Omgevingswet

Omgevingswet

Preventie

De fysieke leefomgeving verandert voortdurend: een energieleverancier wil windmolens plaatsen, een geitenhouder wil uitbreiden of er wordt een nieuwe wijk gebouwd. Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Elke ontwikkeling in de fysieke leefomgeving heeft invloed op aspecten als luchtkwaliteit, geluidsniveau, bodemkwaliteit, mobiliteit, duurzaamheid en meer. Die aspecten beïnvloeden dan weer de gezondheid en veiligheid van mensen, positief of negatief.

Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat, is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het is hierbij belangrijk dat gezondheid op een gelijkwaardige manier meeweegt in het omgevingsbeleid. Door de juiste keuzes te maken, kan namelijk veel gezondheidswinst worden geboektDaarom is het voor gemeenten zinvol om GGD’en en GHOR-bureaus zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet stellen Rijk, provincies en gemeenten elk een ‘omgevingsvisie’ op: een ambitie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. GGD GHOR Nederland heeft laten weten tevreden te zijn met de ambities voor gezondheid in de concept-NOVI, maar ook bezorgd te zijn over de feitelijke uitvoering.

Aan de slag met de Omgevingswet

Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk zijn al druk bezig met het invoeren van de Omgevingswet. Met het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunen zij overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om straks met de wet te kunnen werken.

Meer informatie
Meer informatie over de Kernwaarden gezonde en veilige leefomgeving en de handreikingen, voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving én publieke gezondheid een warm hart toedraagt, is te vinden via deze link.