Testen op COVID-19 en communicatie van de uitslag

GGD GHOR Nederland en jouw lokale GGD-afdeling vinden de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij gaan daarom voorzichtig om met jouw persoonsgegevens en nemen onze verantwoordelijkheid volgens de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wie verzamelt en gebruikt mijn persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld door GGD GHOR Nederland, de brancheorganisatie van Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) en de lokale GGD-afdelingen. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn dat jouw persoonsgegevens op een juiste en heldere manier worden verzameld, gebruikt en bewaard. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wet.

Dit betekent dat wij netjes en veilig met jouw persoonsgegevens om zullen gaan.

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met:

• Lokale GGD-afdelingen, inclusief GGD artsen (vanaf nu: GGD)
• GGD GHOR Nederland
• RIVM [in geanonimiseerde vorm]
• IT-provider van de applicatie CoronIT (Topicus) en de subverwerkers
• Teleperformance het betrokken callcenter bedrijf

Laboratoria die niet standaard monsters krijgen van de GGD, krijgen een monster met een uniek nummer dat voor hen niet te herleiden is. Hier kan je denken aan de laboratoria van Sanquin, HLV en GD. Dit betekent dus dat zij niet weten wie jij bent bij het uitvoeren van de COVID-19 test. Laboratoria die standaard monsters van de GGD krijgen, ontvangen wel jouw persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door de callcenter medewerker of een arts in CoronIT opgenomen. CoronIT is een webapplicatie ontwikkeld door Topicus.

CoronIT zorgt dat het testproces van COVID-19 en de communicatie hierover duidelijk verloopt. De GGD kan de resultaten van de COVID-19 test koppelen aan een persoon. GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en als servicedesk. Dit betekent dat GGD GHOR Nederland jouw persoonsgegevens alleen kan zien als dit nodig is om een probleem op te lossen.

 


Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om te testen op COVID-19 en de uitslag van deze test te communiceren aan de GGD. De uitslag wordt dan aan jou persoonlijk verteld.

Heel simpel gezegd, zal het volgende gebeuren:

 • Je krijgt symptomen (verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van geur en smaak) en besluit dat je je wilt laten testen.
 • Je belt het callcenter voor het maken van een afspraak. Soms verbindt het callcenter je door naar de GGD. Soms word je voor de afspraak doorverwezen door een arts, je hoeft dan niet zelf het callcenter te bellen.
 • De COVID-19 test wordt uitgevoerd en het afgenomen monster wordt onderzocht in een laboratorium.
 • De uitslag wordt aan je verteld. Als de uitslag positief is, dan zal alleen de GGD dit aan je vertellen.
 • Als je een positieve uitslag hebt, wordt er contact met je opgenomen over de vervolgstappen. Hier kun je denken aan isolatie en bron & contactonderzoek.

Een uitgebreide omschrijving van het proces vind je hieronder.

Het hele testproces bestaat uit de volgende stappen: uitnodiging/aanmelding, afname, transport, analyse en verstrekking van uitslag. Hieronder volgt een uitleg per stap.


STAP 1: UITNODIGING/AANMELDING

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:
1. Via het callcenter.
2. Via een arts (huisarts of bedrijfsarts);

1. Melding via callcenter

Je belt naar het callcenter voor het maken van een afspraak. De getrainde callcenter medewerker neemt jouw persoonsgegevens op in CoronIT. Er wordt een afspraak ingepland voor de COVID-19 test. Hiervan krijg je een bevestigingsmail. Vlak voor de afspraak krijg je ook een herinnering per SMS.

2. Melding via een arts

Een arts controleert of je in aanmerking komt voor een COVID-19 test. Als dat het geval is, dan meldt de arts je aan in CoronIT. De arts plant een datum en een locatie voor de COVID-19 test. Hiervan krijg je een bevestigingsmail. Vlak voor de afspraak krijg je ook een herinnering per SMS.


STAP 2: AFNAME

De GGD zal de COVID-19 test uitvoeren op locatie. Hiervoor halen ze jouw persoonsgegevens op uit CoronIT. De GGD-medewerker zal jouw persoonsgegevens koppelen aan een unieke barcode op een testbuisje.

