Houtrook

Rook van houtkachels kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Rook is altijd ongezond, ook houtrook. GGD’en geven daarom informatie over gezondheid en stooktips. Dat is veelal niet voldoende om klachten op te lossen. GGD’en zijn van mening dat er meer voorlichting nodig is. Daarnaast adviseren ze gemeenten en Rijksoverheid ook andere maatregelen te nemen voor preventie van overlast.

De houtrook die vrijkomt bij gebruik van houtkachels en open haarden in huis, kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Hetzelfde geldt voor barbecues, terraskachels en vuurkorven. Omwonenden die overlast ervaren door houtrook, maken zich ook vaak zorgen over mogelijke gezondheidseffecten.

Blootstelling aan houtrook in de directe woonomgeving zo veel mogelijk beperken

Houtrook bevat vele stoffen, waaronder fijnstof en roet. Dit draagt bij aan de luchtverontreiniging in Nederland en kan in de directe omgeving geurhinder en roetneerslag geven. Daarnaast kan het ook directe klachten geven van luchtwegen of ogen. Met name mensen met al bestaande luchtwegaandoeningen kunnen hier last van hebben. Ook mensen met hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn extra gevoelig. Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het dan ook goed om blootstelling aan houtrook in de directe woonomgeving zoveel mogelijk te beperken. Rook is altijd ongezond. Ook voor de stoker zelf.

Rol GGD: informeren en adviseren over houtrook

De GGD’en geven informatie over mogelijke gezondheidsklachten van blootstelling aan houtrook. Ook geven ze voorlichting over hoe mensen kunnen stoken zodat er zo min mogelijk overlast en gezondheidsklachten ontstaan. Het advies aan mensen met klachten is om in eerste instantie in overleg te gaan met de buren om tot een goede oplossing te komen. In sommige gevallen kan buurtbemiddeling een uitkomst bieden. Verder kan een GGD adviseren contact op te nemen met de gemeente. GGD’en kunnen geen maatregelen afdwingen richting stoker of gemeente. Gerichte wetgeving ontbreekt en gemeenten hebben vaak weinig mogelijkheden om probleemsituaties op te lossen. Op dit moment zijn luchtmetingen niet geschikt om in te zetten bij het bepalen van hinder of gezondheidsklachten.

Uit een onderzoek van Motivaction uit 2015, in opdracht van MilieuCentraal, bleek dat 87% van de mensen het belangrijk vindt om rookoverlast in hun woonomgeving te beperken. 77% is bereid kleine maatregelen te treffen. Daar is dus nog veel winst te behalen. Gemeenten en de Rijksoverheid zouden actief meer voorlichting kunnen geven over goed stoken en over de mogelijke gezondheidsklachten die omwonenden, maar ook stokers zelf hiervan kunnen ondervinden. Veel gemeenten geven al voorlichting in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen. Maar aangezien een deel van de stokers niet bereid is  om  (meer) maatregelen te nemen is alleen voorlichting niet voldoende.

Mogelijkheden preventie houtrook via beleid

Er zijn verschillende mogelijkheden voor preventie via beleid. Gemeenten kunnen (nieuwbouw)wijken aanwijzen die houtrookvrij zijn. In een duurzaam bouwproject zou geen gebruik moeten worden gemaakt van houtverbranding en dus geen rookgaskanalen worden aangelegd. De Rijksoverheid zou subsidies voor pelletkachels, die in het kader van duurzame energie worden gegeven, kunnen afbouwen. Verder zou de Rijksoverheid de verkoop van slecht-rendementkachels kunnen verbieden en strenger beleid uit het buitenland kunnen overnemen, zoals alleen een brandverzekering afgeven na officiële controle door schoorsteenveger en bij een gecertificeerde kachel.
GGD’en kunnen naast het duiden van klachten en adviseren van bewoners ook gemeenten adviseren over zinvolle beleidsmaatregelen en fysieke ingrepen om de overlast door houtrook te beperken of te voorkomen.

Advies Verwey-Jonker Instituut: versterk de publieke gezondheid

21 jun 2021 Gezond leven

Investeer fors in de publieke gezondheid. Enerzijds om beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrises, maar vooral ook om te werken aan weerbare en gezonde Nederlanders. Het (basis)... Lees meer

Lees meer over

Agenda voor de Zorg: zet in op preventie

23 apr 2021 Gezond leven

GGD GHOR Nederland en de andere zorgpartijen vertegenwoordigd in de Agenda voor de Zorg hebben een oproep gedaan aan het komende kabinet om flink te investeren in onder ... Lees meer

Lees meer over