de basis onvoldoende kon worden opgeschaald naar het bestrijden van een gezondheidscrisis én tegelijkertijd in te spelen op alle reguliere uitdagingen om de gezondheid van alle Nederlanders beter te beschermen en te bevorderen.

Al twee jaar leveren GGD’en een megaprestatie in de coronabestrijding, wat misschien het zicht aan de verschraalde basis onttrekt. Ook nu weer stampen GGD’en een grootse opschaling en historische boostercampagne uit de grond. Zij doen dit vanuit een uitgeholde basis en moeten noodgedwongen ook reguliere taken afschalen. Wanneer de booster is gezet en het kabinet is geïnstalleerd moet er dus snel duidelijkheid komen over hoe de GGD’en structureel versterkt gaan worden. Zodat zij in tijden van crisis snel kunnen opschalen, maar vanuit een versterkt fundament ook beter zijn toegerust voor het dagelijks bewaken, bevorderen en beschermen van de volksgezondheid in Nederland.