Start Integrale Gezondheidsmonitor covid-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

Start Integrale Gezondheidsmonitor covid-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

NieuwsCoronavirus

Het RIVM, de GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – samen het Netwerk GOR – hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheids-monitor covid-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De Integrale Gezondheidsmonitor covid-19 helpt hierbij.

Goede informatiebasis voor beleidsvorming over corona

De Integrale Gezondheidsmonitor covid-19 geeft invulling aan ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen’ (GOR), een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis. Het doel van de monitor is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming. Doordat op landelijk en lokaal niveau een beeld ontstaat van hoe mensen zich voelen als gevolg van de coronacrisis, kunnen het  ministerie van VWS en gemeenten nog beter bepalen waar de nadruk moet liggen van de ondersteuning die zij inzetten. Gedurende de looptijd van de Integrale Gezondheidsmonitor covid-19 worden per afgerond onderzoek resultaten gedeeld.

Brede monitoring door verschillende onderzoeksstructuren en -methoden

De Integrale Gezondheidsmonitor covid-19 richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Voor het monitoren maken we onder andere gebruik van bestaande onderzoeksstructuren: de gezondheidsmonitors van GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS en de huisartsenregistraties van het Nivel. In deze lopende gezondheidsmonitors is ten behoeve van ons onderzoek de komende vijf jaar extra aandacht voor covid-19-effecten. Daarnaast verzamelen we – op kort-cyclische basis – data binnen bestaande panels en wordt voor kwetsbare groepen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-Monitor opgezet (OGGZ-Monitor). Tot slot doen we literatuuronderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis.

Eerste onderzoeken van start

Medio september 2021 is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (CGM Jeugd 2021) gestart als een van de eerste onderdelen binnen het totaal. De GGD’en voeren deze CGM Jeugd 2021 uit in samenwerking met de middelbare scholen in de regio’s. Scholieren uit klas 2 en 4 ontvangen tussen eind september en eind november 2021 een uitnodiging om deel te nemen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona.

Gelijktijdig met de CGM Jeugd 2021 is een eerste panelonderzoek onder jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar gestart, waarin met name aandacht is voor de mentale gezondheid. Ook bereiden we de rapportages van de eerste huisartsenregistraties voor.

Samenwerking

Bij het ontwikkelen van de monitor en het uitvoeren van het onderzoek zijn – naast eerder genoemde partijen binnen het Netwerk GOR – verschillende externe partijen betrokken, te weten: NJI, NZa, het Trimbos-instituut en CBS. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek covid-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.