Gezonde en veilige leefomgeving

Een gezonde inrichting van de leefomgeving bevordert de gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is.

Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen), elkaar ontmoeten, ontspannen, een goede milieukwaliteit (onder andere lucht en geluid), klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een goede toegang tot voorzieningen.

Meer informatie over het belang van een gezonde leefomgeving, wat wij hiervoor doen én welke functies hier onder andere bij betrokken zijn, dat ziet u in bijgeplaatste video. Uitgebreidere video’s over de functies Arts Medische Milieukunde (MMK-arts), Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Adviseur Gezonde Leefomgeving/- Gezondheid en Milieu vindt u onderaan deze pagina.

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2023 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging. In dit kader heeft de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de directie van GGD GHOR Nederland het document Kernwaarden Gezonde Leefomgeving vastgesteld. Het kernwaardendocument biedt handvatten aan iedereen die betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving en publieke gezondheid een warm hart toedraagt. Het document is tevens bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid.

Kernwaarden Gezonde Leefomgeving

 

Handreiking planregels gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving kan in een aanzienlijke mate bijdragen aan een goede volksgezondheid. De Omgevingswet vergroot de mogelijkheden om een gezonde leefomgeving integraal door te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Eerder zijn door de samenwerkende GGD’en “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld, ten behoeve van Omgevingsvisies en andere beleidsprocessen in het domein van de volksgezondheid en fysieke leefomgeving. Deze handreiking biedt handvatten hoe deze kernwaarden ‘vertaald’ kunnen worden naar planregels in omgevingsplannen. De Handreiking Planregels gezonde leefomgeving bestaat uit twee onderdelen: inhoudelijke uitleg over typen planregels, en vervolgens voorbeelden hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving geconcretiseerd kunnen worden naar het Omgevingsplan. Het is een levend document, dat een basis biedt om op passende manieren, in samenspraak met het werkveld, planregels toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. Het laat zien dat het veelal goed mogelijk is om “gezondheid” door te vertalen naar het Omgevingsplan.

Handreiking Planregels Gezonde Leefomgeving

 

In de handreiking wordt tevens een introductie gegeven van de set van planregels die het Rijk meegeeft aan gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet: de zogenaamde Bruidsschat. Deze beschouwing is als bijlage toegevoegd aan de handreiking planregels.

Beschouwing gezonde leefomgeving in de Bruidsschat

 

Hulpmiddel bij het werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

Het Bestuurlijk Handvat Gezonde Leefomgeving biedt ondersteuning bij gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet. Het is een nieuw handvat dat bestuurders kunnen gebruiken bij het uitwerken en implementeren van de omgevingskwaliteit ‘gezondheid’ in de Omgevingswet. Een richtinggevend handvat inclusief instrumenten ter ondersteuning van bestuurlijke processen.

Bestuurlijk Handvat Gezonde Leefomgeving

GGD’en, GHOR-bureaus en een gezonde en veilige leefomgeving

GGD’en en GHOR-bureaus werken dagelijks aan het bevorderen van gezondheid en veiligheid van inwoners van Nederland. Dat doen ze onder andere door te adviseren over de kansen en risico’s die de leefomgeving biedt voor een goede gezondheid. Deze kennis delen ze graag. Door middel van een gesprek, een advies of via publiekscommunicatie.

Klik op de foto om het visiedocument te openen.

Over ons werk

Diverse functies zetten zich in voor een gezonde leefomgeving. Zo ook Arts Medische Milieukunde (MMK-arts), Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Adviseur Gezonde Leefomgeving/- Gezondheid. Uitgebreidere informatie over deze functies ziet u in onderstaande video’s.

Informatie over Arts Medische Milieukunde (MMK-arts)

Informatie over Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Informatie over Adviseur Gezonde Leefomgeving/- Gezondheid en Milieu

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de functies of de opleidingen en toelatingseisen van deze functies? Hiervoor kunt u contact opnemen met uw regionale GGD.