Stoppen overlegtafel rond problematisch alcoholgebruik ‘bijzonder jammer, maar goede beslissing’

Stoppen overlegtafel rond problematisch alcoholgebruik ‘bijzonder jammer, maar goede beslissing’

NieuwsPreventie

Woensdag 12 oktober informeerde staatssecretaris Maarten van Ooijen, van het ministerie van VWS, de Tweede Kamer over zijn besluit om de overlegtafel rond problematisch alcoholgebruik te stoppen. Volgens de staatssecretaris valt het tempo waarmee de preventieakkoorddoelen dichterbij komen tegen.

In de gepubliceerde Kamerbrief staat onder meer: ‘Het overleg aan deze tafel heeft niet geleid tot noodzakelijke en aanvullende effectieve maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. De urgentie om de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik terug te dringen is groot en vraagt om een nieuwe fase die gericht is op zoveel mogelijk actie. De tafel past daar niet meer bij. In essentie komt dat omdat de verschillen tussen de standpunten en belangen van bijvoorbeeld alcoholproducenten en gezondheidsorganisaties onoverbrugbaar blijken te zijn.’

Waarom was deze overlegtafel opgericht?
In 2018 sloot toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis samen met marktpartijen het Nationaal Preventieakkoord, gericht op een gezonde generatie in 2040. Met als belangrijkste speerpunten de inzet op minder roken, minder overgewicht en vermindering van problematisch alcoholgebruik. In navolging van het akkoord werden er voor alle drie de onderwerpen ‘preventietafels’ gestart, waarin zowel marktpartijen, maatschappelijke partijen als zorgpartijen plaatsnamen.

Reactie GGD GHOR Nederland
Ton Coenen, algemeen directeur van GGD GHOR Nederland: “Hoewel het bijzonder jammer is dat de alcoholtafel stopt, is het een goede beslissing. Want, er werd te weinig resultaat geboekt. Het liefste wil je met alle partijen – overheid, maatschappelijke organisaties en industrie samen – dit grote probleem aanpakken. Maar, de belangen lopen nu te ver uiteen.”

“Voor een toekomstige aanpak moeten we de krachten verenigen van alle partijen die problematisch alcoholgebruik echt willen aanpakken. Als groot pleitbezorger van het nationaal preventieakkoord (NPA) is GGD GHOR Nederland er alles aan gelegen om de doelen te halen en iedere vertraging tegen te gaan. Namens de vele GGD-professionals, die dagelijks de vernietigende gevolgen van problematisch alcoholgebruik in de ogen kijken, delen we de zorgen uit de sector, waaronder die van het RIVM en het Trimbos-instituut. Die laatste onderstreepte met hun onderzoek ook onze eigen (regionale) onderzoeken, dat de dalende trend van alcoholgebruik onder jongeren stagneert. Dat kunnen we ons niet veroorloven gezien de doelen, maar vooral niet gezien de schadelijke gevolgen. Het toestaan van blurring gaat daarnaast tegen de doelstellingen van het NPA in en is wat ons betreft een verkeerd signaal. Dit zou daarom van tafel moeten”, aldus Coenen.

Coenen: “Er staat echt wat op het spel. Uit gezondheidsonderzoeken blijkt dat stelselmatig alcoholgebruik de gezondheid van jong en oud schaadt. Zowel op het gebied van hersenontwikkeling als met betrekking tot het ontstaan van kanker. Maar, ook als het gaat om overgewicht, wat oorzaak is voor veel gezondheidsproblemen. Verder blijkt uit onze onderzoeken dat gewoontes rondom alcoholgebruik al jong worden aangeleerd. Preventie is wat ons betreft de sleutel om het tij te keren. Er moet daarom haast worden gemaakt om de afgesproken ambitie (een gezonde generatie in 2040) te realiseren.”

“Gezien de zorgwekkende cijfers met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren, maar ook de schade onder oudere doelgroepen, is wetgeving onontkoombaar”, zegt Coenen. “Behalve dat de beschikbaarheid moet verminderen (geen blurring), pleiten we ook voor het verhoging van de prijzen en het lanceren van campagnes. Geheel in lijn met de adviezen van de WHO. We zijn blij dat het ministerie van VWS de regie neemt om tot een aanpak en maatregelen te komen. Dit, om de doelstellingen van het NPA op het gebied van alcohol te behalen. We zien er naar uit om zo snel mogelijk met betrokken partijen en de staatssecretaris de volgende stappen te zetten. Geen tijd te verliezen.”

Bron foto: depositphotos