De COVID-19 test wordt afgenomen met gebruik van een wattenstaafje, waarmee cellen uit de neus en keel worden verzameld.


STAP 3: TRANSPORT VAN MONSTER

Het testbuisje wordt na afname van het monster veilig verpakt. Het testbuisje met de unieke barcode, wordt door een koerier direct van de testlocatie naar een testlab gebracht. (Dit testlab heeft dus alleen toegang tot het monster met de unieke barcode en niet tot de rest van jouw persoonsgegevens).

Het testlab neemt de monsters in ontvangst en zal overgaan tot controle en analyse.


STAP 4: ANALYSE VAN MONSTER

Het testlab controleert bij binnenkomst de ontvangen barcodes in een apart onderdeel van CoronIT. Zij leggen ook in CoronIT vast wanneer het monster is ontvangen en door welk laboratorium.

Het testlab voert dan de COVID-19 test uit op het monster. De uitslag van deze COVID-19 test kan positief, negatief of twijfelachtig (afgekeurd) zijn. De uitslag wordt in CoronIT verwerkt door deze aan de unieke barcode van het geteste monster te koppelen.


STAP 5: VERSTREKKING
UITSLAG

Het testlab geeft per unieke barcode in CoronIT aan of de uitslag van de COVID-19 test positief, negatief, of twijfelachtig/afgekeurd is. De uitslag wordt via CoronIT weer gekoppeld aan jou en vervolgens doorgegeven aan de GGD.

De uitslag van de COVID-19 test zullen vervolgens aan je worden teruggekoppeld, door een arts of een callcenter medewerker. Positieve uitslagen worden alleen gemeld door de GGD. De GGD bespreekt ook de vervolgstappen met je.


Aanvullend gebruik van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens zullen verder ook gebruikt worden voor het opstellen van geanonimiseerde rapportages om ontwikkelingen met betrekking tot besmettingen goed in beeld te hebben. Hierbij kan je onder andere denken aan totaalaantallen positief/negatief geteste monsters per datum, laboratorium of GGD. Geanonimiseerd betekent dat in deze rapportages zelf geen persoonsgegevens meer staan.

Daarnaast wordt, als je daar toestemming voor gegeven hebt, het gesprek met de callcenter medewerker opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan hierboven omschreven.


Welke persoonsgegevens worden er gebruikt?

Om de COVID-19 test goed uit te voeren en de uitslag te communiceren met betrokken partijen, hebben we verschillende persoonsgegevens van jou nodig.

De persoonsgegevens die wij van jou nodig hebben en zullen gebruiken zijn:
• Voornaam & achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• BSN
• Telefoonnummer (voor het bevestigen van de afspraak en communiceren van de uitslag)
• E-mail
• Checklist klachten (klachten en verloop van ziekte)
• Verblijfplaats (indien anders dan adres)
• Barcode testbuisje
• Uitslag van de COVID 19 test
• Eventueel: naam aanvragende arts
• Eventueel: bedrijfsnaam
• Eventueel: bedrijfssector waarin u werkzaam bent


Wat is de basis voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerkt worden als daar een bepaalde grondslag (geldige reden) voor is. Deze grondslagen zijn in de AVG genoemd. Het gaat dan om toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Het bestrijden van een epidemie van een infectieziekte is een publieke taak/algemeen belang. Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de GGD wettelijk verplicht om vermoedens van een infectieziekte, zoals corona, te registreren (vast te leggen), te controleren (kijken of het inderdaad zo is) en op te volgen. Daarnaast dient de GGD de uitslagen te melden aan het RIVM.

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dus een combinatie van:
– het algemeen belang (Wpg artikel 7.1, AVG artikel 6 lid 1 sub e en artikel 9 lid 2 sub g en i); en
– een wettelijke verplichting (Wpg artikel 21 en verder, AVG artikel 6 lid 1 sub c en artikel 9 lid 2 sub g en i).

