Handreiking voor gegevensverwerking door meldpunten niet-acute zorg gereed

Handreiking voor gegevensverwerking door meldpunten niet-acute zorg gereed

NieuwsVeiligheid

Werkt u bij een gemeente, GGD of andere organisatie in een meldpunt niet-acute zorg? Maak dan gebruik van de handleiding die GGD GHOR Nederland beschikbaar stelt. Hiermee krijgt u inzicht in de juridische basis, tips voor de inrichting van de gegevensverwerking én praktische handvatten voor medewerkers van  het meldpunt.

Opgesteld door experts binnen het Ondersteuningsproject meldpunten niet-acute zorg

De  handreiking ‘Meldpunten niet acuut. Handvatten voor gegevensverwerking‘ is een product van het ondersteuningsproject meldpunt niet-acute zorg.  Experts betrokken bij diverse trajecten rondom privacy en gegevensuitwisseling van Rijksoverheid en de VNG stelden deze op. Gedurende het traject werd nauw samengewerkt met de projectleiders meldpunten niet-acute zorg (bij GGD of andere organisatie).

Trudi Peters, projectleider Ondersteuningsproject meldpunten niet-acute zorg: “Tijdens bijeenkomsten met projectleiders van meldpunten kwam het onderwerp gegevensuitwisseling vaak ter sprake. We zijn heel blij dat deze handreiking handvatten biedt voor inrichtingsvraagstukken én praktische informatie geeft voor professionals. Hopelijk wordt de juridische basis voor gegevensuitwisseling ook snel expliciet geregeld in het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein”. 

Meld- en adviespunten niet-acute zorg

Meer dan 90% van de gemeenten heeft een regionaal en/of lokaal meldpunt niet-acute zorg waar hulpverleners en burgers terecht kunnen met signalen over (psychisch) kwetsbare personen met een niet-acute hulpbehoefte. Er zijn op dit moment ongeveer 100 meldpunten. Twee derde van de GGD’en heeft  een meldpunt niet-acute zorg , wat zij vaak in opdracht van meerdere gemeenten  organiseren.

De meldpunten geven de beller handelingsperspectief en leiden toe naar passende zorg, begeleiding of ondersteuning via een persoonsgerichte aanpak. De gemeente bepaalt door welke organisatie zij het meldpunt laten uitvoeren. In het Wetsvoorstel Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal domein (WAMS) staat de verplichting voor gemeenten om een meldpunt niet-acute zorg in te richten. Hiermee zal ook de juridische  grondslag voor gegevensverwerking van een expliciete wettelijke basis voorzien worden.

Deze handreiking is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw, en medewerking van het Programma Uitwisseling Persoonsgegevens Sociaal Domein. GGD GHOR Nederland ontvangt van 2018 – nov 2020 subsidie voor het ondersteunen en begeleiden van alle projecten die zijn gehonoreerd binnen de ZonMw-subsidierondes “Versterken lokale meld- en adviespunten”. Meer informatie hierover leest u in deze flyer.