René Stumpel

GGD Gooi en Vechtstreek is een kleine GGD geworden, na de hervorming van het sociale domein in de regio. De komende jaren zal de discussie over schaalvergroting blijven, de GGD en de DPG zal blijven bestaan maar de inhoud zal veranderen. De GGD is een sterk merk, dat verdwijnt niet zomaar. Het werk verandert wel: we worden steeds meer de adviseur van het openbaar bestuur.

De GGD en de GHOR functioneren sinds jaar en dag als één geheel. Onze GGD is sinds 1 januari 2015 een zogenaamde ‘kern-GGD’, met daarin de pijlers ‘epidemiologie en gezondheidsbevordering’, ‘uitvoerende taken, met name infectieziektebestrijding en medische milieukunde’, ‘crisisbeheersing (GROP en GHOR)’ en ‘toezichttaken, met name toezicht kinderopvang’.
De Jeugdgezondheidszorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zijn ondergebracht in aparte resultaatverantwoordelijke eenheden binnen het regionaal samenwerkingsverband Gooi en Vechtstreek. Gooi en Vechtstreek is daarnaast een kleine veiligheidsregio. Met de mediastad Hilversum in ons werkgebied, beleven wij onze omvang als een kleinheid met landelijke uitstraling.

De overzichtelijkheid van de regio maakt dat de lijnen kort zijn en dat wij elkaar in tijden van nood dus snel weten te vinden. Bij de omvang hoort ook dat we niet alle taken zélf volledig zelf kunnen voeren en in moeilijke omstandigheden op tijd bijstand moeten vragen. Dat geldt zowel intern, dat wil zeggen in het collegiale verband van DPG’en, waar hulp vaak sneller aangeboden dan gevraagd. Het geldt ook extern, bijvoorbeeld met gemeenten. Ik hecht veel waarde aan dat de gemeenten een goede verbinding maken tussen preventie en hun zorgtaken. Daar is nog heel wat werk te doen. Vanuit Gooi en Vechtstreek leveren wij dan ook graag onze bijdrage.