Start stimuleringsprogramma ‘Betrouwbare publieke gezondheid’

Start stimuleringsprogramma ‘Betrouwbare publieke gezondheid’

NieuwsGezondheid

Het stimuleringsprogramma ‘Betrouwbare publieke gezondheid’ is onlangs van start gegaan. Doel is een heroriëntatie op de publieke gezondheid zodat deze voldoende robuust de toekomst in gaat. GGD GHOR Nederland is één van de deelnemende partijen.

VWS en het RIVM (vanuit landelijk perspectief) en de gemeenten en GGD’en (vanuit lokaal perspectief, vertegenwoordigd door VNG en GGD GHOR Nederland) maken ook deel uit van het overleg om te komen tot een nieuw stimuleringsprogramma.

Heroriëntatie

GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx: “Een nieuwe en brede visie op gezondheid en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om heroriëntatie op de publieke gezondheid. GGD’en zijn daar al mee bezig door hun processen te verbeteren, bijvoorbeeld door de eigen data meer op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt sterk ingezet op professionalisering in lijn met de nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein.”

Voorbeelden zijn de toezichthoudende rol van GGD’en, onder meer in de WMO en het verder uitwerken van het begrip zelfredzaamheid, bijvoorbeeld in relatie tot veiligheid en crisisbeheersing.
Het stimuleringsprogramma heeft drie doelen en kent als aanleiding de kamerbrief over betrouwbare publieke gezondheid. Die doelen liggen voornamelijk op bestuurlijk en professioneel vlak.
Ten eerste het verhelderen en versterken van het samenspel tussen Rijk en gemeenten, dan wel tussen gemeenten en GGD’en. Dit om beter te sturen en zicht te krijgen op inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid.

Daarnaast het verstevigen en uitbouwen van de vier pijlers van de GGD’en. De vier pijlers zijn: monitoren, signaleren en adviseren over gezondheidsaspecten, het uitvoeren van gezondheid beschermende taken, het organiseren en uitvoeren van publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises en tot slot toezicht houden op gezondheidsrisico’s.

Als derde het verbeteren van de aansluiting tussen publieke gezondheid en het sociale domein. Dit vanuit het besef dat de publieke gezondheid een goede bijdrage kan leveren en de druk op zorg kan verminderen. Dat kan bijvoorbeeld via het bevorderen van de participatie van mensen.

Doorpraten

Programmaleider van het Stimuleringsprogramma is Bart Eigeman, voorheen onder andere wethouder in ’s-Hertogenbosch en betrokken bij de vorming van CJG’s. Hij is veel in gesprek met allerlei betrokkenen. In die hoedanigheid bezoekt hij ook enkele GGD’en en gaat hij in gesprek met bestuurders, onder wie leden van de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid.
Punten die in de gesprekken naar voren komen zijn de balans tussen individueel maatwerk en collectieve verantwoordelijkheid. Verder het versterken van de netwerkpositie en expertise van de GGD. Daarnaast het inzichtelijk maken van de resultaten van de GGD en tot slot het verbinden van publieke gezondheid met andere gemeentelijke taken.
In april komt Eigeman bij een ledenbijeenkomst van GGD GHOR Nederland om met de directeuren van de GGD’en door te praten over het stimuleringsprogramma. De planning is dat er begin juli een concreet plan van aanpak ligt.