Extra middelen voor toezicht en handhaving gastouderopvang vanaf 2022 toegekend!

Extra middelen voor toezicht en handhaving gastouderopvang vanaf 2022 toegekend!

NieuwsVeiligheid

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het kabinet heeft besloten om reeds met ingang van 1 januari 2022 het toezicht en handhaving in de gastouderopvang te intensiveren. Hiervoor wordt structureel 6.4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW. GGD GHOR Nederland is hier erg blij mee, omdat al jarenlang wordt gepleit voor kwaliteitsverbetering in de gastouderopvang en intensiever toezicht erop. Vanwege de grote verschillen in kwaliteit bij gastouders is dit noodzakelijk.

Meer voorzieningen geïnspecteerd

SZW beoogt hiermee dat 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang ieder jaar geïnspecteerd wordt door de GGD, en om meer tijd beschikbaar te hebben zodat een voorziening voor gastouderopvang vaker onaangekondigd kan worden geïnspecteerd.

Vergroten professionaliteit

Naast deze extra middelen pleit GGD GHOR Nederland ervoor om met landelijke partijen zoals branchepartijen, te onderzoeken hoe de professionaliteit van de gastouderopvang verder vergroot kan worden. Voorbeelden zijn concretere eisen voor de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus en door hogere eisen te stellen aan het opleidingsniveau en de pedagogische scholing van gastouders.

Lees hier de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar
2022 en kijk onder 3.7 Artikel 7 Kinderopvang.