Meldpunten niet-acute zorg

De meldpunten niet-acute zorg zijn advies- en triagepunten voor mensen die geen acute hulp nodig hebben, maar waarover wel zorgen zijn. Het gaat om personen die in een sociaal-maatschappelijke kwetsbare positie zijn terechtgekomen, of (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

Deze mensen zelf, maar ook hun naasten, bezorgde burgers en hulpverleners kunnen bij het meldpunt een melding doen. Degene om wie het gaat wordt aan passende zorg, begeleiding of ondersteuning geholpen. In dit traject is sprake van een persoonsgerichte aanpak, gericht op het herstel van de zelfregie.

Een regionaal meldpunt zou 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar moeten zijn. Om een stimulans te geven aan het versterken van regionale 24/7 niet-acute advies- en meldpunten, heeft de Staatssecretaris van VWS extra subsidie beschikbaar gesteld. Via pilots kan worden onderzocht wat de beste manier is om de bereikbaarheid doelmatig en doeltreffend te organiseren.

Wat GGD GHOR Nederland doet

Met subsidie van De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) ondersteunt en begeleidt GGD GHOR Nederland alle projecten die gehonoreerd worden binnen de subsidieronden van ZonMw. De projecten versterken lokale meld- en adviespunten voor personen met verward gedrag met niet-acute hulpbehoefte. Bekijk al deze projecten hier.

Het doel van het ondersteuningsaanbod is niet alleen het versterken van de triage- en meldfunctie, maar vooral ook om te testen of 24/7-bereikbaarheid mogelijk is en (economisch) haalbaar. Het ondersteuningsaanbod loopt van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020. In vier subsidieronden zijn er in totaal twintig pilots gehonoreerd.

Ook ondersteunt GGD GHOR Nederland de regionale projectleiders. Onder andere op de volgende manieren. We:

  • organiseren bijeenkomsten en faciliteren kennisuitwisseling, onder meer via een besloten platform;
  • bundelen en verspreiden de lessons learned in een handleiding (een groeidocument);
  • analyseren en monitoren registratiegegevens uit de pilots, en;
  • verstrekken een handreiking gegevensuitwisseling meldpunten niet-acute zorg.

Meer weten