Uitgebreide reactie rapport Evaluatie Wvr

Uitgebreide reactie rapport Evaluatie Wvr

NieuwsGHOR

Op 4 december 2020 heeft de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s haar eindrapport “Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg” aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Hieronder onze reactie.

De commissie heeft vergaande conclusies getrokken ten aanzien van de GHOR. Deze verbazen en verontrusten ons zeer. De volledige reactie leest u hier en hieronder een korte samenvatting van onze bezwaren tegen de conclusies van de Evaluatiecommissie:

  • De goede verbinding met het openbare bestuur en het werken vanuit netwerksturing is onmisbaar bij het uitvoeren van geneeskundige taken tijden crises en rampen. De voorstellen van de commissie hebben versnippering van die taak tot gevolg, hetgeen betekent dat het openbaar bestuur in ingewikkelde tijden te maken krijgt met verschillende (private) aanspreekpunten uit een complex zorgveld.
  • De opgeschaalde publieke gezondheid en de reguliere publieke gezondheid zijn nu verbonden en in één hand, die van de DPG. De publieke gezondheid heeft daarmee één gezicht, zowel in de interne crisisorganisatie als in gesprekken en afspraken met de overige, vaak private, gezondheidszorgverleners. De bevoegdheden van de DPG zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid en hier lijkt de commissie overheen gestapt te zijn.
  • Door de GGD en Veiligheidsregio onder te brengen in één gemeenschappelijke regeling, lijkt de commissie geen rekening te houden met het feit dat het takenpakket van de GGD veel breder is dan de taken op het gebied van veiligheid.

De conclusies van de commissie lijken erg gekleurd door de Covid19-pandemie. Naast het feit dat het voorbarig is om dit te doen alvorens de evaluatie van deze crisis is gedaan, lijkt de balans met vaker voorkomende crisistypen zoek te zijn. De rol van de GHOR bij bijvoorbeeld flitsrampen en grote zedenzaken blijft onderbelicht.