Kernwaarde Geschikte woningen

Kernwaarde Geschikte woningen

De vergrijzing en de wens om langer thuis te blijven wonen, hebben gevolgen voor de woningvoorraad en inrichting van buurten. Een geschikte woning is een zelfstandige woning die geschikt is (te maken) voor bewoning in alle levensfasen, met minimale fysieke inspanning en minimale kans op ongevallen. Op die manier kunnen ouderen of mensen met een lichamelijke beperking prettig en comfortabel wonen. Men hoeft niet noodgedwongen bestaande sociale contacten te verbreken en de vertrouwde sociale omgeving te verlaten.

Deze woningen moeten dan wel betaalbaar zijn voor deze doelgroepen. Door de directe woonomgeving goed in te richten worden ouderen of mensen met een beperking ondersteund om gezond te leven, sociale contacten op te doen en langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veilige en aantrekkelijke wandelroutes naar voorzieningen voor dagelijkse behoeften, activiteiten en zorg.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Maak aanpasbaar

Een woning die aanpasbaar is aan wensen en behoeften van bewoners zorgt ervoor dat de woning geschikt blijft om in te wonen als levensomstandigheden of behoeften veranderen, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Het gaat hierbij ook om aspecten als beschikbaarheid, geschiktheid en betaalbaarheid van (levensloopgeschikte) woningen.

Advies 1: Stem de wensen voor geschikte woningen af op de lokale populatie en de demografische prognose. Neem ambities voor het omgaan met vergrijzing op in de gemeentelijke omgevingsvisie. Kijk hierbij ook naar de aspecten die gaan over beschikbaarheid, geschiktheid en betaalbaarheid van woningen.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: RLI advies toegang tot de stad

Advies 2: Maak woningen zoveel mogelijk flexibel en aanpasbaar. Denk aan een mogelijke herbestemming van ruimten, de mogelijkheid tot opdelen van de woning, de aanpasbaarheid van functies en mogelijkheden tot aanbrengen van hulpmiddelen. Denk hierbij ook aan de breedte van de deuren en het gelijkvloers kunnen maken van ruimtes.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Ontwerpgids meegroeiwonen, Platform31

Advies 3: Maak een keuze voor een eisenpakket voor (levensloop)geschikte woningen en leg dit vast in het programma van eisen en ontwerp van nieuwe gebouwen. Vermijd bijvoorbeeld drempels in de woning.

Advies 4: Zorg voor een minimale deurbreedte van 85 cm zodat rolstoelen en rollators voldoende ruimte hebben en voor voldoende ruimte voor draaicirkels van rolstoelen op verschillende plekken in de woning.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Kenniscentrum wonen en zorg

Terug naar het kernwaarden overzicht

Maak de omgeving toegankelijk

Geschikte woningen zijn makkelijk toegankelijk zijn voor ouderen, mensen die minder goed ter been zijn en mensen die hulpmiddelen nodig hebben. Bewoners kunnen zich veilig bewegen rondom hun woning en voelen zich ook veilig.

Advies 1: Maak toegangspaden of galerijen van woongebouwen voldoende breed. Zorg voor een voldoende grote lift.

Advies 2: Vergroot de (beleving van de) veiligheid door middel van goede verlichting en voldoende sociale controle.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Beter oud, Gezond Ontwerp, Thema groen en water

Advies 3: Breng de veiligheid van de openbare ruimte in kaart door samen met bewoners of ouderen een wijkschouw te doen. Pas bijvoorbeeld de methode ‘Halt! U valt’ toe.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Loket gezond leven

Advies 4: Zorg voor een toegankelijke buitenruimte, zoals een tuin of balkon.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Meng voorzieningen

De nabijheid van publieke voorzieningen is vooral belangrijk voor mensen met een beperkte actieradius, zoals jonge gezinnen, kinderen en ouderen. Dit geldt ook voor mensen met een zwakke gezondheid en voor mensen met weinig geld. Voor deze specifieke groepen is het van belang dat er voorzieningen op loop- en rollatorafstand te bereiken zijn.

Het gaat om (openbare) buitenruimtes zoals straten, pleinen en parken, waar men elkaar kan ontmoeten. En om voorzieningen in binnenruimtes, zoals bibliotheek, supermarkt, huisarts, buurthuis en winkel. Dit bevordert zelfredzaamheid in het dagelijks leven.

Zie voor maatregelen de kernwaarde “Voorzieningen dichtbij

Advies 1: Heb aandacht voor de nabijheid en toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid of weinig geld. Heb daarbij oog voor de diversiteit van inwoners. Onderzoek in de praktijk of de inwoners de nabijheid en toegankelijkheid ook zo ervaren.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: RLI toegang tot de stad

Advies 2: Betrek in het beleid de adviezen die de Rli geeft in hun rapport ‘toegang tot de stad’. Rli doet aanbevelingen voor verbetering van de toegang tot publieke voorzieningen, wonen en vervoer.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: RLI toegang tot de stad

Terug naar het kernwaarden overzicht

Veiligheid en toegankelijkheid loop- en fietsroutes

Infrastructuur en routes zijn zo ingericht dat kinderen, ouderen en mensen met een beperking veilig en zelfstandig kunnen lopen en indien mogelijk fietsen. Veilig is zowel fysiek, bijvoorbeeld verkeersveilig, als sociaal bijvoorbeeld goed verlicht.

