Gezonde en veilige leefomgeving

Een gezonde inrichting van de leefomgeving bevordert de gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is.

Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen), elkaar ontmoeten, ontspannen, een goede milieukwaliteit (lucht, geluid), klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een goede toegang tot voorzieningen.

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2023 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging. In dit kader heeft de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de directie van GGD GHOR Nederland het document Kernwaarden Gezonde Leefomgeving vastgesteld. Het kernwaardendocument biedt handvatten aan iedereen die betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving en publieke gezondheid een warm hart toedraagt.  Het document is tevens bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid.

Kernwaarden Gezonde Leefomgeving

Handreiking planregels gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving kan in een aanzienlijke mate bijdragen aan een goede volksgezondheid. De Omgevingswet vergroot de mogelijkheden om een gezonde leefomgeving integraal door te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Eerder zijn door de samenwerkende GGD’en “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld, ten behoeve van Omgevingsvisies en andere beleidsprocessen in het domein van de volksgezondheid en fysieke leefomgeving. Deze handreiking biedt handvatten hoe deze kernwaarden “vertaald” kunnen worden naar planregels in omgevingsplannen. De Handreiking Planregels gezonde leefomgeving bestaat uit twee onderdelen: inhoudelijke uitleg over typen planregels, en vervolgens voorbeelden hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving geconcretiseerd kunnen worden naar het Omgevingsplan. Het is een levend document, dat een basis biedt om op passende manieren, in samenspraak met het werkveld, planregels toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. Het laat zien dat het veelal goed mogelijk is om “gezondheid” door te vertalen naar het Omgevingsplan.

Handreiking Planregels Gezonde Leefomgeving

 

In de handreiking wordt tevens een introductie gegeven van de set van planregels die het Rijk meegeeft aan gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet: de zogenaamde Bruidsschat. Deze beschouwing is als bijlage toegevoegd aan de handreiking planregels.

Beschouwing gezonde leefomgeving in de Bruidsschat

Hulpmiddel bij het werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

Het Bestuurlijk Handvat Gezonde Leefomgeving biedt ondersteuning bij gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet. Het is een nieuw handvat dat bestuurders kunnen gebruiken bij het uitwerken en implementeren van de omgevingskwaliteit ‘gezondheid’ in de Omgevingswet. Een richtinggevend handvat inclusief instrumenten ter ondersteuning van bestuurlijke processen.

Bestuurlijk Handvat Gezonde Leefomgeving

GGD en GHOR en een gezonde en veilige leefomgeving

GGD’en en GHOR-organisaties werken dagelijks aan het bevorderen van gezondheid en veiligheid van inwoners van Nederland. Dat doen ze onder andere door te adviseren over de kansen en risico’s die de leefomgeving biedt voor een goede gezondheid. Deze kennis delen ze graag. Ofwel in een gesprek, ofwel door een advies ofwel via deze en hun websites.

Klik op de foto om het visiedocument te openen.

Lees meer

Reactie GGD GHOR Nederland op concept-NOVI

1 okt 2019 Veiligheid

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarop volgend komen er omgevingsvisies op zowel landelijk als provinciaal als gemeentelijk niveau. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie ... Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland tevreden over NOVI, maar ook bezorgd over de uitvoering

20 jun 2019 Veiligheid

Op 20 juni publiceert minister Ollongren de concept- Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De duurzame ambities uit de NOVI sluiten goed aan bij de visie van GGD GHOR Nederland, dat de ... Lees meer

Lees meer over