Betrek gezondheid omwonenden bij beslissing over intensieve veehouderij

Betrek gezondheid omwonenden bij beslissing over intensieve veehouderij

NieuwsVeiligheid

Er moet meer aandacht komen voor de gezondheid van omwonenden bij besluitvorming over agrarische bedrijvigheid. Daarvoor pleit GGD GHOR Nederland in aanloop naar het debat over dierziekten en infectieziektebestrijding.

De vereniging werkt aan een toolkit om gemeenten te helpen bij het maken van de juiste afwegingen. Bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen.

Gezondheidsschade

Recent onderzoek naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) laat zien dat de huidige wijze waarop de veehouderij wordt uitgevoerd een negatief effect kan hebben op de gezondheid van mensen. Op dit moment wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar effectieve maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperkten.

GGD GHOR Nederland is voorstander van aanvullend VGO-onderzoek, maar op basis van de huidige resultaten, vinden wij dat nu al maatregelen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld door de industriële normen te laten gelden wat betreft geur en stank voor de grootschalige intensieve veehouderij. Industrieel agrarische ondernemers zullen moeten investeren in het voorkomen of beperken van uitstoot om de risico’s op gezondheid van burgers te verminderen. En de overheid zou hier stevig op moeten handhaven.

Verlenen van vergunningen

Het is belangrijk dat gemeenten en provincies aandacht hebben voor de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen voor veehouderijen. Daarom ontwikkelt GGD GHOR Nederland op dit moment een toolbox ‘gezondheid en leefomgeving’ en wordt door de overheid gewerkt aan een ‘handreiking veehouderij en gezondheid’. Twee hulpmiddelen die elkaar versterken en die gemeenten helpen de juiste afwegingen te maken.

Lees de volledige brief aan de Vaste Kamercommissie LNV.