Gebruiksvoorwaarden Webapplicatie PBM

Op deze pagina kunt u de gebruiksvoorwaarden voor de PBM corona app lezen en downloaden.

DEEL A: INLEIDING


1. Inleiding en aanleiding applicatie

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten. Om zorgverleners op tijd en van voldoende middelen te voorzien, is een actueel landelijk overzicht essentieel. Daarvoor is sinds vrijdag 20 maart de PBM Corona app beschikbaar.

Deze webapplicatie is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. De applicatie maakt onderdeel uit van de opdracht die de LNAZ (de koepelorganisatie van de ROAZ), GGD’en, GHOR organisaties en inkopers van ziekenhuizen hebben gekregen om de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen en een landelijke voorraad aan te leggen.

De webapplicatie maakt het mogelijk om een actueel landelijk inzicht te krijgen in voorraad en dagverbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zodat de juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest zekere toegang tot de landelijkevoorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Met de webapplicatie PBM (Persoonlijke beschermingsmaatregelen) willen de genoemde partijen devolgende doelen realiseren:

• Het registreren van zorgorganisaties bij ROAZ regio Distributiecentra
• Eenvoudig onboarden van contactpersonen van zorgorganisaties
• Het registreren van voorraad en verbruik door contactpersonen van zorgorganisaties
• Het berekenen van toekomstige behoefte door eenvoudige rekenregels
• Het rapporteren over voorraad, verbruik en toekomstige behoefte

Deze doelen kunnen pas worden behaald als zorginstellingen (om te beginnen ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen(posten) en GGD-en) zo veel mogelijk en zo snel mogelijk gebruikmaken van dit systeem. Het ministerie van VWS heeft deze zorginstellingen dringend verzocht om dagelijks hun voorraden en dagverbruik in het systeem te registreren.

2. Doel

1. Het doel van dit document is de Gebruiker van de webapplicatie te informeren over het doel en de noodzaak van de webapplicatie, de voorwaarden voor het gebruik van de webapplicatie en de verplichtingen en verantwoordelijkheden die voor de betrokken partijen uit het gebruik van de webapplicatie voortvloeien.
2. Dit document is een combinatie van gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring. Het laatste is van belang vanwege de registratie van contactgegevens van regio-coördinatoren en van de contactpersonen bij zorginstellingen in de webapplicatie.
3. Dit document wordt hierna aangeduid als Gebruiksvoorwaarden.

DEEL B ALGEMENE BEPALINGEN


3. Partijen

Bij het gebruik van de webapplicatie zijn de volgende partijen betrokken:
1. Ministerie van VWS verzoekt de zorginstellingen dringend om gebruik te maken van deze webapplicatie. Hoewel het ministerie deze webapplicatie financieel subsidieert, treedt het ministerie niet als opdrachtgever op.
2. GGD GHOR Nederland is de eigenaar en de verantwoordelijke voor een goed functionerende webapplicatie. GGD GHOR Nederland treedt namens het ministerie van VWS en de LNAZ op als beheerder van de webapplicatie.
3. Mendix is de cloudleverancier van deze applicatie. De webapplicatie draait op het platform van Mendix. Mendix treedt als Verwerker van GGD GHOR Nederland op.
4. De 25 gezondheidsregio’s (GGD’en, Veiligheidsregio’s, ROAZ regio’s en GHOR bureaus) treden elk als gebruiker van de webapplicatie op. Zij stellen regiocoördinatoren beschikbaar die de webapplicatie daadwerkelijk gaan gebruiken.
5. Zorginstellingen treden elk als gebruiker van de webapplicatie op. Zij stellen intern maximaal drie gebruikers contactpersonen beschikbaar die de webapplicatie daadwerkelijk gebruiken.
6. De in leden 4 en 5 van dit artikel beschreven partijen worden hierna aangeduid als Gebruiker.
7. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen de partijen genoemd in leden 2 en 6 van dit artikel. Deze worden hierna aangeduid als Partijen.
8. Regiocoördinatoren van de 25 gezondheidsregio’s en contactpersonen van zorginstellingen krijgen toegang tot de webapplicatie om de standen van de voorraden van beschermingsmiddelen en het dagverbruik te registreren. Hun contactgegevens worden in de webapplicatie geregistreerd om adequaat en snel te handelen. Zij worden hierna aangeduid als Betrokkenen in de zin van artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de door GGD GHOR Nederland ontwikkelde en ter beschikking gestelde webapplicatie rusten uitsluitend bij GGD GHOR Nederland.
2. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd.
3. Gebruiker zal zich onthouden van het verveelvoudigen of oneigenlijk gebruik van de webapplicatie.
4. Het gebruiksrecht en daarmee de toegang tot de webapplicatie wordt enkel toegekend aan de Gebruiker en de door hem beschikbaar gestelde Betrokkene.