Het gesprek met de callcenter medewerker zal alleen worden opgenomen als jij dit goed vindt. Dit geef jij aan voordat het gesprek begint. In dit geval is de grondslag voor de verwerking jouw toestemming (AVG artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a).


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De wettelijke bewaartermijn voor de registratie van jouw persoonsgegevens is vijf (5) jaar. Dit is op basis van artikel 29 lid 2 van de Wet publieke gezondheid. Na deze periode zullen jouw persoonsgegevens worden vernietigd of geanonimiseerd.

Indien jouw persoonsgegevens langer worden bewaard, zal, als geen andere grondslag bestaat, aanvullend jouw toestemming hiervoor worden gevraagd.

De eventuele opnames van gesprekken worden 14 dagen bewaard voor kwaliteitscontrole en klachtenafhandeling. Daarna worden ze verwijderd. Indien er tijdens deze 14 dagen een incident geconstateerd wordt (bijvoorbeeld een klacht), dan wordt het gesprek bewaard tot het incident is opgelost.


Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de wet heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om deze uit te oefenen kun je contact opnemen jouw GGD.

• Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over het gebruik van jouw persoonsgegevens;
• Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens en hiervan een kopie te ontvangen;
• Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen;
• Je hebt in sommige gevallen het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• Je hebt het in sommige gevallen recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;

Heb je aanvullende vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ook altijd contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van jouw GGD.


Waar kan ik terecht met klachten?

Heb je klachten over de manier waarop jouw persoonsgegevens zijn verwerkt of over de manier waarop een verzoek is afgehandeld?

Jij kunt dan in eerste instantie een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de GGD die jouw test heeft uitgevoerd. Zie hiervoor de privacyverklaring van de betreffende GGD. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de websites van de GGD’en.

Eventueel kan een klacht ook worden gemeld bij GGD GHOR Nederland. Dit kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland via fg@ggdghor.nl.

Ben jij het niet eens met de uitkomst van jouw klacht of hoe jouw klacht is afgehandeld, dan kan je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient


Wijzigingen

GGD GHOR Nederland zal deze privacyverklaring wijzigen indien dat nodig is of er aanpassingen plaatsvinden in de partijen die jouw persoonsgegevens ontvangen of de soort persoonsgegevens die over jou worden verzameld.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2020.

 

Bijlage 1: Lijst met websites GGD’en

Wilt u weten welke GGD bij jouw gemeente hoort? Dit kan je vinden op www.ggd.nl.

 • GGD Rotterdam-Rijnmond

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

 • GGD Noord- en Oost-Gelderland

https://www.ggdnog.nl/

 • GGD IJsselland

https://www.ggdijsselland.nl/

 • GGD Haaglanden

https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm

 • GGD Zuid Limburg

https://www.ggdzl.nl/

 • GGD Twente

https://www.ggdtwente.nl/

 • GGD Drenthe

https://www.ggddrenthe.nl/publiek/

 • GGD Hart voor Brabant

https://www.ggdhvb.nl/

 • GGD Zeeland

https://www.ggdzeeland.nl/

 • GGD Hollands Midden

https://ggdhm.nl/

 • GGD Fryslân

https://www.ggdfryslan.nl/

 • Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/

 • GGD Brabant-Zuidoost

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx

 • GGD Limburg-Noord

https://www.ggdlimburgnoord.nl/

 • GGD Amsterdam

https://www.ggd.amsterdam.nl/

 • GGD Hollands Noorden

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/

 • GGD Gelderland-Midden

https://www.vggm.nl/ggd

 • GGD Gelderland-Zuid

https://ggdgelderlandzuid.nl/

 • GGD Groningen

https://ggd.groningen.nl/

 • GGD regio Utrecht

https://www.ggdru.nl/inwoners.html

 • GGD Zaanstreek-Waterland

https://www.ggdzw.nl/

 • GGD Gooi en Vechtstreek

https://www.ggdgv.nl/

 • GGD Kennemerland

https://www.ggdkennemerland.nl/

 • GGD Flevoland

https://www.ggdflevoland.nl/

 • GGD West-Brabant

https://www.ggdwestbrabant.nl/