Advies Verwey-Jonker Instituut: versterk de publieke gezondheid

Advies Verwey-Jonker Instituut: versterk de publieke gezondheid

NieuwsGezondheid

Investeer fors in de publieke gezondheid. Enerzijds om beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrises, maar vooral ook om te werken aan weerbare en gezonde Nederlanders. Het (basis)niveau van de publieke gezondheid en de GGD’en moet daarvoor worden versterkt.

Dit stelt het Verwey-Jonker instituut in het rapport Versterking van de Publieke Gezondheid. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoe (de governance van) de publieke gezondheid kan worden verbeterd. Als uitkomst hiervan doet het Verwey-Jonker Instituut fundamentele verbetervoorstellen voor versterking van de gehele publieke gezondheid.

Handvatten voor versterking over volle breedte publieke gezondheid

GGD GHOR Nederland is blij met de ondubbelzinnige aanbevelingen die het Verwey-Jonker Instituut in haar rapport uitwerkt. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “Het rapport toont niet alleen de noodzaak aan van investeren in de publieke gezondheid, maar geeft een nieuw kabinet ook concrete handvatten om publieke gezondheid over de volle breedte te versterken”. GGD GHOR Nederland waardeert, dat er breder is gekeken dan naar een nieuwe crisisorganisatie. De aandacht in het rapport voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid, met bijzondere aandacht voor het oplossen van oplopende gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen in de samenleving, onderschrijft GGD GHOR Nederland van harte.

Gedeeld pleidooi voor grondige aanpak brede en individuele gezondheidswinst

Het rapport van het Verwey-Jonker Instituut is in lijn met het pleidooi dat GGD GHOR Nederland eerder hield bij de informateur (brief) voor een integrale en langdurige programmatische aanpak voor brede en individuele gezondheidswinst, voortbouwend op het Preventieakkoord.

Als onderdeel van deze aanpak noemt het Verwey-Jonker Instituut onder andere het formuleren van gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen voor publieke gezondheid. Deze doelstellingen, zouden een wettelijke basis moeten krijgen. Ook vraagt het instituut om een benadering waarbij gezondheid in alle beleidsafwegingen meeweegt en om versterking van de infrastructuur. Dit betekent tenminste een versterking van de ruggengraat ervan: de GGD’en. Uitgaande van een eenduidiger basistakenpakket, betekent dit een investering in kwantiteit en kwaliteit van GGD’en.

Forse en structurele doelfinanciering

In het rapport staat benoemd dat er een forse en meer structurele financiering moet komen voor een aanpak gericht op realiseren van gezondheidswinst en een terugdringen van gezondheidsachterstanden. Aanvullende en deels geoormerkte financiering, zodat gemeenten – en hiermee GGD’en als verlengd lokaal bestuur – in staat zijn te investeren in preventie, gezondheidsbescherming en een goede infrastructuur, zonder dat dit ten koste gaat van de andere prioriteiten in een regio.

De door het Verwey-Jonker Instituut geschetste oplossingen sluiten naadloos aan op de actie- en investeringsagenda die GGD GHOR Nederland eerder beschreef in een brief aan de informateur. Veel ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, krijgen op lokaal niveau ook al volop vorm. GGD GHOR Nederland hoopt dan ook dat het rapport snel en voortvarend wordt opgepakt. Rouvoet: “Er is nu een niet te missen kans om de publieke gezondheid te versterken en om met andere overheden, zorgverzekeraars, professionals en maatschappelijke partners te werken aan een weerbaarder en gezonder Nederland”.

Meer over onze ambities voor een gezond en veilig Nederland