Plan van aanpak monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Plan van aanpak monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Preventie

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het alcohol- en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben daarom een landelijke monitor opgezet, voor de ministeries van OCW en VWS. Vandaag stuurde de Minister van OCW het plan van aanpak van de eerste meting van de monitor naar de Tweede Kamer.

Onderzoek en rapportage in 2020

In mei en juni 2020 wordt een landelijk onderzoek gehouden onder een groot aantal studenten in het hoger onderwijs. In december 2020 verschijnt de eerste rapportage van de monitor, over mentale gezondheid. Daarna volgt een tweede rapportage over alcohol- en middelengebruik. Aanvullend zullen enkele onderwijsinstellingen hun studenten uitnodigen om in het najaar van 2020 de vragenlijst in te vullen. De resultaten van deze pilots bieden mogelijkheden voor aanvullende en verdiepende analyses en zijn in de loop van 2021 beschikbaar voor de deelnemende onderwijsinstellingen. Deze resultaten worden niet meegenomen in de landelijke rapportages.

Om trends te kunnen laten zien, zal de eerste landelijke meting van de monitor worden herhaald. Op die manier kan met de monitor ook worden nagegaan in hoeverre ingezette maatregelen – lokaal en landelijk – effect hebben gehad.

Download op Rijksoverheid de de brief en het Plan van Aanpak monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten in het hoger onderwijs.