Meldpunten niet-acute zorg

Meldpunten niet-acute zorg

Mentale gezondheid

Via de meld- en adviespunten niet-acute zorg, ook wel meldpunten zorgwekkend gedrag genoemd, kunnen zowel professionals als burgers hun zorgen uiten over anderen, in situaties die niet acuut zijn (bij acuut: bel 112). Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Het gaat bijvoorbeeld om personen met verward gedrag of mensen die zorg mijdend zijn maar waarvan je vermoedt dat ze wel hulp nodig hebben.

De meldpunten zorgwekkend gedrag vormen een laagdrempelig loket. De melder kan advies krijgen over wat deze persoon zelf kan doen of de melding kan door het meldpunt worden opgepakt. Zij helpen dan met de juiste zorg en ondersteuning: een persoonsgerichte aanpak, gericht op het herstel van de zelfregie.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Verplichte GGZ (wvggz) van kracht en zijn gemeenten verplicht om een meldpunt wvggz in te richten. Vaak wordt het meldpunt wvggz bij dezelfde organisatie belegd als het meldpunt zorgwekkend gedrag.

In het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) worden gemeente verplicht om een meldpunt voor niet-acute zorgvragen/zorgwekkend gedrag in te richten.

Rol GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland heeft vanaf 2018 tot februari 2023 alle lokale en regionale meldpunten ondersteund, in opdracht van ZonMw en het ministerie van VWS. De ondersteuning bestond uit:

  • Het faciliteren van kennisuitwisseling door het organiseren van bijeenkomsten waarin landelijke ontwikkelingen zijn besproken en het onderlinge leren centraal stond;
  • Ondersteuning van gemeenten/regio’s bij het inrichten van een meldpunt;
  • Het ontwikkelen van een aantal handreikingen en een kwaliteits- en ontwikkelinstrument.

Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag

In september 2020 heeft staatssecretaris Blokhuis het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag gelanceerd. Het landelijk nummer (0800-1205) draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid van de lokale of regionale meldpunten. Het landelijk meldpunt neemt geen meldingen aan, maar schakelt door naar een regionaal/lokaal meldpunt.

Vanaf 1 maart 2023 heeft JB Lorenz in opdracht van het ministerie van VWS het beheer van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend gedrag overgenomen en daarmee ook de ondersteunende rol richting de meldpunten. Contact loopt via: info.meldpuntzorgwekkendgedrag@jblorenz.nl

Ontwikkelde producten door GGD GHOR Nederland

Meer weten?