2019, een rustig en stabiel jaar voor toezicht kinderopvang

2019, een rustig en stabiel jaar voor toezicht kinderopvang

NieuwsVeiligheid

Uit het Landelijk Rapport 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) blijkt dat het in 2019 goed is gegaan met de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten en GGD’en op de kinderopvang.

De Inspectie van het Onderwijs constateert dat 2019 een rustig en stabiel jaar was – na de grote veranderingen in 2018 voor kinderopvang door de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Vrijwel alle gemeenten hadden in 2019 het toezicht en handhaving op orde. De GGD’en hebben nagenoeg alle verplichte onderzoeken uitgevoerd.

Implementatie nieuwe kwaliteitseisen op orde

Met de invoering van de Wet IKK en veranderingen in het Besluit Voorschoolse Educatie was 2018 een roerig jaar. Allereerst hebben houders zelf hard gewerkt om de veranderingen van 2018 te implementeren. Maar ook gemeenten en GGD’en hebben een grote inspanning geleverd om in 2018 toezicht en handhaving rondom de nieuwe wet- en regelgeving goed vorm te geven. De toezichthouders constateren in 2019 aanzienlijk minder tekortkomingen op de nieuwe voorwaarden dan in 2018. Met name op het domein van veiligheid en gezondheid zijn er veel minder tekortkomingen. De kinderopvangsector begint dus gewend te raken aan de nieuwe kwaliteitseisen.

Herstelaanbod tekortkomingen adequate werkwijze in praktijk

Met ingang van 2019 is herstelaanbod ingevoerd. Hiermee biedt de toezichthouder de houder de mogelijkheid aan om geconstateerde tekortkomingen nog voor het afsluiten van de inspectie te laten herstellen. Vrijwel alle gemeenten en GGD’en hebben deze werkwijze ingevoerd. Herstelaanbod wordt geregistreerd, waardoor er goed zicht blijft op geconstateerde tekortkomingen en nalevingsbereidheid. GGD GHOR Nederland is dan ook blij met de adequate invoering van deze werkwijze. Het geeft de toezichthouders een instrument waarmee tekortkomingen niet onnodig lang blijven bestaan. Wel constateert de Inspectie van het Onderwijs kleine verschillen in toepassing tussen de GGD’en. In 2021 evalueert GGD GHOR Nederland samen met de VNG herstelaanbod om waar nodig te komen tot verdere verbetering in de toepassing van het instrument.

Intensivering toezicht op gastouderopvang

De kleinschaligheid en de flexibiliteit vormen de kracht van gastouderopvang, maar maken het tegelijkertijd een kwetsbare vorm van kinderopvang. Iets dat toezichthouders ook in de praktijk terugzien. Daarom is in 2019 een begin gemaakt met het intensiveren van het toezicht op de gastouderopvang. Gemeenten en GGD’en hebben afspraken gemaakt over het inspecteren van een groter aantal Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO), naast ander vormen van intensivering van het toezicht. In 2019 is maar liefst 19% van de gastouders geïnspecteerd, een stijging van 5% ten opzichte van voorgaande jaren en ruim boven het wettelijk minimum van 5%. Een logisch gevolg is dat bij toename van het aantal inspecties meer tekortkomingen worden geconstateerd. Deze tekortkomingen konden in veel gevallen via herstelaanbod snel hersteld worden.

Verzamelbrief over kinderopvang | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2019 | Publicatie | Rijksoverheid.nl