Meldpunten niet-acute zorg

Via de meld- en adviespunten niet-acute zorg  ook wel meldpunten zorgwekkend gedrag genoemd, kunnen zowel professionals als burger hun zorgen uiten over anderen, in situaties die niet acuut zijn (bij acuut: bel 112). Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Het gaat bijvoorbeeld om personen met verward gedrag of mensen die zorgmijdend zijn maar waarvan je vermoedt dat ze wel hulp nodig hebben.

De meldpunten zorgwekkend gedrag vormen een laagdrempelig loket. De melder kan advies krijgen wat je zelf kunt doen. Of de melding kan door het meldpunt opgepakt worden en zal dan zo nodig  toeleiden naar de juiste zorg en ondersteuning: een persoonsgerichte aanpak, gericht op het herstel van de zelfregie.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Verplichte GGZ (wvggz) van kracht en zijn gemeenten verplicht om een meldpunt wvggz in te richten. Vaak wordt het meldpunt wvggz bij dezelfde organisatie belegd als het meldpunt zorgwekkend gedrag.

Wat GGD GHOR Nederland doet

In 2018-2020 is er via ZonMw subsidie beschikbaar gesteld voor regionale pilots om meldpunten te versterken. Bekijk al deze projecten hier. Binnen deze subsidiemogelijkheid zijn twintig regionale pilots gehonoreerd. GGD GHOR Nederland heeft van 2018-2020 deze regionale pilots ondersteund.

Een overzicht van activiteiten en producten sinds 2018:

  • Het faciliteren van kennisuitwisseling door het organiseren van bijeenkomsten waarin landelijke ontwikkelingen zijn besproken en het onderlinge leren centraal stond.
  • Ondersteuning van gemeenten/regio’s bij het inrichten van een meldpunt.
  • De lessons learned zijn verzameld in een algemene handreiking, deze is in juni 2022 herzien.
  • Het ontwikkelen van een handreiking voor gegevensverwerking voor de meldpunten.
  • Een overzicht van de juridische aspecten bij het inrichten van een meldpunt niet acute zorg (behorende bij de handreiking voor gegevensverwerking).
  • Het verzamelen van gegevens voor het Ministerie van VWS ten behoeve van het landelijk telefoonnummer (zie hieronder).
  • Feiten en cijfers verzameld in een infographic
  • In 2021 ontwikkelde GGD GHOR Nederland een ontwikkelinstrument met toegang tot allerlei informatie die relevant is voor (het verbeteren van) de kwaliteit van een meldpunt. In juni 2022 is het instrument geüpdatet.

Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag

In september 2020 heeft Staatssecretaris Blokhuis het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag gelanceerd. Dit landelijk nummer draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid van de lokale of regionale meldpunten. Het  landelijk meldpunt neemt geen meldingen aan, maar schakelt door naar een regionaal/lokaal meldpunt.

Enkele feiten en cijfers:

Alle gemeenten hebben een meldpunt voor niet-acute zorgvragen en alle meldpunten zijn aangesloten op het landelijke telefoonnummer. Ruim 60% van alle gemeenten heeft het meldpunt bij de GGD belegd. Er zijn ongeveer 100 meldpunten. Meer informatie en een overzicht waar het meldpunt is belegd lees in u deze infographic.

Meer weten?

Nieuws