Volle inzet op inventariseren en verdelen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Door het coronavirus is er een grote behoefte aan middelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten.
Het gaat om:

 • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • medische hulpmiddelen

In opdracht van het ministerie van VWS werkt een samenwerkingsverband van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), GGD GHOR Nederland en het LNAZ (de koepelorganisatie van de ROAZ) op dit moment nog steeds met man en macht aan het inventariseren en verdelen van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen om de schaarste permanent op te lossen en een landelijke voorraad aan te leggen.

Inkoop en distributie van middelen

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit consortium heeft als doel om verschillende middelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, en te distribueren in het landsbelang.

Het Consortium maakt afspraken over:

 • Om welke middelen het gaat.
 • Gezamenlijke inkoop van die middelen, met aandacht voor prijs en kwaliteit.
 • Het benodigde inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan middelen bij zorginstellingen.
 • De verdeling en distributie van de beschikbare middelen aan zorginstellingen.

Het LCH is, samen met GGD GHOR Nederland en LNAZ, verantwoordelijk voor de inventarisatie en verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om welke middelen gaat het?

Op dit moment bestaan op verschillende plaatsten in het land tekorten aan een aantal belangrijke persoonlijke beschermingsmiddelen en andere medische hulpmiddelen. Het gaat om de volgende producten:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Mond/neus maskers: chirurgisch (I, II, IIR), FFP1, FFP2, FFP3
 • Handschoenen in 4 maten
 • Isolatiejassen (lange mouw) en halterschorten
 • Beschermingsbrillen
 • Desinfectiemiddelen (met name handalcohol)

Aan deze lijst worden nog producten toegevoegd als blijkt dat centrale inkoop en distributie de beste strategie is.

Kwaliteit van het materiaal

Ter plaatse van het landelijk distributiecentrum worden alle partijen persoonlijke beschermingsmiddelen uitgebreid getest op kwaliteit (voor maskers: doorlaatbaarheid van het materiaal en pasvorm) vóór opname in de voorraad.

Testkits en andere diagnostica
Daarnaast is ook behoefte aan diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media). De inventarisatie daarvan vindt plaats door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Beademingsapparatuur
Ook de apparatuur en benodigdheden voor de intensive care (waaronder beademingsapparatuur) wordt (op zeer korte termijn) ingekocht door het LCH. De verdeling van deze producten gebeurt vervolgens via het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Verdeelmodel beschermingsmiddelen

In Nederland moet zo lang mogelijk veilige zorg geleverd kunnen worden passend bij de handelingen die door zorgprofessionals worden uitgevoerd. De beschermingsmiddelen die ter beschikking zijn, moeten dan ook eerlijk worden verdeeld zodat medewerkers die ze het hardst nodig hebben ze ook daadwerkelijk krijgen. Dit doet GGD GHOR Nederland door samen te werken met de elf landelijke netwerken voor acute zorg (de zogenaamde ROAZ regio’s) en LCH, mede onder regie van de Directeuren Publieke Gezondheid. Iedere regio heeft een regionaal coördinator. Daarnaast is er een aparte coördinator voor het Caribisch gebied.

Het ministerie van VWS heeft in overleg met partijen uit de zorg op 13 april jl. een verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Dat wil zeggen: welke handelingen verricht een zorgverlener en welke persoonlijke beschermingsmiddelen horen daarbij.

Deze verdeelmethode moet helpen om de – nog steeds – schaarse beschermingsmiddelen beter te verdelen. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van RIVM. U leest hier in welke situatie welk mondmasker vereist is. Ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt het verdeelmodel verder uitgewerkt.

Nieuwe aanvraagprocedure

Waar zorginstellingen eerder voor PBM terecht konden bij de PBM coördinator in hun eigen ROAZ regio, is een nieuwe werkwijze van start gegaan waarbij zorginstellingen hun PBM direct kunnen aanvragen via het LCH. Hiermee wordt gebruik gemaakt van een professioneel logistiek netwerk dat al bij een groot aantal zorginstellingen dagelijks levert. Bovendien maken we dan een professionalisering in de administratie en facturatie voor zorginstellingen en het LCH.

1. Ziekenhuizen, ambulancediensten, en de PBM coördinatie in de ROAZ regio’s kunnen een aanvraag doen via het online portaal van One Med/QRS .

