Fons Bovens

De jarenlange goede samenwerking met ons netwerk is door de coronapandemie extra versterkt. Er wordt onderling intensief kennis en ervaring uitgewisseld. Ook daar liggen taken voor de directeur publieke gezondheid. Als bruggenbouwer tussen:

  • de verschillende zorgverleners (ziekenhuizen, huisartsen, traumacentrum, GGZ-instellingen, ambulancezorg, GGD, etc.) om bij een incident als een echte zorgketen te functioneren;
  • de nog veelal gescheiden domeinen van preventie (GGD, gemeenten) en curatie (eerste en tweede lijn, zorgverzekeraars);
  • onderzoek (universiteit) en de praktijk van de publieke gezondheid (GGD, gemeenten) via academisering.

Onze publiekelijke taken blijven van groot belang, zoals infectieziektebestrijding,  jeugdgezondheidszorg en monitoring. Dat laatste is belangrijk om bijvoorbeeld zicht te houden op de gezondheid van de bevolking. Als beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek op elkaar zijn afgestemd, levert dat betere resultaten op. Wetenschappelijke kennis wordt ingezet om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming in de praktijk te verbeteren. Praktijkervaring levert informatie op voor wetenschappelijk onderzoek.

In onze regio worden grote stappen gezet om de gezondheidsachterstand van de inwoners ten opzichte van het landelijk gemiddelde met 25% in 2030 in te lopen. Samen met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties werken we hard aan een gezonde toekomst voor alle Zuid-Limburgers. Om de noodzakelijke trendbreuk te realiseren zijn we gestart met de focus op de jeugd; een kansrijke start voor ieder kind zodat we toegroeien naar een gezonde generatie.

Grensoverschrijdende samenwerking is voor ons vanzelfsprekend omdat onze regio voor zo’n 95% grenst aan België en Duitsland. Een besmettelijke ziekte of giftige rook houdt zich immers niet aan grenzen.