5. Duur en opzegging

1. Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat de Gebruiker over gebruiksrechten beschikt. De gebruiksrechten blijven van kracht zolang Gebruiker rechtmatig toegang heeft en gebruik maakt van de webapplicatie, maar in ieder geval zolang COVID-19 in Nederland heerst.
2. Gebruik van de webapplicatie door Gebruiker geschiedt volledig op vrijwillige basis. Het is Gebruiker derhalve toegestaan om gebruik en toegang tot de webapplicatie te allen tijde stop te zetten of op te zeggen.
3. Andere – uitgebreide – toepassingen van de webapplicatie zijn tijdens en na het bedwingen van COVID-19 niet uitgesloten. Deze gebruikersvoorwaarden blijven ook daarna voortbestaan totdat een van de Partijen deze voorwaarden opzegt.
4. Verplichtingen, zoals geheimhouding, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het gebruiksrecht en de Gebruiksvoorwaarden voort te laten duren, blijven ook daarna voortbestaan.

6. Wijzigingen

1. Vanwege de acute en hevige uitbraak van COVID-19 en de plotselinge noodzaak aan deze webapplicatie, blijft de webapplicatie onderhevig aan structurele werkzaamheden.
2. GGD GHOR Nederland behoudt zich, gelet op het voorgaande lid, het recht voor om de webapplicatie op ieder moment eenzijdig aan te (laten) passen, ten einde de werking van de webapplicatie en de functionaliteiten te verbeteren.
3. GGD GHOR Nederland kan deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de applicatie op ieder moment eenzijdig wijzigen. Bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet- en regelgeving of wijzigingen in de applicatie of de functionaliteiten te weerspiegelen.
4. GGD GHOR Nederland informeert de Gebruiker over de aangepaste wijzigingen door deze wijzigingen te publiceren in de webapplicatie of via de webapplicatie te verwijzen naar de aangepaste versie.
5. Wijzigingen aan of aanpassingen van dit document zijn uitsluitend bindend, nadat deze zijn gepubliceerd op de wijze zoals beschreven in lid 4 van dit artikel.

7. Verplichtingen van partijen

1. GGD GHOR Nederland draagt er zorg voor dat de webapplicatie operationeel beschikbaar is voor de Gebruiker. Daartoe heeft GGD GHOR Nederland contractuele afspraken gemaakt met de in artikel 3 lid 3 genoemde partij, waaronder afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
2. Gelet op artikel 3 lid 2 van de Gebruiksvoorwaarden, treedt GGD GHOR Nederland op als beheerder van de webapplicatie. GGD GHOR Nederland geeft onder meer invulling aan deze beheerdersrol door het inrichten van helpdesk welke, in ieder geval, tijdens kantooruren bereikbaar is voor Gebruiker. GGD GHOR Nederland fungeert daarnaast als intermediair tussen Gebruiker en Verwerker.
3. Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor zorgvuldig en verantwoord gebruik van de webapplicatie. Daaronder verstaan, maar niet beperkt tot, een integere, juiste, actuele en tijdige registratie van beschermingsmiddelen.
4. Onder gebruik wordt mede verstaan de tijdige invoer, verwijdering, aanpassing, beschikbaarstelling, vernietiging van persoonsgegevens van Betrokkenen en adresgegevens van de prioritaire zorginstelling zelf. Deze gegevens dienen juist en actueel te zijn.
5. Gebruik van deze applicatie door Gebruiker resulteert op geen wijze in de garantie dat Gebruiker de voor diens organisatie benodigde middelen daadwerkelijk ontvangt. Verdeling en distributie van de middelen vindt plaats, en blijft plaatsvinden onder regie van de regiocoördinatoren.
6. Zonder nadrukkelijke toestemming dan wel wettelijke verplichting, zal GGD GHOR Nederland geen persoonsgegevens van Betrokkenen in de webapplicatie invoeren, aanpassen, verwijderen en/of vernietigen.
7. GGD GHOR Nederland is zelfstandig bevoegd tot het nemen van technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming, dan wel rectificatie van ongeautoriseerde toegang tot en oneigenlijk gebruik van de in de webapplicatie voorkomende informatie over voorraden, alsook persoonsgegevens van Betrokkenen.
8. Gebruiker is geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang tot de webapplicatie. Enkel geautoriseerde Betrokkenen hebben toegang tot de webapplicatie.
9. Gebruiker is geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor alle handelingen door of namens Gebruiker, dan wel van eigen Betrokkenen, in de webapplicatie waaronder, maar niet beperkt tot, de juistheid en actualiteit van alle gegevens betreffende deze Betrokkenen, de eigen organisatie en voorraad van beschermingsmiddelen.

8. Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is geheel en zelfstandig aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan voor zowel Gebruiker als GGD GHOR Nederland, voortvloeiende uit het gebruik van de webapplicatie door of namens Gebruiker dan wel diens Betrokkenen.
2. Onder deze schade wordt in ieder geval verstaan schade in de vorm van kosten voor de onjuiste levering van schaarse beschermingsmiddelen, alle ontstane transactiekosten voor een nieuwe levering en alle kosten gemoeid met het ongedaan maken van de onjuiste levering als gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 7.
3. Onder geen enkele omstandigheid is ontstane schade, direct of indirect, wegens het gebruik van de webapplicatie door of namens Gebruiker, dan wel diens Betrokkenen, te verhalen op GGD GHOR Nederland.
4. De aansprakelijkheid van GGD GHOR Nederland is uitsluitend beperkt tot het bepaalde in lid 1 en lid 6 van artikel 7 van de Gebruiksvoorwaarden.
5. Schade, zowel direct als indirect, voortvloeiende uit onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, komt, behoudens de bepalingen uit artikel 82 AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving, voor rekening en risico van de partij aan wie de onrechtmatige verwerking te wijten is.

DEEL C GEGEVENSVERWERKING


9. Persoonsgegevens en verwerking

1. Voor een goede en doeltreffende werking van de webapplicatie en de functionaliteiten, worden in de webapplicatie persoonsgegevens van de Betrokkenen Verwerkt. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres (zakelijk)
• Telefoonnummer (zakelijk)
2. De verwerking van persoonsgegevens betreft het opslaan, beschikbaar stellen, wijzigen en verwijderen van de in lid 2 van dit artikel opgenomen persoonsgegevens.

10. Doeleinden van de verwerking

1. De persoonsgegevens van de regiocoördinatoren worden in de webapplicatie opgenomen zodat GGD GHOR Nederland direct met deze Betrokkenen in contact kan treden ter verkrijging van inzicht in de actuele voorraad en dagverbruik van de zorginstellingen op landelijk niveau.
2. De persoonsgegevens van de Betrokkenen van zorginstellingen worden in de webapplicatie opgenomen zodat regiocoördinatoren de aanwezige voorraad kunnen monitoren en in de behoeften van de zorginstellingen kunnen voorzien.

11. Grondslag van verwerking

1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het aandragen van contactpersonen in de webapplicatie. Het optreden van Betrokkene als contactpersoon in de webapplicatie vloeit voort uit de arbeidsrechtelijke verhouding tussen Gebruiker en Betrokkene.
2. Het aanwijzen van de Betrokkene als contactpersoon en het opnemen van de persoonsgegevens van de Betrokkene in de webapplicatie geschiedt met diens instemming.
3. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het op de juiste wijze verkrijgen en vastleggen van de instemming van Betrokkene.

12. Vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens

1. De webapplicatie en de daarin voorkomende gegevens over voorraden maar ook persoonsgegevens zijn beveiligd conform de ISO 27001 norm.
2. De persoonsgegevens van alle in de webapplicatie opgenomen Betrokkenen en de voorraden van alle zorginstellingen zijn toegankelijk voor GGD GHOR Nederland vanwege de beheerdersrol die GGD GHOR Nederland heeft.
3. De regiocoördinatoren hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens van de Betrokkenen en de voorraden van de beschermingsmiddelen binnen hun eigen gezondheidsregio. Bij noodzaak, of vanwege gebrek aan capaciteit bij andere gezondheidsregio’s, kunnen de regiocoördinatoren geautoriseerd worden om persoonsgegevens van Betrokkenen en voorraadinformatie van andere gezondheidsregio’s te raadplegen. Dit ten behoeve van de registratie en monitoring van
de voorraden van de beschermingsmiddelen van die regio.
4. Contactpersonen van de zorginstellingen hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens van de contactpersonen en de voorraden van hun eigen zorginstelling.
5. Partijen betrachten volledige vertrouwelijkheid betreffende alle voorraadinformatie en
persoonsgegevens die in de webapplicatie voorkomen. Het is Partijen niet toegestaan om (voorraad)informatie en/of persoonsgegevens uit de webapplicatie buiten de webapplicatie en buiten de eigen organisatie beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van GGD GHOR Nederland.

13. Informatiebeveiligingsincidenten

1. Partijen informeren GGD GHOR Nederland onmiddellijk over alle inbreuken op de beveiliging van de webapplicatie en de daarin opgenomen voorraadinformatie en verwerkte persoonsgegevens.
2. Indien zich een inbreuk in verband met de beveiliging van persoonsgegevens, in de zin van de AVG, voordoet, bepalen Partijen in onderling overleg, of en zo ja, welke partij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of Betrokkenen informeert over de inbreuk.
3. Gebruiker verleent GGD GHOR Nederland alle noodzakelijke medewerking bij het verschaffen van aanvullende informatie omtrent informatiebeveiligingsincidenten.

14. Rechten van betrokkenen

1. Gebruiker beheert zelf de Betrokkenen voor de eigen organisatie en diens persoonsgegevens in de webapplicatie. Gebruiker is daarmee zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken omtrent de rechten van betrokkenen in de zin van de AVG.
2. Betrokkenen dienen hun rechten in de zin van AVG uit te oefenen bij de Gebruiker waarvoor zij werkzaam zijn.
3. Gebruiker is tegenover Betrokkene, waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, zelfstandig en geheel verantwoordelijk om uitvoering te geven aan de informatieverplichtingen zoals genoemd in artikelen 13 en 14 AVG.

15. Ontvangers

1. Buiten de gesloten kring van betrokken partijen zoals genoemd in artikel 3 leden 2 tot en met 5, en overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 leden 2 en 3 van deze Gebruiksvoorwaarden, is er geen sprake van ontvangers.

16. Verwerkingen buiten de EER

1. Er worden geen persoonsgegevens buiten de EER verwerkt.
2. De webapplicatie wordt gehost in Duitsland (Frankfurt) en Ierland (Dublin).

17. Bewaartermijnen

1. De persoonsgegevens van de Betrokkenen worden in de webapplicatie bewaard zolang de Betrokkene als regiocoördinator van de gezondheidsregio of als contactpersoon van de zorginstelling optreedt.
2. Gebruiker is overeenkomstig artikel 7 lid 4 van deze Gebruiksvoorwaarden verantwoordelijk voor de actuele en juiste persoonsgegevens van de Betrokkene, maar ook voor de directe verwijdering van de persoonsgegevens indien de Betrokkene niet meer als regiocoördinator of contactpersoon optreedt.

DEEL D SLOTBEPALINGEN


18. Slotbepalingen

1. Behoudens de Gebruiksvoorwaarden zijn er geen andere (algemene) (inkoop)voorwaarden van toepassing.
2. Bij nietigverklaring van een of meerdere bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. In het voorkomend geval stellen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vast, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoelingen van de Gebruiksvoorwaarden.
3. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden aan elkaar doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
4. Op de Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het in Nederland geldend recht van toepassing.
5. Eventuele conflicten worden eerst met elkaar besproken waarbij beide partijen zich inspannen om het geschil in goed overleg op te lossen.
6. Geschillen welke niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Titel: Gebruiksvoorwaarden Webapplicatie PBM
Datum: 21 maart 2020

Download hier de gebruiksvoorwaarden

Meer informatie PBM App

 

Direct naar PBM App