Toezicht en handhaving kinderopvang in 2020 in het teken van corona

Toezicht en handhaving kinderopvang in 2020 in het teken van corona

NieuwsVeiligheid

Persbericht bij Publicatie Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020 

Jaarlijks rapporteert de inspectie van het onderwijs als interbestuurlijk toezichthouder over de kwaliteit en bevindingen vanuit het toezicht op de kinderopvang. Dit jaar besteedt de inspectie daarnaast extra aandacht aan de invloed van corona op de uitvoering van het toezicht. Het rapport is hier te lezen. 

Het toezicht en de handhaving op de kinderopvang is in 2020 anders vormgegeven als gevolg van het coronavirus. Goede communicatie en samenwerking tussen gemeenten en GGD’en was van belang om te kunnen inspelen op de sterk veranderende situaties, waaronder de noodopvang. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs, de interbestuurlijk toezichthouder, in zijn jaarlijks rapport. Door de coronamaatregelen en andere inzet van capaciteit binnen GGD’en, is afhankelijk van het type opvang tussen 57% en 75% van de verplichte inspecties uitgevoerd. Een deel van het toezicht vond plaats op afstand en toezicht en handhaving hielden rekening met verzachtende omstandigheden en overmacht vanwege corona. GGD GHOR Nederland heeft onderzoek gedaan naar de ervaring met toezicht tijdens corona.

Bevindingen van het toezicht op de kinderopvang 

Tijdens de inspectie beoordeelt de toezichthouder van de GGD of de houder van een voorziening voor kinderopvang de kwaliteitseisen naleeft. In een ruime meerderheid van de inspecties was alles in orde. Afhankelijk van het type opvang werd in 22% tot 36% van de inspecties een tekortkoming op één of meer kwaliteitseisen geconstateerd. De meeste tekortkomingen constateerden toezichthouders op de voorwaarden gesteld aan de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.  Ook de eis dat er een veiligheids- en gezondheidsbeleid moet zijn én uitgevoerd, met daarin maatregelen om grote risico’s tegen te gaan, werd vaker dan andere eisen niet nageleefd.  

In de voorschoolse educatie (VE) is in 2020 het aantal uur VE uitgebreid dat aan een kind moet worden aangeboden. Ruim een kwart van de aanbieders van VE had moeite om deze urenuitbreiding goed in het pedagogisch beleidsplan op te nemen.   

De toezichthouder deed afhankelijk van het type opvang in 50% tot 77% van de onderzoeken met overtredingen een herstelaanbod. Verreweg het grootste deel van de tekortkomingen werd daarop hersteld nog voor het inspectierapport werd vastgesteld. De evaluatie van het herstelaanbod is ook te vinden op de website van GGD GHOR Nederland 

Flexibilisering van het toezicht 

Het toezicht op de kinderopvang ontwikkelt zich verder. De gemeenten en GGD’en maken in 2022 een start met grote flexibiliteit in de inspecties. GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en hierin in samenwerking met de VNG. Ook werken we aan de doorontwikkeling van het risicomodel zodat het risicogestuurd toezicht aansluit op deze flexibilisering.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne