Infectieziektebestrijding

Adequate infectieziektebestrijding draagt bij aan een veilige leefomgeving. Hoog op de agenda staat preventie: voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden door middel van vaccinaties en bron- en contactopsporingen bij meldingen van infectieziekten. De GGD’en dragen hier in opdracht van de gemeenten zorg voor.

Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Het gaat om een grote variëteit aan ziekterisico’s. Denk aan kinkhoest, hepatitis, legionella en tuberculose (tbc). Voorbeelden van internationale infectieziekten zijn de Mexicaanse griep, SARS, MERS en ebola.

Lees meer over TBC

Taken

Infectieziektebestrijding is binnen de publieke gezondheid zowel een taak van de gemeenten als van het Rijk. Afhankelijk van de ernst en omvang van een uitbraak van een infectieziekte ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak ervan bij het college van B en W, de burgemeester, de veiligheidsregio of de minister.

De uitvoering van infectiebestrijding ligt bij de GGD’en. Zij hebben de volgende taken. Ze geven gemeenten en het Rijk inzicht in de risico’s rond infectieziekten en de mogelijkheden ze te verkleinen. Daarnaast adviseren ze risicovolle instellingen en bedrijven over welke maatregelen zij kunnen nemen. Ten derde zorgen ze voor een adequate aanpak bij (dreiging van) een epidemie. Infectieziektebestrijding wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

GGD’en werken in de bestrijding van infectieziekten samen met het RIVM, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en regionale ketenpartners zoals laboratoria, huisartsen, ziekenhuizen en veterinaire artsen. Er is specifieke aandacht voor instellingen waar mensen verblijven of samenkomen die kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Dus: verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kindercentra, basisscholen, asielzoekerscentra.

Steeds complexer

De infectieziektebestrijding neemt toe in complexiteit. Onder meer vanwege toegenomen antibioticaresistentie, diergerelateerde infectieziekten als Q-koorts (zoönosen) en internationale emerging diseases als MERS en ebola.

Ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de infectieziektebestrijding. Het veranderende zorglandschap, bijvoorbeeld: zorg wordt langer in de eerstelijn georganiseerd en er ontstaan complexe extramurale zorgvormen. Risico’s voor de publieke gezondheid die daarbij ontstaan, zijn bijvoorbeeld de toename van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en antibioticaresistentie. Ook door klimaatverandering komen er andere infectieziekterisico’s op ons af.

Wat GGD GHOR Nederland doet

GGD GHOR Nederland stimuleert en faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen GGD’en. Die moeten immers optimaal zijn voorbereid op nieuwe risico’s als gevolg van infectieziekten. Ook onderhouden we als GGD GHOR Nederland de contacten met onze partners in de infectieziektebestrijding, dus het Ministerie van VWS, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), KNCV Tuberculosefonds, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Tot slot voert GGD GHOR Nederland projecten uit die GGD’en helpen bij het versterken van infectieziektenbestrijding.

Afspraken met zorgverzekeraars

Individuele zorg bij tuberculose en infectieziektebestrijding kunnen GGD-artsen declareren bij de zorgverzekeraars. Daarvoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tbc en infectieziekten’ vastgesteld.

Algemene preventieve maatregelen en bron- en contactopsporing door de GGD’en vallen buiten het bereik van de zorgverzekeringswet (ZWV), dit zijn taken op het gebied van collectieve preventie. De kosten voor infectieziektebestrijding voor asielzoekers, een collectieve preventietaak, zijn voor de rekening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

GGD GHOR Nederland vertegenwoordigt de belangen van de GGD’en bij zorgverzekeraars, bijvoorbeeld in de contacten met Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Reactie RTL Nieuws 12 augustus

12 aug 2021 Coronavirus

GGD GHOR Nederland heeft namens de GGD’en zo’n 1250 personen geïnformeerd over het feit dat hun gegevens onbevoegd zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. Lees meer

Lees meer over

Altijd aangifte bij fraude met registratiekaart vaccinatie

21 jul 2021 Coronavirus

De afgelopen weken zijn de GGD’en geconfronteerd met diverse vormen van registratiekaartfraude. Lees meer

Lees meer over