Wanneer en hoe zet je het bestuurlijk handvat in?

Wanneer en hoe zet je het bestuurlijk handvat in?

Neem gezondheid, leefbaarheid, welzijn en sociaal kapitaal (vroeg) mee bij:

  1. het vaststellen van de gewenste toekomstige omgevingskwaliteit
  2. (ruimtelijk-economische) afwegingen
  3. investeringsagenda’s rondom urbane en rurale (her)inrichting en gebiedsontwikkeling

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten en processen van belang:

  • Benut de instrumenten van de Omgevingswet zoals Omgevingsvisie, Omgevingswaarde, Omgevingsplan, Programma en Project en maak ‘gezondheid en een gezonde leefomgeving’ daarin expliciet een doel.
  • Gebruik het Bestuurlijk Handvat Gezonde Leefomgeving. met inhoudelijke perspectieven en bestuurlijke processen gericht op het beleidsmatig en juridisch borgen van de ambities voor een gezonde leefomgeving in de Omgevingswet.
  • Maak toekomstverkenningen met opgaven, scenario’s, impact en beleidsopties (óók gericht op meekoppelkansen zoals klimaat, energie).
  • Projecteer de aanpak op concrete, integrale opgaven en investeringsagenda’s en oefen in pilots.
  • Ga in gesprek met bewoners en benut hun ideeën, ervaringen en signalen.