Toezicht kinderopvang en Corona

Net als op vele andere sectoren van de samenleving, heeft het Corona-virus ook grote invloed op de kinderopvang én op het toezicht. Vanaf 11 mei 2020 gaan de voorzieningen voor kinderopvang en gastouderopvang weer (deels) open. Kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen kunnen nog gebruikmaken van (24-uurs) noodopvang.

Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder) blijven de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang gelden. Ook onder de huidige omstandigheden blijft de houder verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

De huidige situatie van de coronacrisis is nog steeds uitzonderlijk. Door deze uitzonderlijke situatie kan het voorkomen dat een houder ondanks aantoonbaar verrichte inspanningen, niet aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving kan voldoen. GGD GHOR Nederland adviseert de toezichthouders hier rekening mee te houden in de uitvoering van het toezicht door per situatie te beoordelen of de door de houder genomen maatregelen bij elkaar leiden tot verantwoorde kinderopvang onder de gegeven omstandigheden en of er sprake is van overmacht.

Toezichthouders houden zich ook vanaf 11 mei aan de RIVM richtlijnen, om besmettingsgevaar te beperken. Het toezicht, dat in verband met Corona tot nu toe vooral signaalgestuurd was, zal geïntensiveerd worden om in te kunnen spelen op het weer opengaan van de kinderopvang.

  • Houders van kinderopvangorganisaties kunnen informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.
  • Voor informatie over de noodopvang vanaf 11 mei zie de website van de VNG 
  • De meest recente berichten van GGD GHOR Nederland over dit onderwerp vindt u onderaan deze pagina.

Toezicht kinderopvang

Vanaf het moment dat een kind zes weken is tot het moment dat het de basisschool verlaat, kan het naar de kinderopvang. In Nederland zijn er verschillende vormen -kinderdagverblijf, gastouderbureau, gastouder, buitenschoolse opvang- en zij moeten allemaal voldoen aan kwaliteitseisen. Dit geldt ook voor de voorschoolse educatie die op veel kinderdagverblijven wordt aangeboden. Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de eisen.

Kinderen moeten volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien. Gemeenten in Nederland hebben de opdracht toezicht te houden op de kinderopvang en schakelen hiervoor de GGD’en in. In heel Nederland gaan ruim driehonderdvijftig toezichthouders dagelijks op inspectie en leggen jaarlijks ongeveer 17.000 bezoeken af.

GGD GHOR Nederland heeft de taak om de GGD’en bij het toezicht op de kinderopvang te ondersteunen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat de kwaliteitseisen vaststelt, te adviseren. Een andere belangrijke taak is het bevorderen van de uniformiteit en de kwaliteit van het toezicht.

Hierop let een toezichthouder

In de Wet kinderopvang staat dat een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aan moet bieden: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Dus de toezichthouder kijkt, toetst en beoordeelt: draagt de kinderopvang bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind? Hoe is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd? En hoe is het gesteld met de binnen- en buitenruimtes? Bij overtredingen adviseert de toezichthouder aan de gemeente al dan niet in te grijpen.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier staat ook per kinderopvanglocatie een samenvatting van de inspectieresultaten (‘In-één-oogopslag’).

 

Bij uitdagend spelen kunnen kinderen stevig stoeien, hoog klimmen, hard rennen en flink botsen. Daar komt wel eens een schram of schaafwond bij kijken. In bovenstaande video wordt vanuit verschillende perspectieven het belang van uitdagend spelen belicht. Ook een toezichthouder van de GGD komt aan het woord. 

Wat GGD GHOR Nederland doet

Naast het ondersteunen van GGD’en en het adviseren van het Ministerie van SZW, draagt GGD GHOR Nederland eraan bij dat wet- en regelgeving zinvol is en werkbaar voor toezichthouders, en aan vernieuwing van het toezicht. Bijvoorbeeld via de werkwijze Streng aan de Poort, die ervoor zorgt dat een nieuwe locatie voor kinderopvang alléén kan starten als er geen twijfels zijn dat de kwaliteit goed zal zijn. Belangrijke gesprekspartners van GGD GHOR Nederland zijn niet alleen de ministeries van SZW en OCW, maar ook de VNG, de Inspectie van het Onderwijs en de organisaties die houders en ouders in de kinderopvang vertegenwoordigen.

Meer weten

Informatie voor (nieuwe) houders over toezicht en handhaving is te vinden in de brochure Toezicht en Handhaving Kinderopvang.

 

Wat vinden wij van het wetsvoorstel dat de kinderopvang kinderen die niet gevaccineerd zijn mag weigeren?

Wij staan voor gezond en veilig opgroeien van alle kinderen en daar hoort vaccineren bij. Het wetsvoorstel is een reactie op de begrijpelijke vraag van ouders die zich zorgen maken om de veiligheid van hun kinderen op de kinderopvang. Wij realiseren ons dat 100% bescherming tegen infectieziekten niet bestaat, maar dat een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad daarbij helpt. En wij zijn voor een informatieplicht voor houders.

Toch vinden we het belangrijk om aandacht te vragen voor het feit dat GGD’en er zijn voor de veiligheid van alle kinderen, dus ook van de niet-gevaccineerde kinderen. Wij maken ons daarom zorgen over het ontstaan van zogenoemde brandhaarden: plekken waar alleen niet-gevaccineerde kinderen worden opgevangen. Ook vragen we om deze reden aandacht voor het ontbreken van de gastouderopvang in dit wetsvoorstel.

Tot slot nog één opmerking: het wetsvoorstel kan bijdragen aan de veiligheid van kinderen en we begrijpen dat kinderopvanghouders ongevaccineerde kinderen willen kunnen weigeren, vanuit hun verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde omgeving. Wij als GGD’en, vanuit onze verantwoordelijkheid voor alle kinderen, willen met alle ouders in gesprek zijn en blijven. Dat is wat ons betreft de weg naar een hogere vaccinatiegraad. Die weg wordt ondersteund door het recente rapport van het Nivel en blijkt effectief, getuige de meest recente vaccinatiecijfers

Nieuwe coronavirus en toezicht kinderopvang

10 mrt 2020 Veiligheid

[update 19 maart 2020] Vanaf 16 maart is op last van de overheid alle reguliere kinderopvang gesloten, behalve voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. De gemeenten coö... Lees meer

Lees meer over

Coronavirus COVID-19

28 feb 2020 Veiligheid

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste ... Lees meer

Lees meer over