Beveiligd mailen bij GGD GHOR Nederland en de GGD’en

For english, see below

Wanneer de GGD’en of GGD GHOR Nederland met u communiceren is het voor ons van groot belang dat dit veilig gebeurt. Bepaalde e-mails met gevoelige informatie (zoals uw persoonsgegevens) zijn alleen bedoeld voor u als ontvanger. Om ervoor te zorgen dat alleen u de informatie in deze e-mail kan lezen, werken GGD GHOR Nederland en de GGD’en met beveiligde e-mails. Deze e-mails kunnen alleen geopend worden met een sms-code of een verificatie e-mail.

 

Wanneer verstuurt GGD GHOR Nederland een beveiligde e-mail?

Er zijn verschillende situaties wanneer u een beveiligde e-mail van de corona backoffice van GGD GHOR Nederland ontvangt:

 • U heeft een coronabewijs aangevraagd via de Backoffice van GGD GHOR Nederland (0800-5090).
 • U heeft een coronatest gedaan en door een onverwacht zeer hoog aantal besmettingen lukt het uw GGD-regio niet om iedereen te bellen. U kunt deze beveiligde e-mail ook ontvangen als u uw uitslag op coronatest.nl al gezien heeft.

GGD GHOR Nederland gebruikt voor het versturen van beveiligde e-mails het programma Zivver. Wij versturen deze vanuit onze corona backoffice. Voor het openen van deze e-mails wordt gebruik gemaakt van een sms-code.

Heeft u een beveiligde e-mail ontvangen en vertrouwt u het niet?

Als de beveiligde e-mail gaat over een coronabewijs, bel dan met 0800-5090. Gaat de beveiligde e-mail over uw uitslag? Neem dan contact op met uw GGD. U vindt uw GGD via www.ggd.nl.

 

Het openen van een beveiligde e-mail

Wanneer u een beveiligde e-mail ontvangt dan krijgt u ook instructies hoe u deze kunt openen. U krijgt van ons twee e-mails.

 1. Een e-mail met uitleg waarom u een beveiligde e-mail krijgt en instructies hoe u de beveiligde e-mail kunt openen.
 2. Een e-mail met een link waarop u kan klikken om de beveiligde e-mail te openen.

Op deze webpagina van Zivver vindt u meer informatie over hoe een beveiligde mail te openen met een sms-code.

 

Lukt het u niet om uw uitslag te openen of heeft u geen code per sms ontvangen?

 • Ontvangt u geen code per sms, of klopt het telefoonnummer niet waar de sms naartoe verstuurd wordt?
  • Als de beveiligde e-mail gaat over een coronabewijs, bel dan met 0800-5090.
  • Gaat de beveiligde e-mail over uw uitslag? Neem dan contact op met uw GGD. U vindt uw GGD via www.ggd.nl.

Let op, de helpdesk van Zivver kan u hier niet bij helpen.

 

English

The use of secure mail at GGD GHOR Nederland and the GGD

When the GGD or GGD GHOR Nederland communicate with you, it is very important to us this happens safely. Certain emails with sensitive information (such as your personal data) are intended only for you, the receiver. To ensure that only you can read the information in this email, GGD GHOR Nederland and the GGD work with secure emails. These emails can only be opened with an SMS code or a verification email.

 

When does GGD GHOR Nederland send a secure email

There are various situations in which you can receive a secure email from the corona back office of GGD GHOR Nederland:

 • You have requested a COVID certificate via the back office of GGD GHOR Nederland (0800-5090).
 • You have been at the GGD for a corona test and due to an unexpected high number of infections your GGD region is unable to call everyone to give them their test result. You can also receive this secure email if you have already seen your test result on coronatest.nl.

GGD GHOR Nederland uses the program Zivver to send secure emails. We send these emails from our corona back office. An SMS code is used to open these emails.

Have you received a secure email and are not really sure it’s from the GGD or GGD GHOR Nederland?

If the secure email is about a COVID certificate, call 0800-5090. Is the secure email about your test result? If so, please contact your GGD. You can find your GGD at www.ggd.nl.

 

Opening a secure email

When you receive a secure email, you will also receive instructions on how to open it. You will receive two emails from us.

 1. An email explaining why you are receiving a secure email and instructions on how to open the secure email.
 2. An email with a link you can click to open the secure email.

On this Zivver webpage you will find more information on how to open a secure mail with a SMS code.

 

Are you unable to open your test result or did you not receive a code by SMS?

 • Are you not receiving a code by SMS, or is the phone number to which the SMS is sent incorrect?
  • If the secure email is about a COVID certificate, call 0800-5090.
  • Is the secure email about your test result? If so, please contact your GGD. You can find your GGD at www.ggd.nl.

Please note that the Zivver helpdesk will not be able to help you if this happens.