Gezondheidsmonitor

Gezondheidsmonitor

Gezondheid

De Gezondheidsmonitors geven een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. De gegevens die uit een vragenlijstonderzoek komen, worden gebruikt om (gezondheids-)beleid te maken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Via een vragenlijstonderzoek verzamelen GGD’en om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale en landelijke cijfers over de volgende aspecten: de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. De GGD’en voeren deze Gezondheidsmonitors uit in opdracht van gemeenten. Die hebben de wettelijke taak om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren.

Jeugd, volwassenen en ouderen

De GGD’en monitort twee groepen: jeugd, en volwassenen en ouderen. De Gezondheidsmonitor Jeugd is voor scholieren (uit klas twee en vier van de middelbare school). Hiervoor werken de GGD’en samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (18 jaar en ouder) werken de GGD’en ook samen met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De samenwerkingen zijn gericht op:

  • het afstemmen van vraagstellingen en de onderzoeksmethode;
  • het afstemmen van de uitkomsten;
  • het uitwisselen van kennis, en;
  • het verminderen van de enquêtedruk onder burgers.

De partijen verzamelen en publiceren gezamenlijk alle gegevens.

Netwerk GOR

Sinds september 2021 onderzoekt het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen) de korte- en langetermijngevolgen van de coronapandemie en gerelateerde maatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Het Netwerk GOR bestaat uit bestaat uit de GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarnaast werkt het Netwerk GOR samen met verschillende andere partijen. Zo zijn onder meer de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos, het CBS, de ministeries van OCW en SZW en de Nederlandse Zorgautoriteit betrokken. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw  namens het ministerie van VWS. 

De integrale gezondheidsmonitor COVID-19 loopt van 2021 tot en met 2025. Elk kwartaal volgt een update met resultaten die te vinden zijn op deze website en die aan professionals gecommuniceerd worden. Ook publiceren we jaarlijks een literatuuronderzoek.

Met dit onderzoek stellen we de meest recente en representatieve informatie beschikbaar over de gevolgen van de coronacrisis op de lichamelijke en mentale gezondheid van de bevolking. Hiermee adviseert het Netwerk GOR professionals, (lokale) bestuurders en het ministerie van VWS. De kennis over de effecten van corona helpt bij het maken van beleid om gezondheidsschade te beperken/als bevolking zo gezond mogelijk te blijven. Het Netwerk GOR biedt advies voor beleidsmakers en handelingsperspectieven professionals.

GGD Gezondheidsdata app

Alle cijfers van de Gezondheidsmonitors zijn eenvoudig te vinden in de app GGD Gezondheidsdata. In deze app is het mogelijk cijfers van verschillende gemeentes te vergelijken met elkaar, of met het landelijke gemiddelde.

Meer informatie over de app leest u deze factsheet.

Download GGD Gezondheidsdata in de Appstore

 

Download GGD Gezondheidsdata in Google Play

Meer weten

  • Meer informatie over de Gezondheidsmonitors: monitorgezondheid.nl. Hier kunt u ook een aanvraag indienen voor data of cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd en Volwassenen en Ouderen.
  • Informatie over gezondheid in sociaal domein: gezondheidinsociaaldomein.nl. (De Gezondheidsmonitordata is verwerkt in de gezondheidsraderen van de website.)

Bekijk de resultaten van de afgelopen Gezondheidsmonitors:

Via monitorgezondheid.nl kun je voor onderzoek en beleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors. Data en cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 komen in september 2021 beschikbaar.