Zie voor maatregelen de kernwaarde “Actief vervoer”.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Maak plekken toegankelijk

Aantrekkelijke plekken bieden mensen gelegenheid te ontmoeten, ontspannen, bewegen en gezond te genieten. Deze aantrekkelijke plekken zijn voor iedereen toegankelijk en veilig te bereiken.

Zie voor maatregelen de kernwaarde “Aantrekkelijke plekken”.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Stimuleer zelfredzaamheid

Overheidsbeleid is gericht op langer zelfstandig wonen en bevorderen van zelfredzaamheid van mensen. Dit vraagt soms om gedragsverandering en ondersteuning. Participatie is een van de pijlers van het concept positieve gezondheid. Wie goed kan omgaan met gezondheidsproblemen, kan blijven participeren. De GGD’en hebben veel kennis van en ervaring met gedragsveranderingsprogramma’s en positieve gezondheid en kunnen overheid of initiatiefnemer hierbij ondersteunen.

Advies 1: Bied erkende interventies op het gebied van valpreventie, zoals ‘Vallen Verleden Tijd’ of ‘Zicht op Evenwicht’.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Loket gezond leven – valpreventie

Advies 2: Bied erkende interventies op het gebied van zelfredzaamheid van ouderen, zoals ‘Coach2Move’ of ‘FTO’.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Loket gezond leven – interventieoverzicht 65+

Advies 3: Bied erkende interventies gericht op chronisch zieken, zoals de ‘Beweegkuur’ en ‘Sociaal Vitaal’.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Loket gezond leven – interventieoverzicht chronisch zieken

Advies 4: Bied interventies op het gebied van maatschappelijke participatie, zoals het ondersteunen van mantelzorgers en investeer in sociale netwerken.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Loket gezond leven – participatie

Advies 5: Maak gebruik van programma’s als ‘Towards an Age Friendly World’.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: WHO – age-friendly world

Terug naar het kernwaarden overzicht

Geef het goede voorbeeld

In de eigen organisatie (GGD’en, gemeenten, andere overheid) zijn er ook keuzes die te maken hebben met toegankelijkheid. Practice what you preach en geef het goede voorbeeld!

Advies 1: Draag zorg voor een goede toegankelijkheid van eigen voorzieningen.
Advies 2: Draag zorg voor goede menging van eigen voorzieningen (bijvoorbeeld consultatiebureau of reizigersspreekuur van de regionale GGD en het loket burgerzaken van de gemeente) in de verschillende kernen en/of wijken.
Advies 3: Draag zorg voor goede menging van maatschappelijke voorzieningen waar overheid een zegje in heeft, heb hierbij bij grote voorzieningen als instellingen voor zorg (zorgcomplexen, ziekenhuizen) en onderwijs (VO, MBO, HBO, universiteit) aandacht voor de ‘menselijke maat’ om ook in avonduren en weekend een prettige leefomgeving te waarborgen.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Bevorder participatie

Voorzieningen worden alleen goed gebruikt als deze aansluiten op de behoeften van gebruikers. Dat kan door middel van een goed proces met burgerparticipatie. Burgerparticipatie betekent dat bewoners actief meedoen bij de planning, ontwikkeling, uitvoering, beheer en/of evaluatie van beleid, infrastructuur en voorzieningen. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen.

Participatie is gebaseerd op vertrouwen, zowel van professionals in burgers als omgekeerd. Er zijn verschillende niveaus van participatie mogelijk, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren of meebeslissen. Het doel van het inzetten van de bewonersparticipatie bepaalt mede de methode die gebruikt wordt en de te betrekken bewoners(groepen). Participatie is altijd maatwerk.

Advies 1: Maak vooraf afspraken met elkaar over het doel van participatie en de bijbehorende randvoorwaarden. Doorloop daarvoor bijvoorbeeld het stappenplan in de ‘handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving’.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: RIVM handreiking bewonersparticipatie, Inspiratiegids participatie, Loket Gezond Leven

Advies 2: Bepaal de geschikte methode(s) van bewonersparticipatie. Doorloop daarvoor bijvoorbeeld het stappenplan in de ‘handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving’.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: RIVM handreiking bewonersparticipatie, Inspiratiegids participatie

Advies 3: Heb aandacht voor representativiteit en afspiegeling van de burgers die het aangaat en zij die meedoen in het participatieproces.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Pharos

Advies 4: Leg contact met en maak gebruik van belangenorganisaties zoals ouderen- en, patiëntenverenigingen.

Advies 5: Pas richtlijnen toe of win advies in bij een adviesbureau gespecialiseerd in toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, PBTconsult, VACPunt Wonen

Terug naar het kernwaarden overzicht


Klik hier voor de online versie van deze praatplaat.