Structurele investering in opleidingsplaatsen artsen Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding noodzakelijk

Structurele investering in opleidingsplaatsen artsen Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding noodzakelijk

NieuwsPreventie

Op verzoek van het ministerie van VWS berekent het Capaciteitsorgaan wat de benodigde capaciteit aan medisch specialisten en de gewenste instroom in de verschillende artsenopleidingen is. Het Capaciteitsorgaan heeft op
3 december een tussentijds advies uitgebracht waarin zij stelt dat het aantal opleidingsplaatsen voor artsen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Infectieziektenbestrijding (IZB) fors moet uitbreiden om te voorzien in de behoefte aan deze artsen. GGD GHOR Nederland omarmt het advies van het Capaciteitsorgaan. Eerder dit jaar stuurde GGD GHOR Nederland brandbrieven naar het ministerie van VWS omdat er een groot tekort aan artsen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Infectieziektebestrijding (IZB) dreigt te ontstaan.  

“Een van de lessen die we uit de coronaperiode kunnen trekken, is dat er heel erg geïnvesteerd moet worden in de publieke gezondheid, zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering. Daar kan niemand meer omheen.” Aldus André Rouvoet. De gezondheid van onze jeugd beschermen en bevorderen is belangrijk, want zij zijn de generatie van de toekomst. We kunnen nú zorgen voor een gezonde volgende generatie. Dat betekent dus ook nú investeren in jeugd- en IZB-artsen. 

De huidige coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat eerdere bezuinigingen zich nu vertalen in een tekort aan artsen IZB in de bestrijding van de coronapandemie. Jeugdartsen kregen meer op hun bord, doordat ouders en kinderen door deze pandemie juist meer dan ooit ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Deze ondersteuning is noodzakelijk, omdat is aangetoond dat investeringen in de kwaliteit van de vroegste kinderjaren van kwetsbare kinderen het meest rendeert.  

De maatschappelijke opgave om de zorg betaalbaar te houden vraagt om meer preventieve activiteiten zoals voorlichting, screening, het rijksvaccinatieprogramma, advies en ondersteuning. Door de preventieve zorg voor onze jeugd te versterken zal, zo is de insteek, de verwijzing naar gespecialiseerde zorg verminderen. We werken zo aan een gezonde toekomstige generatie. Een jeugdarts kan hieraan bijdragen.  Daarom is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk opleidingsplaatsen komen voor deze artsen om in dit tekort te voorzien.  

Het Capaciteitsorgaan adviseert de volgende aantallen opleidingsplaatsen: 

Opleiding arts M+G  raming 2020  raming 2021     verschil 
Jeugdarts 1e fase  116  121    +5 
Jeugdarts 2e fase  45  185    +140 
Arts infectieziektebestrijding 1e fase   16  23    +7 
Arts infectieziektebestrijding 2e fase   13  23    +10 
Resultaat  190  352    +162 

Flankerend beleid noodzakelijk
De instroom zal niet ‘vanzelf’ groter worden. Hiervoor is volgens het Capaciteitsorgaan zogenaamd flankerend beleid nodig. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat in de opleiding geneeskunde er meer aandacht moet zijn voor de publieke gezondheidszorg, dat geïnvesteerd wordt in opleidingsplaatsen en dat arbeidsvoorwaarden overeen moeten komen met andere medische specialismen.  

Onderdeel van een brede investering in de publieke gezondheid
Het advies van het Capaciteitsorgaan sluit aan bij de oproep van GGD GHOR Nederland om structureel te investeren in herstel en versteviging van de publieke gezondheid, waaronder infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. André Rouvoet: “We hebben bij de informateur, bij de politiek, een  claim neergelegd van 600 miljoen euro structureel, waarvan 300 miljoen voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is niet om maar gewoon heel veel geld te vragen, dat is domweg nodig.”  

Alleen zo zijn we in staat om de gezondheid van Nederlanders vanaf de geboorte in iedere regio in Nederland te beschermen en bevorderen. Zo kunnen we gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen verkleinen en zijn we voorbereid op mogelijke nieuwe gezondheidscrises, waaronder een pandemie.