Urgentie en opgaven

Urgentie en opgaven

Kwadrant urgentie en opgaven

Data, impact, scenario’s, oplossingsrichtingen (technologisch, ruimtelijk, sociaal), normen en omgevingswaarden, en meekoppelkansen

Dit kwadrant omvat het verzamelen van gegevens over:

 1. de gezonde leefomgeving;
 2. de diverse opgaven bij economische, demografische, technologische, ruimtelijke en sociale trends en verwachte ontwikkelingen;
 3. de invloed van het hanteren van (streef)doelen (normen en/of omgevingswaarden) en
 4. de mogelijkheden voor win-win kansen bij het meekoppelen met andere ontwikkelingen.

Van belang is dat alle partijen (overheid, bedrijven, organisaties en burgers) bijdragen en zich herkennen in data, impact, scenario’s en oplossingsrichtingen.

Voorbeelden van thema’s waarbij dat lokaal aan de orde kan zijn:

 • Fysieke versus ervaren gezondheid
 • Beweegvriendelijke stad
 • Stedelijke verdichting, openbare ruimte, groen en leefbaarheid
 • Intensieve veehouderij en gezond wonen
 • Waterkwaliteit en gezondheid
 • Actieve mobiliteit en infrastructuur
 • Sociale ongelijkheid, zelfredzaamheid en participatie
 • Zorg, leefstijl en voorzieningen
 • Gezondheid als economische randvoorwaarde
 • Gezonde business modellen en concurrentiekracht

Welke vragen kunnen bestuurders hiermee beantwoorden?

 • Q: hoe staat de leefomgeving er voor in mijn stad, dorp en landelijk gebied?
 • Q: welke kaart- ontwerpbeelden helpen bij het inzicht hierin?
 • Q: met welke ontwikkelingen en trends krijg ik te maken en wat zijn daarbij de belangrijkste opgaven?
 • Q: hoe gaat dat de gezonde leefomgevingskwaliteit beïnvloeden?
 • Q: welke opties voor beleid en maatregelen kan ik ontwikkelen om keuzes uit te maken?
 • Q: welke win-win-win situaties kan ik daarbij creëren tussen de verschillende beleidsdomeinen en gebiedsontwikkelingsprocessen?
 • Q: kan ik nieuwe financieringsmechanismen (zoals fondsvorming) ontwerpen?

Instrumenten voor een kwalitatieve én kwantitatieve beschrijving van de ‘Staat van de gezonde leefomgeving’ in stad, wijk of buurt, en de belangrijkste opgaven nu en in de toekomst.

 

TERUG NAAR HET BESTUURLIJK HANDVAT