Asbest

Asbest

Preventie

GGD GHOR Nederland pleit voor een nuchtere en gezondheidskundig verantwoorde benadering, zowel bij asbestincidenten als bij asbestdaken en andere toepassingen van asbest in gebouwen. Het inademen van veel asbestvezels kan leiden tot kanker. Daarom is het verstandig om blootstelling aan asbestvezels in de lucht zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen moeten zijn gebaseerd op een realistische inschatting van het gezondheidsrisico. Dit risico moet worden afgewogen tegen de impact van de voorgenomen maatregelen.

Asbestincidenten

Tijdig inschakelen gezondheidskundige expertise
Bij asbestincidenten, zoals een asbestbrand, is het verstandig om direct gezondheidskundige deskundigheid in te schakelen. GGD’en hebben de kennis en ervaring in huis voor een evenwichtige beoordeling van het gezondheidsrisico voor de algemene bevolking en voor de risicocommunicatie hierover. GGD GHOR Nederland adviseert gemeenten en hun crisisorganisaties om bij asbestincidenten de GGD’en zo snel mogelijk in te schakelen. Buiten kantooruren kan de GGD-expertise worden ingeschakeld via de GAGS-functie, die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is.

Een acute ontruiming vanwege vrijgekomen asbestvezels is vanuit gezondheidsperspectief vrijwel nooit nodig
Mensen uit hun woning halen omdat er asbest is gevonden is bijna nooit nodig. Bij het nemen van maatregelen moet de kans op blootstelling aan asbestvezels en het gezondheidsrisico worden afgewogen tegen de impact van de maatregelen. Het gaat daarbij vooral om de emotionele, psychosociale en financiële gevolgen van de maatregelen. Daarom moeten bij asbestincidenten de verantwoordelijke organisaties altijd voldoende tijd nemen om de situatie goed in beeld te brengen en het gezondheidsrisico te laten beoordelen. De GGD’en hebben de taak het lokale bestuur onafhankelijk te adviseren over de gezondheidsrisico’s en de te nemen maatregelen.

Asbestdaken en asbest in gebouwen

Of een asbestdak leidt tot een gezondheidsrisico voor de gebruikers van het gebouw of voor de omwonenden, is afhankelijk van de situatie. Vooral locaties met oude verweerde asbestdaken, die geen dakgoten hebben en waar vaak mensen komen, verdienen aandacht. Voorbeelden zijn woningen, kinderboerderijen of maneges. Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat er verhoogde blootstelling aan asbestvezels mogelijk is, moeten maatregelen worden getroffen, gebaseerd op een realistische inschatting van het gezondheidsrisico.

Maar er zijn ook andere asbesttoepassingen die een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Met name niet-hechtgebonden asbest kan een probleem vormen, omdat daarbij asbestvezels makkelijk kunnen vrijkomen. Dit soort asbest is vóór 1993 regelmatig toegepast in woningen, scholen en andere gebouwen. GGD GHOR Nederland wijst op het belang om ook deze asbesttoepassingen te laten inventariseren en waar nodig de juiste maatregelen te nemen om blootstelling te beperken. De gebouweigenaar is daarvoor verantwoordelijk.

Praktijkonderzoek

Meer praktijkonderzoek naar het vrijkomen van asbestvezels
Voor een goede, realistische beoordeling van het gezondheidsrisico is het nodig om een beter beeld te hebben van de mate waarin asbestvezels vrijkomen bij verschillende activiteiten, zoals bij de sanering van asbestdaken of bij asbestbranden. Er gelden nu strenge wettelijke regels voor het verwijderen van asbest die kostenverhogend en vertragend kunnen werken. Maar waarschijnlijk is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om met een eenvoudige, goedkopere of innovatieve aanpak op een gezondheidskundig verantwoorde wijze te saneren. Dit moet wel worden onderbouwd door praktijkonderzoek. Dit praktijkonderzoek vraagt nog de nodige aandacht en moet van de grond komen door optimale samenwerking tussen de verschillende partijen, waaronder overheid, de asbestbranche en onderzoeksinstituten.

Ondersteuning

GGD-deskundigheid bij asbest
De deskundigheid van de GGD’en is beschikbaar via het team gezondheid en milieu van de GGD’en en via de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze laatste functie is ingebed in de crisisorganisatie van de GGD’en en GHOR-bureaus. Lees hier ons nieuwsbericht over asbestdaken.