 • Van maandag t/m zaterdag kunt u in het One Med/QRS portaal vóór 9.00 uur aangeven hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen u nodig heeft voor de komende 48 uur.
 • Het LCH, GGD GHOR Nederland en de PBM coördinatoren in de ROAZ regio’s beoordelen uw aanvraag en kunnen hierin bijstellen op basis van beschikbare voorraad bij het LCR, gepast PBM gebruik volgens de RIVM richtlijnen en het verdeelmodel van VWS.
 • De goederen worden een dag later direct uitgeleverd (aanvraag zaterdag is levering maandag) richting de aanvragers.
 • De geleverde aantallen PBM worden door LCH gefactureerd aan de aanvragers. Dit gebeurt op basis van de landelijke prijsstelling, die te vinden is in het portaal.
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de VWS Support desk van QRS|OneMed via supportvws@QRS.nl

2. De overige zorginstellingen (waaronder verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost verloskundige praktijk of GGD), kunnen hun aanvraag indienen via het de speciale PBM aanvraagomgeving van Mediq: Mijn MedBIS.

Mediq heeft haar bestaande klanten al toegelaten tot het Mediq PBM aanvraagportaal en heeft contact met de koepelorganisaties in de zorg. Bestelt u normaliter niet via Mediq, dan wordt u door uw eigen koepelorganisaties geïnformeerd over registratie in het Mediq PBM aanvraagportaal.

 • Op maandag t/m vrijdag kunt u vóór 10.00 in het Mediq portaal uw weekbehoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen.
 • Mediq beoordeelt uw aanvraag op basis van beschikbare voorraad, gepast PBM gebruik volgens de RIVM richtlijnen en het verdeelmodel van VWS.
 • Mediq levert de producten de volgende dag (aanvraag vrijdag is levering maandag) aan de zorginstelling uit en factureert deze ook. Dit gebeurt op basis van de landelijke prijsstelling, die te vinden is in het portaal.
 • GGD GHOR Nederland en de PBM coördinatoren in de ROAZ regio’s ontvangen dagelijkse rapportages van Mediq, zodat PBM aanvragen en levering gemonitord en waar nodig bijgestuurd worden.
 • Voor vragen over het Mediq PBM portaal verwijzen we u naar de website https://www.mediq.nl/lch.

Acute tekorten

Ervaart uw zorginstelling een acuut tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft u te maken met een (mogelijk) besmette patiënt, dan kunt u contact leggen met de PBM coördinator in uw ROAZ regio. De lijst met contactgegevens van de regionale coördinatoren vindt u hier.

De PBM coördinatoren in de ROAZ regio’s houden, naast dat zij inzicht hebben in de geleverde materialen via bovenstaande kanalen, contact met de zorginstellingen via hun reguliere lijnen om zodoende de PBM verdeling volgens het verdeelmodel te monitoren.

Aanbiedingen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Alle betrouwbare en substantiële aanbiedingen van persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn beschreven in de RIVM Richtlijnen zijn zeer welkom op dit moment.

Bent u een bedrijf dat een groot volume persoonlijke beschermingsmiddelen wil aanbieden?
Meld uw aanbieding, uit het binnen- en buitenland, bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl

Bent u een particulier die een kleine voorraad wil doneren?
Bied deze aan bij het Rode Kruis via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl

Verdeling en distributie beschikbare middelen

De aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt samengebracht in het landelijke distributiecentrum. Op basis van beschikbare voorraad en het verdeelmodel van VWS wordt door LCH, GGD GHOR Nederland en de PBM coördinatoren in de regio’s de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen bepaald. Dit blijft GGD GHOR Nederland doen zolang de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen groter is dan het aanbod.

De Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM) verdeelt de COVID-19 testkits op basis van een eigen inventarisatie.

Het LNAZ en de NVIC verdelen de IC benodigdheden (incl. beademingsapparatuur).

De distributie van alle beschikbare middelen vindt plaats door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) vanuit het landelijk distributiecentrum.

Zinnig en zuinig gebruik

Het ministerie en de partijen uit de zorg hebben eveneens afgesproken dat de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van beschermingsmiddelen nogmaals onder de aandacht worden gebracht van zorgorganisaties en -personeel. Het blijkt nu dat er soms mondmaskers met een te hoog beschermingsniveau worden gebruikt in relatie tot het besmettingsrisico. Het Ministerie van VWS heeft een overzichtelijke factsheet gemaakt waarin wordt uitgelegd in welke situatie welk mondmasker het juiste is.

Berichtgeving ministerie van VWS over persoonlijke beschermingsmiddelen

De rijksoverheid heeft een webpagina met veelgestelde vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen gepubliceerd.