Oproep GGD’en: voorkom gezondheidsschade, zorg voor schonere lucht

Oproep GGD’en: voorkom gezondheidsschade, zorg voor schonere lucht

NieuwsGezondheid

De GGD’en pleiten voor meer inzet op gezonde lucht. Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Vandaag kwamen de nieuwe adviezen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit. De WHO scherpt haar advies aan en stelt dat er geen grens is waaronder luchtverontreiniging veilig is. Iedere verbetering leidt tot gezondheidswinst. GGD’en roepen daarom alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het nationale Schone Lucht Akkoord.

Gezondheidsrisico en vroegtijdige sterfte ondanks voldoen aan normen

Na roken is luchtverontreiniging één van de belangrijkste risicofactoren voor onze gezondheid. Dit komt doordat luchtverontreiniging overal is en iedereen, levenslang, vervuilde lucht inademt. Luchtverontreiniging heeft ongeveer een even groot effect als overgewicht. De Gezondheidsraad concludeert dat de levensverwachting in Nederland gemiddeld bijna een jaar korter is dan in een situatie zonder luchtverontreiniging.

Deze grote gezondheidsschade treedt op, zelfs terwijl de luchtkwaliteit in Nederland bijna overal aan de huidige wettelijke normen voldoet. De wettelijke normen voor luchtverontreiniging in Nederland zijn hoger dan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de vandaag uitgebrachte nieuwe ‘Air Quality Guidelines’ heeft de WHO deze advieswaarden bovendien fors aangescherpt. De WHO concludeert daarin verder op basis van vele onderzoeken in de laatste jaren dat iedere afname van luchtverontreiniging leidt tot gezondheidswinst, zelfs op plekken met relatief schone lucht.

GGD’en roepen op: zet extra in op gezondere lucht

De GGD’en pleiten voor extra inzet op gezonde lucht. En dat is alleen haalbaar als iedereen – burger, bedrijf en overheid – zijn steentje bijdraagt. Begin 2020 is het Schone Lucht Akkoord gesloten tussen Rijk, provincies en een groeiend aantal gemeenten. Het doel van dit akkoord is om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te verminderen. Het streven is om gezondheidswinst te behalen door in 2030 ten opzichte van 2016 de uitstoot van binnenlandse bronnen minimaal te halveren. GGD’en zijn actief betrokken bij het uitwerken van maatregelen die hier aan bijdragen. GGD’en roepen álle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo de luchtkwaliteit, en daarmee de gezondheid, van hun inwoners te verbeteren.