Verder met herstelaanbod toezicht kinderopvang

Verder met herstelaanbod toezicht kinderopvang

NieuwsVeiligheid

Gemeenten en GGD’en zijn enthousiast over de inzet van het instrument herstelaanbod voor het toezicht op de kinderopvang en willen hiermee doorgaan. Het leidt tot snellere naleving van de kwaliteitseisen en tot een meer actieve houding van houders om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze bevindingen komen uit de evaluatie over de werkwijze herstelaanbod die in 2021 door VNG Naleving en het LCTK (GGD GHOR Nederland) is uitgevoerd. 

Herstelaanbod in de praktijk

Herstelaanbod is het aanbod van de toezichthouder aan de houder van een kinderopvangvoorziening om binnen de tijd van het opstellen van het conceptinspectierapport een geconstateerde overtreding te herstellen. In alle GGD-regio’s wordt sinds 2019 gewerkt met dit instrument. De GGD’en werken daarbij volgens de handreiking herstelaanbod, wat onder meer betekent dat het herstel van de overtreding binnen vier weken te realiseren is. Ook mag er geen sprake van recidive zijn. In de praktijk wordt herstelaanbod vooral ingezet voor overtredingen met betrekking tot het pedagogisch en veiligheid- en gezondheidsbeleid. Het leent zich minder voor overtredingen op de beroepskracht-kindratio, de VOG en inschrijving PRK en de pedagogische praktijk.  

Uit de evaluatie blijkt dat de werkwijze herstelaanbod uitvoerbaar is voor gemeenten en GGD’en. Op basis van de uitkomsten zijn enkele kleine aanpassingen gemaakt in de handreiking, zodat de werkwijze beter aansluit bij de praktijk. De aangepaste handreiking is beschikbaar voor de ambtenaren kinderopvang en toezichthouders van de GGD.  

Lees hier de evaluatie Herstelaanbod GGD’en en gemeenten.