Evenementenveiligheid – de organisator

Evenementenveiligheid – de organisator

De organisator doet er goed aan vóór en tijdens het maken van de plannen en de evenementenaanvraag in ieder geval rekening te houden met de standaard uitgangspunten van de GHOR.

HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID 2021 (pdf)

 

Door het volgen van de standaard uitgangspunten heeft de organisator vanuit gezondheidsperspectief aandacht voor eisen en regels op het gebied van:

  • Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid
  • Evenementenzorgverleners
  • EHBO-ruimte
  • Gezondheidskundige maatregelen

Bij elk bovenstaand punt horen specifieke eisen en regels. De standaard uitgangspunten zijn te vinden via de link ‘Standaard uitgangspunten voor gezondheid en veiligheid bij evenementen’. Als de gemeente geen maatwerkadvies vraagt, kan de vergunningverlener deze standaard uitgangspunten opnemen in de vergunning of meesturen als bijlage bij de vergunning als randvoorwaarden waaraan de organisator moet voldoen.

De standaard uitgangspunten van de GHOR zijn voor een groot aantal evenementen afdoende. Het is van toepassing op evenementen zonder specifieke geneeskundige en gezondheidskundige aandachtspunten.

Rol van de organisator

De organisator is primair verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement. Hij hoort maatregelen te nemen om de openbare orde, veiligheid en gezondheid van bezoekers, deelnemers en omstanders te waarborgen.

De evenementenaanvraag die de organisator indient, bestaat meestal uit een veiligheidsplan, een mobiliteitsplan, een communicatieplan en een gedetailleerde plattegrond van het ingerichte evenemententerrein. Hoe meer aandacht hieraan is besteed (kwalitatief), hoe beter de gemeente de plannen kan beoordelen. Als de aanvraag niet volledig is, krijgt de organisator een aanvullingsverzoek.

“De organisator dient een aanvraag in bij de gemeente. Deze aanvraag dient te voldoen aan de indieningsvereisten. De organisator moet er rekening mee houden dat de beoordeling van de aanvraag enkele weken tot enkele maanden kan duren. Dit verschilt per gemeente en is per gemeente bekend.”

De vergunning: maatwerkadvies nodig?

De gemeente kan beoordelen dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een vergunning te kunnen verlenen. De burgemeester bepaalt in dat geval als bevoegd gezag onder welke voorwaarden het evenement door mag gaan. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en adviezen van de hulpverleningsdiensten, waaronder de GHOR, kan de burgemeester voorschriften aan de vergunning verbinden. De organisator moet zich houden aan de eisen die aan de vergunning zijn verbonden.

Bij het beoordelen van de aanvraag kijkt de gemeente naar:

  • Wat wordt er op het evenement georganiseerd? (Activiteitenprofiel Evenement)
  • Wie komen er op het evenement af? (Publieksprofiel Evenement)
  • Wat is er in de omgeving dat van invloed kan zijn op een veilig verloop? (Ruimtelijk profiel)

Specifieke kenmerken van het evenement op basis van het activiteitenprofiel, publieksprofiel en/of ruimtelijk profiel kunnen aanleiding zijn voor een vervolggesprek en het voorschrijven van preventieve en/of aanvullende maatregelen.

Om vanuit gezondheidsperspectief te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn, kan de gemeente gebruik maken van de checklist van de GHOR (zie hoofdstuk 4 bij gemeente). De checklist is gebaseerd op de (meer uitgebreide) factorenlijst die de GHOR heeft ontwikkeld voor risicoanalyse (meer hierover in hoofdstuk 5). Alle GHOR-regio’s in Nederland gebruiken deze lijst als uitgangspunt en kijken zo vanuit dezelfde aandachtspunten naar evenementen.

Een gezond en veilig evenement

Onderstaande infographic ‘Gezondheid en veiligheid bij evenementen’ brengt vanuit het perspectief van de Directeur Publieke Gezondheid (GHOR en GGD) de punten in beeld, die vanuit gezondheid en veiligheid van belang zijn bij evenementen.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Is er bijvoorbeeld een relatief klein oppervlak voor een groot aantal bezoekers? Of zullen de deelnemers bovengemiddeld zware inspanning leveren? Als er een verhoogd risico is voor de gezondheid van de bezoekers, kan de gemeente de GHOR om maatwerkadvies vragen.

Bij complexe vraagstukken gaan de organisator, gemeente, hulpverleningsdiensten en eventueel andere betrokken adviesinstanties om tafel. Dit kan zijn voordat de vergunningsaanvraag wordt ingediend, maar ook daarna om eventuele onduidelijkheden te bespreken. Deze overleggen zijn belangrijk, omdat alle partijen zo een beeld schetsen vanuit hun eigen perspectief en dit kenbaar maken aan de anderen. Zo krijgt elke partij een volledig beeld en weet iedereen welke aandachtspunten er zijn. De organisator, gemeente en/of betreffende hulpverleningsdiensten kunnen zelf om een vooroverleg vragen.

Omgevingsplan

Vanaf 2021 wordt het voor evenementenorganisators duidelijker welke regels gelden voor bepaalde gebieden. Op den duur moeten ze dit zelfs op locatieniveau kunnen zien. Vanaf 1 januari 2021 gaan gemeenten werken met een eigen Omgevingsplan. Daarin zijn regels op onder andere het gebied van evenementen opgenomen. Op basis van de APV blijft een evenementenvergunning wél noodzakelijk.

 

 

Terug naar homepage evenementenveiligheid