Kabinet kiest voor investeringen in infectieziektebestrijding voor de Publieke Gezondheid

Kabinet kiest voor investeringen in infectieziektebestrijding voor de Publieke Gezondheid

NieuwsInfectieziektebestrijding

Het kabinet investeert de komende jaren in de infectieziektebestrijding voor de publieke gezondheid van alle mensen in Nederland. In 2023 investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ruim 200 miljoen. De coronacrisis heeft het belang van preventie en een gezonde bevolking pijnlijk duidelijk gemaakt. Met haar voornemens om te investeren in de infectieziektebestrijding spreekt het kabinet vertrouwen uit in de GGD’en. Dat waardeert GGD GHOR Nederland. Het werk zullen we in de uitvoering dan ook voortvarend oppakken.

Tegelijkertijd zijn er meer investeringen nodig op andere terreinen waar GGD’en het bijzondere preventiewerk verrichten. Jeugdgezondheid en forensische geneeskunde missen met deze miljoenennota de structurele financiering, om enkele voorbeelden te noemen. Preventie is namelijk net zo belangrijk als behandelen en genezen. Verder zijn de investeringen ingericht op de komende 1 tot 2 jaar. We zien graag een toekomstgerichte, meer lange termijn financiering tot stand komen om de GGD’en te versterken. Dit gesprek gaan we graag aan met het ministerie van VWS.

“De komende tijd gaan GGD’en, in dialoog met de overheid, vormgeven aan de noodzakelijke structurele versterking van de publieke gezondheid”, aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. Voorlopig stelt het kabinet geld beschikbaar voor het oplossen van enkele urgente situaties in de infectieziektebestrijding voor de publieke gezondheid. Onder de noemer pandemische paraatheid wordt er geld vrijgemaakt voor de versterking van de infectieziektebestrijding en het informatievoorziening landschap. Wat gaan we concreet doen voor dat geld en waarom is dat belangrijk?

Infectieziektebestrijding (IZB)
Met oog op structurele versterking van de infectieziektebestrijding wordt de komende twee jaar geïnvesteerd in het behouden van gekwalificeerde en ervaren medewerkers, met veelal tijdelijke contracten, uit de coronaorganisatie. Daarnaast wordt de (boven)regionale monitoring en surveillance versterkt door het samenbrengen van expertise van IZB-artsen en verpleegkundigen, epidemiologen, data scientists, beleidsmedewerkers en gedragswetenschappers. Gecombineerd met meer wetenschappelijk onderzoek moet dit leiden tot grotere impact in de bestrijding van infectieziekten. Dit is een uitdaging in een steeds veranderende wereld.

Tot slot wordt ingezet op intensievere samenwerking tussen GGD’en. Door onderling gericht te zijn op een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding gaan we aan de slag. Opleiding en deskundigheidsbevordering worden daarbij ingezet om de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers infectieziektebestrijding te borgen en bewaken. Voor dit programma is zowel in 2023 als in 2024 ruim 37 miljoen euro beschikbaar.

Informatievoorziening landschap
Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat het bestaande informatievoorziening landschap niet geschikt was voor een grootschalig infectieziekte uitbraak, een wereldwijde pandemie. De komende jaren zal daarom geïnvesteerd worden in het ontwerpen en implementeren van schaalbaar, wendbaar en veilig infectieziekte informatievoorziening landschap. Dit betekent dat de uitvoering van reguliere taken van de GGD’en versterkt wordt. Tegelijkertijd staan we pandemisch paraat om in tijden van crisis veilig en snel te kunnen opschalen. Gebruikmakend van de kennis en ervaring van de afgelopen coronaperiode wordt hiermee en een robuust informatievoorziening landschap neergezet. Voor dit programma is in 2023 15 miljoen euro beschikbaar.

Naast de versterking van de infectieziektebestrijding en het informatievoorziening landschap blijven wij ons tegelijk hard maken voor de arbeidsmarkt in de zorg, zoals forensische geneeskunde, investeringen in de jeugd- en mentale gezondheid. Ook daar blijven de uitdagingen enorm. “Wij zijn blij dat binnen het recent gesloten Integraal zorgakkoord (IZA) nadruk wordt gelegd op preventie, de basis van een gezonde bevolking. Wij zijn positief over de inzet op regionale samenwerking en roepen de partners binnen het IZA op om de kracht van de regionale GGD’en te benutten”, benadrukt Rouvoet.

Integraal Zorgakkoord (IZA)
GGD GHOR Nederland is tevreden dat we nu met alle betrokken zorgpartijen in de regio samen aan de slag kunnen. Met het IZA en de miljoenennota worden gemeenten en GGD’en beter in staat gesteld om te doen wat nodig is voor preventie. Er zijn ook bestaande initiatieven die de IZA-doelen versterken en waar GGD’en met preventie voor de publieke gezondheid op kunnen aanhaken.