Handreiking voor samenwerking ROAZ en DPG bij rampen en crises

Handreiking voor samenwerking ROAZ en DPG bij rampen en crises

GHOR

In de acute zorg werken zorgaanbieders 24 uur per dag, 7 dagen in de week samen, om patiënten die dat nodig hebben zorg te bieden. Het gaat daarbij om een veelheid aan partijen: van ambulancezorg tot huisartsen en medisch specialisten/ziekenhuizen. Dat vraagt om goede coördinatie en samenwerking. Zowel het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) als de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) spelen daar een belangrijke rol in. In een nieuwe handreiking beschrijven GGD GHOR Nederland en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) de samenhang van taken en opdrachten van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG).

De coronapandemie en de overstromingen in Limburg in 2021 hebben de afgelopen jaren aangetoond hoe belangrijk de acute zorgketen en de zorgpartners daaromheen bij een crisis zijn. Ook in (langdurige) crisissituaties moet de zorg immers beschikbaar en bereikbaar blijven. Om dat te realiseren blijkt de samenwerking tussen (de voorzitter van) het ROAZ en de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) als hoofd van de GHOR van vitaal belang. De ervaringen van de afgelopen jaren waren voor GGD GHOR Nederland en het LNAZ aanleiding tot het schrijven van de handreiking.

ROAZ en GHOR

In het ROAZ werken zorgaanbieders samen aan de bereikbaarheid van de acute zorg. Doel is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer deze acute zorg nodig heeft. Verschillende ketenpartners werken daartoe binnen het ROAZ samen.

De DPG’en staan aan het hoofd van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR-bureaus) en zorgen ervoor dat geneeskundige hulpdiensten voor, tijdens en na grote rampen en crises weten hoe ze moeten handelen en samenwerken en één keten vormen. Daardoor kan de gezondheidszorg meteen opschalen naar grootschalige hulpverlening als dat nodig is. Zowel het ROAZ als de DPG staan dus aan de lat om te zorgen voor optimale bereikbaarheid van en samenwerking binnen de (acute) zorg, zowel in de voorbereiding op als tijdens crisissituaties.

Samenwerking essentieel

Tijdens de coronacrisis was de onderlinge rolverdeling niet altijd even helder. Toch hebben de ROAZ’en en GHOR-bureaus toen veel goede, nieuwe ervaringen opgedaan met de onderlinge samenwerking. Goede samenwerking op het snijvlak van de verantwoordelijkheden van de Directeuren Publieke Gezondheid en de voorzitter ROAZ bleek essentieel.

Voorbereid op de toekomst

In de toekomst zullen mogelijk nieuwe (langdurige) crises voorkomen, die bovendien over regionale grenzen kunnen gaan en extra druk zullen leggen op de zorg, die door maatschappelijke omstandigheden zoals de vergrijzing en personeelstekorten al onder toenemende druk staan. Om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden geeft deze handreiking ROAZ’en en GHOR-bureaus handvatten om de samenwerking te verstevigen. De handreiking kan daarnaast worden gezien als gezamenlijke ontwikkelagenda voor de komende jaren. Daarom wordt de handreiking niet alleen aangeboden aan alle DPG’en, de hoofden van de GHOR-bureaus, de voorzitters ROAZ en hun landelijke en regionale netwerken en netwerkbureaus, maar ook aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid en alle partijen die deelnemen aan de IZA-thematafel Samenwerking in de acute zorg (Integraal Zorg Akkoord).