Gezondheidsmonitor

Gezondheidsmonitor

Gezondheid

GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. Onderdeel hiervan is het monitoren van de volksgezondheid. Met de Gezondheidsmonitors geven GGD’en een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. De gegevens worden gebruikt om (gezondheids-)beleid te maken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De Gezondheidsmonitors zijn grootschalige vragenlijstonderzoeken. Per doelgroep verzamelen GGD’en gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale en landelijke cijfers over de volgende aspecten: de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. De GGD’en voeren deze Gezondheidsmonitors uit in opdracht van gemeenten. Die hebben de wettelijke taak om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren.

Drie doelgroepen

De GGD’en monitoren drie doelgroepen: jeugd (klas 2 en 4 van de middelbare school), jongvolwassenen (16 t/m 25-jarigen) en volwassenen en ouderen (18 t/m 64-jarigen en 65-plussers). Hiervoor werken de GGD’en samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen werken de GGD’en ook samen met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De samenwerkingen zijn gericht op:

  • het afstemmen van vraagstellingen en de onderzoeksmethode;
  • het afstemmen van de uitkomsten;
  • het uitwisselen van kennis, en;
  • het verminderen van de enquêtedruk onder burgers.

De partijen verzamelen en publiceren gezamenlijk alle gegevens.

Extra gezondheidsmonitors

Normaal gesproken monitoren GGD’en iedere doelgroep eens per vier jaar. Maar bij rampen en crises is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. De coronacrisis is daar één van. Sinds 2021 onderzoeken GGD’en daarom samen met het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen) de korte- en langetermijngevolgen van de coronapandemie en gerelateerde maatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Het Netwerk GOR bestaat uit de GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Onderdeel van dit zogeheten Gezondheidsonderzoek COVID-19 zijn extra Gezondheidsmonitors:

• De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
• De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, 2024
• De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Op deze website leest u meer over het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Bekijk de resultaten van de afgelopen Gezondheidsmonitors:

Meer weten

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op monitorgezondheid.nl. Hier kunt u ook een aanvraag indienen voor het gebruik van data of cijfers van de Gezondheidsmonitors.