Gezonde School

Gezonde School

Jeugd

Een gezonde leefstijl heeft niet alleen gunstig effect op de gezondheid van leerlingen. Het draagt ook bij aan het goed doorlopen van de schoolcarrière, een goede start van het werkende leven en het bereiken van gezondheidswinst op de langere termijn. Het onderwijs vervult hierbij een belangrijke rol. Het programma Gezonde School biedt scholen een structurele aanpak.

Opvoeden is niet meer alleen een taak van de ouders. Ook school levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de persoonsvorming en gezondheid van kinderen en jongeren. Vanuit de politiek en de maatschappij neemt de aandacht voor een gezonde leefstijl al jaren sterk toe; gezond gedrag heeft een positieve invloed op de toekomst van de jongere zelf, en op die van de samenleving als geheel.

De Gezonde School-aanpak

Het landelijke programma Gezonde School heeft als doel om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken. Een groot aantal partijen werken aan dit programma mee waaronder de onderwijsraden, het RIVM, GGD GHOR Nederland, de landelijke kennisinstituten en gezondheidsfondsen.

Met de Gezonde School-aanpak kunnen scholen structureel, integraal en planmatig werken aan een gezonde leefstijl. We werken vanuit een gezamenlijke programmaplan Gezonde School en ondersteunen op verschillende manieren scholen die actief willen bijdragen aan de gezondheid van hun leerlingen. Deze scholen kunnen een kwaliteitskeurmerk krijgen. GGD GHOR Nederland voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit van het programma. Dit houdt in dat de aansturing en de secretariële en financiële ondersteuning van het programma bij ons zijn ondergebracht.

GGD als adviseur, schakel en aanspreekpunt

De Gezonde School-adviseur van een GGD is dé lokale en regionaal betrokken adviseur die scholen advies op maat biedt en ondersteuning bij de Gezonde School-aanpak. Een GGD heeft een belangrijke netwerkfunctie in de gemeenten met wijkteams, de jeugdhulpverlening, Veilig Thuis en andere maatschappelijke organisaties. De GGD’en zijn het vaste aanspreekpunt en de verbindende schakel voor scholen, ouders, gemeenten en andere partners.

Inzet op collectieve preventie in het onderwijs biedt kansen om uitvoering te geven aan de doelen van GALA. Door in te zetten op de verbinding met Gezonde School kunnen gemeenten in samenwerking met het onderwijs een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van een gezonde generatie 2040. Lees meer over Gezonde School en GALA.

Vignet: een kwaliteitskeurmerk

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Een school die minimaal een themacertificaat heeft behaald, mag zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Scholen in het primair, speciaal, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen het keurmerk aanvragen.

Meer weten? Ga naar gezondeschool.nl

Klik hier om naar de startpagina van het thema Jeugd te gaan